Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1996/7. 241.o.

BOZÓKY LÁSZLÓ TUDOMÁNYOS ÉLETÚTJA

Fehér István, KFKI AEKI
Haiman Ottó, ELTE Atomfizikai Tanszék
Varjas Géza, Joliot Curie Onkológiai Intézet

1911-ben Nagyváradon született. 1919-ben családjával szülővárosából menekülni kényszerült és végül Felsőgödön telepedtek le. A középiskolát 1922-1930 között a váci Piarista Gimnáziumban végezte. Végig kitűnő tanuló volt. A kiválóan megoldott matematika érettségi tétele mellett Madách és Cicero munkásságáról is kitűnő magyar, illetve latin dolgozatot írt. A fizikát Öveges Józseftől tanulta, ami későbbi, elsősorban kísérleti irányú munkásságára döntő hatást gyakorolt.

1930-1935 között a Pázmány Péter Tudományegyetem hallgatója, és matematika-fizika szakon tanári diplomát szerzett. Egyetemi hallgatóként 1933-tól a Budapesti Műszaki Egyetemen Pogány Béla tanszékén dolgozott, ahol akkoriban már kibontakozott egy nemzetközileg is elismert molekulaspektroszkópiai iskola. Schmid Rezső mellett "Újabb vizsgálatok az ionizált oxigén-molekula sávos színképén" című munkájával 1936-ban doktorált. Az oxigén ionokkal végzett molekulaspektroszkópiai vizsgálatairól további három közleménye jelent meg. A Budapesti Műszaki Egyetemen 1938-1945 között mint fizetésnélküli kinevezett tanársegéd oktatási és kutatási tevékenységet folytatott.

Sugárfizikai, dozimetriai és sugárvédelmi munkássága

Molekulaspektroszkópiai doktori munkájának befejezése után hamarosan bekapcsolódott a ma is népbetegségnek számító rosszindulatú megbetegedések (ez a második leggyakoribb halálok hazánkban és elsők vagyunk a világon az egységnyi lakosra jutó rákhalálozásban) sugaras gyógyításába és egészen 1981. évi nyugdíjba vonulásáig teljes erővel dolgozott ezen a területen.

1936-1937-ben a berlini egyetemen a nemzetközi hírű Walter Friedrich professzornál kapta a továbbképzést orvosfizikából, sugárfizikából és dozimetriából.

1937-ben sürgősen hazarendelték (még az ösztöndíj lejárta előtt) az 1936-ban megnyílt “Báró Eötvös Loránd Rádium és Röntgen Intézete, a Fizikai Gyógyítás Házá"-ba, mert a sugárvédelem és a sugárterápia helyzete megkövetelte a magasan képzett munkatárs azonnali munkába állását (például többek között Toperczer Johanna, aki nyugdíjazásáig fizikus munkatársa volt, el nem tűrhető nagyságú sugárdózisokat kapott rádium moulage-k készítése közben). Vezetésével mindkét területen a hazai munka színvonala olyan magas szintre emelkedett, hogy több vonatkozásban európai példának számított.

A sugárvédelmet és a sugárterápiát új alapokra helyezte az Intézetben (1949-től Országos Onkológiai Intézet). Sugárfizikai laboratóriumot rendezett be, amit korszerű műszerekkel szerelt fel, közülük néhányat maga fejlesztett ki, vagy épített.

1938-ban hordozható, telepes Geiger-Müller-számlálócsöves sugárzásmérőt készített. Ilyen sugárvédelmi berendezés akkor még sehol sem létezett.

Ugyanebben az évben elkészült az abszolút röntgen dózismérő, amely 25 éven át a hazai primer dózis etalon volt. Ekkor elsőként vezette be a filmdozimetriai ellenőrzést.

Ugyanebben az évben üzembe állították a rádium ágyút, az első hazai izotópos teleterápiás készüléket. Korszerű ionizációs kamrákat és kondenzátor kamrákat és hozzájuk tartozó mérőkészülékeket készített. Rádium moulage technikát - amelyet akkoriban igen gyakran alkalmaztak - sok kiegészítő eszközzel és sugárvédelmi berendezéssel látott el, és így a hatékonyság mellett a sugárvédelem is jelentősen javult.

A fenti eszközöket, módszereket és elveket országosan elterjesztette. Kiváló lehetőség volt erre az, hogy ő végezte az egész országban nyugdíjazásáig a rádium források ellenőrzését.

Filmdozimetriás mérésekkel bizonyította, hogy a legnagyobb sugárterhelést a nőgyógyászati műtőben dolgozók kapják. Az ionizáló sugárzások felfedezése óta összegyűlt összes tapasztalatot és saját kutatásainak eredményeit összegezve a rádium műtők részére igen hatékony, új sugárvédelmi berendezéseket tervezett és ezzel az ott dolgozók sugárterhelését több, mint egy nagyságrenddel sikerült csökkentenie. Ezek az eszközök jól felhasználhatók voltak később a 60Co sugárforrásokkal végzett üregi kezeléseknél is. A későbbiekben a nőgyógyászati célra használt 60Co sugárforrásokat is az ő irányításával készítették az Izotóp Intézetben. A fenti tapasztalatokat természetesen felhasználták nem csak az ország többi nőgyógyászati rádiumos műtőiben, hanem a sebészeti és fejnyak sebészeti rádiumos műtőkben is.

Pneumatikus rendszerű utántöltő (after-loading) besugárzó készüléket fejlesztett ki, amivel az üregi kezeléseket végző személyek sugárterhelése gyakorlatilag teljesen kiküszöbölhető. Az Izotóp Intézet által legyártott berendezéssel 5 hazai nagyvárost láttak el.

1958-ban eredeti elgondolások alapján elkészítette az első hazai kobaltágyút, a Gravicertet, amely kiváló üzembiztonsága mellett sugárvédelmi szempontból is a világ legjobb kobaltágyúja volt. Szabadalmaztatta és a Medicor gyár ellátta velük az országot, sőt külföldre is szállított belőlük. A hazai sugárterápia ezáltal ugrásszerű fejlődésen ment át. 1965-ben irányításával a gyár elkészítette a mozgó besugárzás végzésére alkalmas Rotacert kobaltágyút, amelyet ma is használnak a betegellátásban.

Kidolgozta - az első nyílt izotópos laboratóriumok részére, amelyek az orvosi diagnosztika és terápia céljára készültek - a szükséges sugárvédelmi eszközöket.

Sugárfizikai laboratóriumában több éven át tanulmányozta a szórt gamma-sugárzás dóziseloszlásának alapvető törvényeit. Ennek eredményeit a foton sugárzások dozimetriájában és a védőfalak méretezésében hasznosított.

1963-tól működik az általa tervezett és épített első hazai egésztestszámláló berendezés az inkorporált aktivitások mérésére. A nemzetközi lajstrom száma HY 1.1.

1971-től szervezte az akkoriban igen korszerűnek tartott Számítógépes Országos Besugárzástervezési Hálózatot, amely 1978-ban lépett üzembe. Lehetővé tette az ország összes sugárterápiás központjában a számítógépes besugárzástervezést, amely a teleterápia korszerűségét és hatékonyságát ugrásszerűen megnövelte. A számítógépen keresztüli napi kapcsolat és az évenként megrendezett hálózati értekezlet megszüntette az egyes sugárterápiás központokban dolgozó munkatársak elszigeteltségét és élénk szakmai kapcsolat alakult ki közöttük. A Hálózat a maga 14 éves fennállásával és hatékony működésével az egészségügy egyik leghosszabb ideig dolgozó és legsikeresebb számítógépes hálózata volt.

Az általa kifejlesztett elveket, módszereket és eszközöket az egész országban elterjesztette és tevékenységének a hatása ma is él.

A KFKI-s évek

1952 és 1959 között Bozóky László a Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézetének Radiológiai Osztályát vezette félállásban. Ezen osztály létrehozásának gondolata már előbb felmerült, de valóra váltására “Az atomenergia békés felhasználása" tárgykörű genfi konferenciák idején került sor, amikor igen perspektivikusnak látszott hazánkban is a radioaktív izotópok és sugárzások ipari alkalmazása. Ugyanezen időben a magyar kutatóintézetekben elért és várható eredmények szervezett gazdasági hasznosítása érdekében is történtek lépések.

Ezen perspektíva szem előtt tartásával született meg a KFKI-ban egy meglehetősen heterogén osztály, amelynek tagozódása azonban teljesen megfelelt a Radiológia (valójában: Fizikai Radiológia) címnek. Orvosi radiológiai munkáját emellett Bozóky László az Országos Onkológiai Intézetben folyamatosan és töretlenül; bár kevesebb munkatárssal végezte és végeztette tovább. Az ambiciózus célkitűzéseket figyelembe véve, a KFKI-beli osztály létszáma ugyancsak szerény volt, ami fokozottan igaz, ha a meglehetősen eltérő munkastílusú és feladatú (preparatív kémia, vákuumtechnika, röntgentechnika, elektronika; méréstechnika) csoportokat egyenként is szemügyre vesszük.

Bár osztályának négy csoportja közül Bozóky László csak az egyiknek, a dozimetriának munkáját irányította közvetlenül, a többi csoport is az osztály profiljának megfelelően kooperált egymással és végezte munkáját: nagyfeszültségű röntgenberendezések üzemeltetését, sugárzásdetektorok - GM-csövek, proporcionális számlálók, szcintillációs detektorok konvertáló anyagának kidolgozását, valamint az ezeket működtető és kiértékelő elektronikus készülékek, elsősorban impulzuserősítők és impulzusanalizátorok építését:

Bozóky László osztályán végzett munka alapozta meg a hazai ipar egyes radiológiai profilú termékeinek sorozatgyártását: az Irodagépipari Vállalatban a GM-csövek gyártását; a Gamma Művekben a szcintillációs számlálók kifejlesztését, az EMG-ben nukleáris elektronikai készülékek gyártását.

Függetlenül a KFKI-n belüli negatív kicsengésű végkifejlettől - a Radiológiai Osztály különböző okok miatti felszámolásától - a magyar orvosi radiológia Bozóky László vezetőszerep-vállalása eredményeképpen az európai élvonalba került, illetve maradt.

Oktatási és tudományszervezési munkái

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 1950-ben egyetemi magántanárrá habilitálta, majd 1965-ben kinevezték címzetes egyetemi tanárnak. Több mint két. évtizeden át “Radiológia" címen két féléves előadást tartott, aminek vonzására többen a radiológiát és a sugárvédelmet választották hivatásul. Bozóky tanár úr - élete végéig így szólították - e mellett a Budapesti Műszaki Egyetemen, az Orvostovábbképző Intézetben és több társadalmi egyesület szervezésében különböző orvosi és műszaki izotóptechnikai tanfolyam előadója is volt.

1954-től tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Központi Izotópbizottságának, ahol szaktanácsadással és tervezéssel elősegítette a mesterséges radioaktív izotópok hazai alkalmazásának elterjesztését.

1958-tól közreműködött az Egészségügyi Minisztérium Orvosi Izotópalkalmazási és Egészségvédelmi Szakbizottságában.

A Magyar Szabványügyi Hivatal radiológiai és sugárvédelmi szabványainak megalkotásában, mint a szakbizottsági elnöke, 1955-től nyugdíjba vonulásáig tevékenyen részt vett. E mellett a radiológia és sugárvédelem terén a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet magyar szakértője volt.

Tudományos közéleti tevékenysége

Bozóky László tanár úr számos tudományos egyesületnek, így az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak, a Magyar Biofizikai Társulatnak, a Mérés és Automatizálási Tudományos Egyesületnek, a Magyar Radiológusok Társaságának, a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek; és a Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaságnak tagja, illetve vezetőségi tagja volt. Több folyóirat, így a Fizikai Szemle szerkesztő bizottsága munkájában is részt vett."

1961 végén felvetődött a gondolat, hogy a sugárvédelemmel foglalkozó fizikusoknak, vegyészeknek, orvosoknak és mérnököknek fórumot kellene teremteni: Az Eötvös Társulat vezetősége egyrészt fogékony volt az interdiszciplináris alkalmazott tudományágak, így a sugárvédelem befogadására, másrészt félt a társulat szétesésétől. Több hónapos vita után 1962 márciusában a vezetőség hozzájárulásával Bozóky László elnökletével 83 fővel megalakult a Sugárvédelmi Szakcsoport. A példán felbuzdulva egymás után alakultak a szakcsoportok, jelenleg az Eötvös Társulatnak 17 szakcsoportja működik. 1965 végén megalakult a Nemzetközi Sugárvédelmi Társulat (International Radiatian Protection Association - IRPA). A Sugárvédelmi. Szakcsoport a keleti térségből elsőként csatlakozott az IRPA-hoz.. Bozóky Lászlót az IRPA alakuló közgyűlése 1966 szeptemberében, Rómában két periódusra (1966-1974) vezetőségi tagnak választotta. A szomszédos országokkal, először Ausztriával, majd a többivel is szoros kapcsolatot alakított ki a Sugárvédelmi Szakcsoport. A közös rendezvények és rendszeres találkozók a hazai sugárvédelmi kultúra fejlődését, a magyar sugárvédelmi eredmények nemzetközi elismerését eredményezték. Kiemelkedő esemény volt a Budapesten megrendezett II. Európai IRPA Kongresszus. Bozóky tanár úr közel 20 évig volt elnöke, majd élete végéig tiszteletbeli elnöke - a Sugárvédelmi Szakcsoportnak. A szakcsoport ma is az Eötvös Társulat egyik legdinamikusabb, mintegy 180 tagot számláló, legösszetartóbb szakmai közössége, mely tevékenységét hivatásnak tekinti:

Tudományos elismertsége

A Tudományos Minősítő Bizottság 1953-ban addigi munkásságának elismeréséül a fizikai tudományok kandidátusának nyilvánította. 1964-ben “A szórt gamma-sugárzás dóziseloszlásának alapvető összefüggéseiről" írt értekezése alapján a fizikai tudományok doktora címet kapta. A Magyar Tudományos Akadémia 1973-ban tagjává választotta. Székfoglaló előadását “A szóródási jelenségek szerepe a foton sugárzások dozimetriájában" címen tartotta.

Munkásságának eredményeiről számos dolgozat, könyv illetve könyvrészlet és szabadalom tanúskodik. 1995. december 13-án, életének 85. évében hunyt el.

1996. január 12-én nagy részvét mellett helyezték örök nyugalomra a Kelenföldi Szent Gellért Templom urnatemetőjébe.1

_______________________________________________

1 A temetésen Tarján Imre az MTA nevében a fizikus-, Eckhardt Sándor az orvos-, Fehér István a sugárfizikus-társadalom nevében búcsúztatta. (Tarján Imre búcsúbeszéde megjelent folyóiratunk ezévi 1. számában.)

_______________________________________________

Irodalmi munkássága

Folyóiratban és konferencia-kiadványban megjelent közlemények:

BOZÓKY L., SCHMID R.: Additional First Negativ Oxigen Bands - Physical Review 48 (1935) 465

BOZÓKY L., SCHMID R.: Zeeman Effect in the First Negativ Oxigen Bands - Physical Review 48 (1935) 466

BOZÓKY L.: Újabb vizsgálatok az ionizált oxigén molekula sávos színképén - MTA Matematikai és Természettudományi Értesítője LIV (1935) 557-587

BOZÓKY L.: Rotationsanalyse von Banden - Zeitschrift für Phys. 104 (1937) 275-290

BOLZEE, BOZÓKY, HASCHÉ: Kaiser Beiträge zur Dosismessung an Radiumpackungen - Strahlentherapic 60 (1937) 598-614

BOZÓKY L.: Az r-egység meghatározása - Matematikai Fizikai Lapok XLVII (1940) 91-109

BOZÓKY L.: Die Bestimmung des Röntgenstrahlenschutzes, Fortschritte am Gebiete der Röntgenstrahlen 66 (1942) 247

BOZÓKY L.: Zur Ermittelung der Dosisverhältnisse bei der Rotationsbestrahlung- Fortschritte am Gebiete der Röntgenstrahlen 66 (1942) 251

BOZÓKY L.: A kondenzátor ionizációskamrákról - Magyar Röntgen Közlöny 17 (1943) 134-141

BOZÓKY L.: Ultrafeszültségű elektron és röntgen sugárzások előállítása - Radiologia Hungarica 1 (1949)170-174

BOZÓKY L.: Egy különleges célokat szolgáló dózismérő - Magyar Radiológia 2 (1950) 126-130

BOZÓKY L.: Röntgenfizika- Egészségügyi Minisztérium jegyzet 1-35 oldal, Budapest, 1948.

BOZÓKY L.: Kisméretű kondenzátorkamrák készítése - Magyar Radiológia 3 (1951) 1-3

WALD B., VÁRTERÉSZ V., BOZÓKY L.: A testhelyzet szerepe az általános sugárhatás kialakulásában - Magyar Radiológia 3 (1951) 41-44

BOZÓKY L.: Mesterséges radioizotópok előállításáról - Magyar Kémiai Folyóirat 38 (1952) 10-12

BOZÓKY L., LEHOCZKY GY.: Újabb gamma-sugárvédelmi berendezések - Magyar Radiológia 4 (1952) 76-82

BOZÓKY L., LEHOCZKY GY.: Neuere Einrichtungen zum Schutz gegen Gammastrahlen - Zentralblatt für die gesamte Radiologie 38 (1952) 288

BOZÓKY L.: Újabb gamma-sugárvédelmi berendezésekről - Fizikai Szemle 2 (1952) 86-88

BOZÓKY L., TOPERCZER J.: Radioarany előállítása - Magyar Radiológia 6 (1954) 36-38

BOZÓKY L.: A röntgen egységgel kapcsolatos elvi és mérési kérdésekről - Fizikai Szemle 5 (1955) 60-65

BOZÓKY L.: Neutron lyukszelvényezéssel kapcsolatos vizsgálatok - Bányászati Lapok 10 (1955) 319-322

BOZÓKY L., RODÉ I.: Physikalische und klinische Untersuchungen bei Rasterbestrahlungen - Radiologica Clinica 24 (1955) 240-254

BOZÓKY L.: Matematikai alapfogalmak. A röntgen terápia alapelvei és eszközei - Röntgen dozimetria MTESZ tanfolyam jegyzetében 45 oldalas rész, Budapest, 1953.

BOZÓKY L.: Útmutatás nyitott radioaktív anyagokkal kapcsolatos munkák biztonságos elvégzéséhez - Központi Izotóp Bizottság Kiadványa 27 oldal, Budapest, 1955.

BOZÓKY L.: A KFK/ Radiológiai Osztályán 1954-ben tartott izotóptanfolyam elméleti előadásainak anyaga - Központi Izotóp Bizottság Kiadványa, 1-25 oldal, Budapest, 1955.

BOZÓKY L.: Újabb gamma-sugárvédelmi berendezésekről - II. Magyar Fizikus Vándorgyűlés, Debrecen, 1952. anyagában 2 oldalas kivonat

BOZÓKY L.: Az atomenergia a gyógyítás szolgálatéban - Vörüskereszt 5/10 (1955) 6-7

BOZÓKY L.: A radioizotópok felhasználása - Szovjet Kultúra 7/8 (1955) 15-16

BOZÓKY L., VARGA K., TILESH L.: Radioaktív izotópok alkalmazása a kőolajbányászatban - Bányászati Lapok 11 (1956) 104-110

BOZÓKY L.: A dozimetria új fogalmai és egységei - Magyar Radiológia 8 (1956) 113-124

BOZÓKY L.: A radioizotópok felhasználásáról - Fizikai Szemle 6 (1956) 52-56

BOZÓKY L.: Radioizotópok - az üzemi mérések új eszközei - Mérés és Automatika 4 (1956) 36-40

ALMÁSY A., BOZÓKY L.: Ritkaföldfémek neutronaktiválásával kapcsolatos vizsgálatok - KFKI Közlemények MTA 4 (1954) 417-427

BOZÓKY L.: Zastosowanie izotopów promieniotwoczych na Wegrzech - Problemy 12 (1956) 497-501, Varsó

RODÉ I., BOZÓKY L.: Über die subtotale und totale Rasterbestrahlung - Strahlentherapie 102 (1957) 277-287, Berlin

WALD B., VÁRTERÉSZ V., BOZÓKY L.: Über die Bedeutung der Körperlage in der Entwicklung der allgemeinen Strahlenwirkung nach Röntgenganzkörperbestrahlung - Strahlenterapie 103 (1957) 294-296

BOZÓKY L., SZENDRŐI GY., FEJES P., MAGASSY Z.: Szervspecifikus izotópterápia lehetősége prostata ráknál - Kísérletes Orvostudomány 9 (1957) 130-132, Budapest

BOZÓKY L.: Nov aparat za izmervane na atomite izluvanija - Priroda Szófia 7 (1958) 80-83

BOZÓKY L., VÖDRÖS D.: Determination of Current Efficiency in Aluminium Furnaces - United Nations Peaceful Uses of Atomic Energy, Geneva 19 (1958) 237-239.

BOZÓKY L., RODÉ I.: Az Országos Onkológiai Intézetben üzembehelyezett kobaltágyú - Sugárzó Izotópok hazai Felhasználása I. 135-139, 1958.

BOZÓKY L., VÖDRÖS D.: Alumíniumkohóban termelt fémmennyiségek mérése - KFKI Közlemények MTA 6 (1958) 285-291

BOZÓKY L.: Levegőekvivalens anyagok előállítása - Sugárzó Izotópok Hazai Felhasználása I. 242, 1958.

BOZÓKY L., FEJES P., LEHOCZKY GY.: Gynekológiai célokra szolgáló speciális kobalt aplikátor - Sugárzó Izotópok Hazai Felhasználása I. 133, 1958.

BOZÓKY L., LEHOCZKY GY.: Különleges gynekológiai kobalt aplikátorral szerzett klinikai tapasztalatok - Sugárzó Izotópok Hazai Felhasználása I. 134-135, 1958.

BOZÓKY L., VÉSEY E., VÖDRÖS D.: Talajvíz áramlások vizsgálata - Sugárzó Izotópok Hazai Felhasználása I. 222-224, 1958.

BOZÓKY L., KONCZOS I., SZABÓ I.: Gázkisülési folyamatok vizsgálata - Sugárzó Izotópok Hazai Felhasználása I. 219-222, 1958.

BOZÓKY L., MAZALÁN P.: Csőfalvastagság mérése - Sugárzó Izotópok Hazai Felhasználása I. 198, 1958.

BOZÓKY L., TILESCH L., VARGA K.: Mélyfúrások béléscső cementezésének vizsgálata - Sugárzó Izotópok Hazai Felhasználása I.188-189, 1958.

BOZÓKY L., KAKAS J., TILESCH L., VARGA K.: Csőgörény keresés - Sugárzó Izotópok Hazai Felhasználása I.202-204,1958.

BOZÓKY L., VÖDRÖS D.: Alumíniumkohók áramhatásfokának meghatározása - Sugárzó Izotópok Hazai Felhasználása I. 285-286, 1958.

BOZÓKY L.: Kisméretű ionizációskamrás doziméter - Sugárzó Izotópok Hazai Felhasználása II. 311, 1958.

BOZÓKY L., ALMÁSY A., HAIMAN O.: Folyadékaktivitás mérő számlálócsövek - Sugárzó Izotópok Hazai Felhasználása II. 248-249, 1958.

BOZÓKY L.: Nagyenergiájú besugárzó berendezésekkel kapcsolatos sugárvédelmi kérdések - Sugárártalom-Sugárvédelem Szimpózium, Budapest, 1959. 171-178 Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet kiadása.

VÁNDOR F., BOZÓKY L.: Újtípusú nőgyógyászati kobalt sugárforrások - Magyar Onkológia 3 (1959) 56-63

BOZÓKY L.: Beszámoló a IX. Nemzetközi Radiológiai Kongresszusról - Atomtechnikai tájékoztató, Bp. 2 (1959) 62-68

BOZÓKY L.: A Complete Radiation Proof Telecobalt Unit - IXth International Congress of Radiology, München 1959. 135

VÁNDOR F., BOZÓKY L.: New Types of Radiocobalt Sources in Cynecology - Acta Medica (MTA) 14 (1959) 179-187

LEHOCZKY GY., BOZÓKY L.: New Indication for the Preoperative Irradiation of the Carcinom of Collum Uteri - IXth International Congress of Radiology, München, 1959. 135

BOZÓKY L.: Radioizotópok épületgépészeti alkalmazása - Építőipari Tudományos Egyesület tanfolyami jegyzetében 17 oldalas rész, Bp. 1959.

BOZÓKY L.: Recensiones. L. Herforth - H. Koch: Radiophysikalisches und Radiochemisches Grundpraktikum, Berlin 1959 - Acta Phys. Hung. XIII/3 368-369

BOZÓKY L., WALD B.: Univerzális orvosi izotóp-készülék - Magy. Onkológia 4 (1960) 49-53

BOZÓKY L., VÖDRÖS D.: Radioactive Isotopes for Measuring the Quantity of Aluminium Smelts - Acta Technica (MTA) 28 (1960) 133-144

BOZÓKY L.: Ein völlig geschützter Telekobaltapparat - Strahlentherapie 112 (1960) 629-633

BOZÓKY L., VÖDRÖS D.: Földalatti vízmozgások tanulmányozása radioizotópokkal - Energia és Atomtechnika 13 (1960) 135-136

BOZÓKY L.: Egyéni dózismérők - Fizikai Szemle 10 (1960) 237-241

BOZÓKY L.: Ionizaton Chambers for Measuring Large Radiation Doses - Nuclear Engineering 5 (1960) 401 (Bécsben elhangzott előadás)

BOZÓKY L.: Report of a Discussion on International Organization in Medical Physics - Physics in Medicine and Biology 4 (1960) 232

BECKER, BOZÓKY AND OTHERS: Report on Recommendation of the Study Group on the Use of Radioisotope Teletherapy Units and Supervoltage Radiation in Radiotherapy - Acta Radiologica, Stockholm 53 (1960) 171-176

BECKER, BOZÓKY ÉS TOVÁBBI 16, AZ 1 HETES BÉCSI 'I'ANÁCSKOZÁSRA MEGHÍVOTT SZAKÉRTŐ 8 ORSZÁGBÓL: Bericht der Studiengruppe für die Anwendung von Radioisotopen - Teletherapie Einheiten und Supervoltstrahlung - in der Strahlentherapie III 632-638, 1960.

BOZÓKY L., VÖDRÖS D.: Détermination de la productivité des cuves á electrolyse dans la fabrication de l'aluminium - 14 oldalas fejezet az Industrie de l'Aluminium című Genfben megjelent könyvben, Genéve 1960. IV/C/6, 1-3 oldal.

BOZÓKY L.: Ionization Chambers for Measuring Large Radiation Doses - Proceedings of the Symposium on Selected Topics in Radiation Dosimetry Vienna 1961. Intern. Atomic Energy Agency 151-155.

GYÖRGYI G., BOZÓKY L.: Die lineare Schwachungskoefficient als ein Massstab des Mineralgehaltes der Knochen - Fortschritte an d. Gebiete der Röntgenstrahlen 94 (1961) 667-672

BOZÓKY L.: A korszerű dozimetria módszerei és problémái - Fizikai Szemle 11 (1961) 135-142

LEHOCZKY GY., BOZÓKY L.: Neue Vorbestrahlungsindikation beim Kollumkarzinom - IXth International Congress of Radiology, Vol II. Georg Thime Verlag, Stuttgart 1961. 789

BOZÓKY L. Recenzió: Lee Farr, H.W. Knipping, W. H. Lewis: Nuklearmedizin in der Klinik, Köln u. Opladen 1961. Acta Physiologica.

BOZÓKY L.: Ein völlig Strahlengeschützter Telekobalt Apparat-IXth Intern. Congress of Radiology II. G. Thime V. Stuttgart 1961. 975.

BOZÓKY L.: The Cobalt-Therapy Unit Gravicert - Medicor News 3 (1962) 15-20

BOZÓKY L.: Terapevticseszkil gamma-apparat Gravicert - Zsurnal Medicor 3 (1961) 16-21

BOZÓKY L.: Iszledovanie radioaktivnogo zagrijaznenija vozduka Radiologicseszkih otdelenii - Radiobiologija Radioterapija 3 (1962) 285-288

BOZÓKY L., LEHOCZKY GY.: Neue Gammastrahlenschutz Vortichtungen, Berichte - III. Internationaler Kongress für Hygenie und Preventiv Medizin I. Wien 1962. 22-26

BOZÓKY L.: Klinikai izotóp osztályok levegőszennyeződésének vizsgálata - Magyar Radiológia 14 (1962) 228

BOZÓKY L., KORCHMÁROS I.: Über die Untersuchung der Träneableitung mittels radioaktiver Isotope - Österreichische Ophtalmologische Gesellschaft, Wien 1962. 164-167

BOZÓKY L.: Dose distribution at the Gravicert teleterapeutic Cobalt Unit - Proceedings, VIII. International Cancer Congress, Moscow 1962. Acta U.I.C.C. Medgiz Publishing House 561

LEHOCZKY GY., CSERÉP GY., BOZÓKY L.: Különleges kobalt aplikátorok a méhnyakrák praeoperatív besugárzásához - Magy. Onkológia 6 (1962) 129

BOZÓKY L.: Single-field Isodose Charts for High-Energy Radiation - Intern. Atomic Energy Agency, Technical Reports Series 8. Vienna 1962. 55

BOZÓKY L.: A Gravicert teleterápiás kobalt készülékünk izodózis görbéi - Orsz. Atomenergia Biz. Izotóp Alkalmazási Szakbiz. kiadványa 3, 10-17, 1962.

BOZÓKY L., FÉNYES GY-NÉ: Dózismérések izotópokkal kezelt betegeken. Orsz. Atomenergia Biz. Izotóp Alk. Szakbiz. Kiadványa 3, 138-146, 1962.

BOZÓKY L.: Untersuchung der Luftverschmutzung in nuklearmedizinischen Abteilungen - Radiobiologia-Radiotherapia 3 (1962) 315-318

BOZÓKY L.: The dose distribution of scattered radiation in teletherapeutic cobalt irradiations - A Symposium on Cobalt-60 Beam Therapy in Malignant Disease, Madras-20 India 1962. című könyvben 46-54. old.

BOZÓKY L., BÍRÓ T., VERES A., VÁNDOR F.: Sugávédelmi mérések teleterápiás kobalt berendezéseknél Magyar Radiológia 15 (1963) 43-48

BOZÓKY L., KISZELY GY., HOFFMANN T., LADIK J.: The effect of electrostatic fields on cell mitosis - Nature 199 (1963) 13306

BOZÓKY L.: A szórt gamma-sugárzás dóziseloszlásának alapvető összefüggéseiről - MTA Doktori értekezés, Budapest, 1963.

BOZÓKY L.: A szórt gamma-sugárzás dózisteljesítményét befolyásoló tényezők vizsgálata - Atomtechnikai Tájékoztató 6 (1963) 713-717

BOZÓKY L.: A sugárfizika fejlődéséről (Társszerző TOPERCZER JOHANNA) 99-108. old. az Orsz. Onkológiai Intézet kiadásában (OOI) 1963-ban megjelent 25 év a rákellenes küzdelem szolgálatában című könyvben (felelős kiadó: Vikol János) Akadémiai Nyomda, 1963.

BOZÓKY L., TOPERCZER JOHANNA: Progress in Radiophysics csak 1966-ban jelent meg.

BOZÓKY L.: “Orvosi alkalmazások" az Atomlexikonban, főszerkesztő Jánossy Lajos, Akadémiai Kiadó, 1963.

BOZÓKY L. Recensio: T.F. Dougberty, WS.S. Jee, Ch. W. Mays, B.J. Stover: Some Aspects of Internal Irradiation, Pergamon Press Oxford, London 1962. Acta Physiologica Budapest, 1963.

BOZÓKY L.: A sugárvédelem fejlődése - Magyar Tudomány 71/9 (1964) 304-311

BOZÓKY L.: Untersuchungen der Dosisverhältnisse beim gestreuten Gammastrahlen - Kernenergie 7 (1964) 22-25

BOZÓKY L.: Ganzkörpermesseeinrichtung mit einem Plastikscintillator - Magy. Radiológia 16 (1964) 184-185

BOZÓKY L.: A HY 1.1 jelzést kapott első magyar egésztestszámláló berendezés ismertetése a Directory of whole-body radioactivity monitors, IAEA (Intern. Atomic Energy Agency) Vienna 1964. című könyvben 199-202: old.

BOZÓKY L.: Sugárveszély, sugárvédelem 1-9. old. és Inkorporált radióaktív anyagoktól eredő dózis meghatározása, egésztestszámlálók 201-212. old.a Sugárvédelmi Iskola, Mátrafüred 1964. c. KFKI kiadvány I. kötetében.

BOZÓKY L.: Sugárvédelmi falak méretezése 21-27. old. a Sugárvédelmi Iskola Mátrafüred, 1964. c. KFKI kiadvány II. kötetében.

BAKÁCS E., BOZÓKY L.: Rutin analízisre alkalmas egyszerű módszer a talaj összes béta-aktivitásának közvetlen meghatározására - Egészségtudomány 9 (1965) 408-411

BOZÓKY L.: Egésztestszámlálók - Természettudományi Közlöny 9 (1965) 235

BOZÓKY L.: Hazai gyártmányú új sugárágyú - Természettudományi Közlöny 9 (1965) 237

BOZÓKY L.: Radioaktív sugárzások mérése - A Kísérletes Orvostudomány Vizsgáló módszerei VII. kötetében 17-215.old.Bp.1965.

BOZÓKY L.: Dozimetria, megengedhető maximális dózisszintek - Az Orvostovábbképző Intézet kiadásában megjelent Izotóp diagnosztika és terápia című jegyzet - Szerkesztő Nagy János - egy fejezete 106-143, 1965.

BOZÓKY L.: Röntgen és gamma-sugárzások dózisának mérése - Sugárvédelmi Tanfolyam jegyzetben (műszakiaknak) 16-21. oldalas rész Budapest, 1965.

BOZÓKY L.: Ahol az új Gilgames született - Orvosegyetem 9/10 (1965) 1

BOZÓKY L.: Intézetünk új rotációs kobaltágyúja - Magyar Onkológia 10 (1966) 189-1192

BOZÓKY L.: Korszerű eszközök a daganatok felismerésében és gyógyításában - Orvos és Technika 4 (1966) 82-84

BOZÓKY L., TOPERCZER J.: Progress in Radiophysics - Twenty-five Years in the Fight against Cancer, - Academy Pess. Edited by: J. Vikol and C. Sellei, State Oncological Institute Budapest, 1966. pp 79-89.

BOZÓKY L.: Radiation Protection Measurements with Cobalt Unit - II. Symposium on Health Physics, Pécs 1966. Eötvös Loránd Physical Society, Health Physics Section, pp 31-35, 1966.

BOZÓKY L., KOVÁCS J., PREDMERSZKY T.: Brief Summary of environmental and food radioactivity measurements in Hungary - II. Symposium on Health Physics, Pécs 1966. Eötvös Lorand Physical Society, Health Physics Section. pp 119-123, 1966.

BOZÓKY L.: Félautomata izodózis meghatározó készülékkel végzett összehasonlító vizsgálatok - Magy. Radiológia különkiadása, 1966. 17. old.

BOZÓKY L.: A new method for full protection of personnel in a telecobalt therapy department - Health Physics 12 (1966) 1835

BOZÓKY L.: Factors influencing the accuracy of the measurement of the incorporaced radioactive substances - Acta Biochim et Biophysica, Budapest, 1 (1966) 341

BOZÓKY L.: Comparative examinations with a new semi-automatic apparatus for determining isodose curves - Magyar Radiológia különkiadása, Budapest, 1966. 82.

BOZÓKY L.: Korszerű ionizáló sugárzások fizikai tulajdonságai - Jegyzet rész az Onkológiai Tanfolyam jegyzet II. kiadásában Bp, 1966. 16.

BOZÓKY L.: Rolf Sievert 1896-1966 - Fizikai Szemle 17 (1967) 319

BOZÓKY L.: Sugárvédelmi szimpózium - Természettudományi Közlöny XI (1967) 38-39

BOZÓKY L.: A pécsi II. Sugárvédelmi Szimpózium 1966-ban - Magyar Radiológia 19 (1967) 56

BOZÓKY L.: Some up-to-date instruments for the diagnosis and treatment of tumours - Medicor News 2 (1967) 9-12

BOZÓKY L., MARTOS I.: New System cobalt irradiation units - Hungarian Scientific and Technical Days, London E.C.I., 1967. No. 7.

BOZÓKY L., KOVÁCS I., PREDMERSZKY T.: Adatok a környezet és az élelmiszerek radioaktív szennyeződéséről Magyarországon - Időjárás 71 (1967) 281-284

BOZÓKY L.: Félautomata, izodózis meghatározó készülék összehasonlító vizsgálatok - Magy. Radiológia 19 (1967) 363-367

BOZÓKY L.: Az inkorporált radioaktív anyagok közvetlen mérésével kapcsolatos problémákról Mérés és Automatika 16 (1968) 185-188

POLGÁR E., BOZÓKY L.: Talajradiológiai vizsgálatok a kísérleti atomreaktor környezetében - Egészségtudomány 12 (1968) 80-85

ANDRÁSI A., BOZÓKY L., FEHÉR I.: Az emberi szervezetbe került radioaktív izotópok meghatározása egésztestszámlálóval - Fizikai Szemle 18 (1968) 299-305

BOZÓKY L.: Sugárveszély, sugárvédelem - Fizikai Szemle 18 (1968) 289-291

BOZÓKY L.: New technique for full radiation protection of personnel in telecobalt treatments - Proceedings of the First International Congress of Radiation Protection, Pergamon Press, Oxford 1968. Vol. II. pp 1597-1601.

BOZÓKY L., MARTOS I.: Neuartige Kobaltgeräte - Das Krankenhaus unserer Zeit, Verlag und Druck Voght-Schild AG Solothurn 2. Seite 103-105, 1968.

BOZÓKY L.: Inkorporált radioaktív anyagok mérésének pontosságát befolyásoló tényezők - Magy. Biofizikai Társaság Értesítője 3 (1969) 20

RODÉ I., BOZÓKY L.: Neuere Ergebnisse in der Untersuchung der physikalischen Grundlagen der Projektions-Siebbestrahlung - Strahlentherapie 138/1 (1969) 95-l00

BOZÓKY L., FEHÉR I.: Innere Strahlenbelastung, Strahlenschutzprobleme, Tagungsberichte 1967 und 1969 - Österreichischer Verband für Strahlenschutz, Wien pp 223-249, 1969.

BOZÓKY L.: Sugárvédelmi tanácskozás Bécsben - Természet Világa 100(1969) 258-259

RODÉ I., BOZÓKY L.: Újabb eredmények a projekciós rácsbesugárzások fizikai alapjainak vizsgálatában Magy. Radiológia 21 (1969) 151-158

BOZÓKY L.: 25 MeV-es betatron - Fizikai Szemle 19 (1969) 352

BOZÓKY L.: Az ionizáló sugárzások hatásának biofizikai problémái - Fizikai Szemle 19 (1969) 307-312

BOZÓKY L.: Sugárzások és az ember - Természet Világa 100 (1969) 470-471

BOZÓKY L.: Experimental investigation of gamma dosimetry - Invited paper Health Physics 19 (1970) 129

BOZÓKY L.: A Nemzetközi Sugárvédelmi Társulat II. Kongresszusa - Magyar Radiológia 22 (1970) 372-380

BOZÓKY L., RODÉ I.: Investigation into the physical bases of Grid pojectlon with large gamma sources - Acta Physica 28 (1970) 83-86

BOZÓKY L.: Experimental investigation of gamma dosimetry - Second International Congress of IRPA. Pergamon Press New York 63, 1970.

BOZÓKY L.: A Nemzetközi Sugárvédelmi Társulat II. Kongresszusa - Természet Világa (Természettudományi közlöny) 101 (1970) 377

BOZÓKY L., VÁRTERÉSZ V., KOVALEV E., NIKL I., POPOV V.I., PORTMAN A.I., SZÜCSKOV M.A., ERDEI M.: Metogyicseszkije vaproszü szazdanija tkanyeekekvivalentnük fantomov-manyakenov - Interkozmosz Szimpozium, Rezjume 28. 1X - 3. X. 1970.

BOZÓKY L.: Fundamental Principles for protection in the design and construction of installations for work on unsealed radioactive materials - ISO/R 1710-1970, Switzerland, 1970.

BOZÓKY L.: Dosimetric examination of scattered gamma radiations - Health Physics 20 (1971) 467-473

BOZÓKY L.: 25 MeV-es betatronunk nyújtotta új lehetőségeink - Fizikai Szemle 21 (1971) 59-60

BOZÓKY L.: Új sugárforrás az Onkológiai Intézetben - Természet Világa 102 (1971) 69-70

BOZÓKY L.: The biophysical problems with extracorporal blood irradiations - Acta Biophysica 1971.

BOZÓKY L.: Hozzászólás Máthé Imre akadémikus előadásához - MTA Biológiai Osztály Közleményei 14 (1971) 119

BOZÓKY L., GRÁF F., GAZSÓ J.: Some new results on the absorption of 59Fe in man - Health Physics Problems of Internal Contamination, Abstracts of the IIth Regional IRPA Congress in Budapest, p 29, 1972. Editor: Eötvös L. Physical Soc. Budapest

RODÉ I., BOZÓKY L., GYENES GY., KARIKA ZS., GYARMATHY L.: Korszerű radiológiait terápia a daganatok gyógyításában - Orvosképzés 47 (1972) 266-272

BOZÓKY L., GRÁP F., GAZSÓ J., JAKAB I.: Újabb adatok az 59Fe abszorpciójához emberben - Izotóptechnika Bp. 15 (1972) 294-297

BOZÓKY L.: A II. Regionális Sugárvédelmi Kongresszus Budapesten - Természet Világa 103 (1972) 278

BOZÓKY L.: Radioterápiás osztályokon dolgozók sugárterhelésének csökkentése az elmúlt 30 év során - Magyar Radiológia Különfüzete, VI. Magyar Radiológiai Kongresszus, Abstracts 267 old. 1972.

BOZÓKY L.: Extrakorporális vérbesugárzásokhoz kifejlesztett radioizotópos készülékek - Orvos és Technika 10 (1972) 35-36

BOZÓKY L., DÓSAY K.: "Dozimetria Standardizálása" tárgyú, 5 országra kiterjedő IAEA csoportos tanulmányút 1971. május 7-től június 26-ig-Magy. Biofizikai Társ. Értesítője, 4 (1972) 112-115

BOZÓKY L.: Report of a panel meeting, Vienna 13-17 Dec. 1971. National and International Radiation Dose Intercomparisons - IAEA Vienna 1972. pp 17-19 társszerzője.

BOZÓKY L.: Abszolút elnyelt dózis mérése az Orsz. Onkológiai Intézetben - Fizikai Szemle 23 (1973) 89

BOZÓKY L., GÁCS P., LENDVAY J.: Zárt rádiumkészítmények és felhasználásának ellenőrzése - Magy Radiológia 25 (1970) 107-112

VENKEI T., BOZÓKY L.: Absorptionsgeschwindigkeit von intrakutan Verabreichten radioaktiven Natrium auf dem Gebiet der Präkanzerosen und malignen Tumoren - Dermatologische Monatschrift 159 (1973) 210-215

BOZÓKY L., VARJAS G., ERDÉLYI K., KACZMARSKY ANNA, NIKL I.: Volume dose determined by computer from dose distribution measurements - Acta Biochimica and Biophysica 8 (1973) 105-110

BOZÓKY L.: National and international radiation dose intercomparisons in Hungary-IAEA edition Vienna pp 17-19, 1973.

BOZÓKY L., NAGL J., HAIDER J.: Az elnyelt dózis és a besugárzási dózis viszonyának kísérleti vizsgálata - Magy. Onkológia 17 (1973) 65-71

BOZÓKY L.: Radioterápiás osztályokon dolgozók sugárterhelésének csökkenése az elmúlt 30 év folyamán - Magy. Radiológia 25 (1973) 285-288

BOZÓKY L.: A sugárterhelés mechanizmusának vizsgálata rácsbesugárzásokkal - Magy. Biofizikai Társaság VII. Vándorgyűlése, Előadáskivonatok. Tihany 1973. 47. old.

BOZÓKY L., GRÁF F., GAZSÓ J., JAKAB I.: Some new results to the absorption of Fe-59 in Man - Proceedings in the IRPA Second European Congress on Radiation Protection. Edited by E. Bujdosó, Akadémiai Kiadó, Budapest 1973. p. 197-201.

BOZÓKY L., FEHÉR I.: Determination of absorbed energy for various types of medical irradiation - Third International Congress of the IRPA Washington D.C. Abstracts of papers presented at the Congress Pergamon Press New York 1973. p. 44.

BOZÓKY L., CSŐKE A.: Cynekológiai utántöltő (alter loading) aplikátor - Bp. 1973. a KFKI és Orsz. Onkológiai Intézet kiadása, 5. oldal.

BOZÓKY L., MÁRTONFFY T.: Examination of the mechanism of radiation effects by grid irradiations - Acta Biochimica and Biophysica, Abstract Proceedings of the Seventh Conference on Biophysica 8 p. 205. 1973.

VARJAS G., BOZÓKY L., NIKL L, ERDÉLYI K., KACZMARSKY A.: Integralnaja dóza opregyelennaja vüszcsizlityelnoj masinej raszprogyelennüh doz - Szimpozium po kozmicseszkaj biologii i medicinnye. Berlin p. 305-311, 1973.

BOZÓKY L., NAGEL J., HAIDER J.: Consideration of factors for the determination of absorbed dose from exposure measurements in the beam Co-60 teletherapy units - Acta Physica 35 (1974) 105-112

BOZÓKY L.: "Terveim között szerepel: sugárterápiás besugárzások további korszerűsítése újabb fizikai kutatásaink eredményeinek felhasználásával" - Magyar Tudomány 19 (1974) 11-14

BOZÓKY L., CSŐKE A., LEHOCZKY GY., RODÉ I.: Nőgyógyászati besugárzásokhoz kifejlesztett utántöltő berendezés - Izotóptechnika 17 (1974) 213-218

BOZÓKY L.: A ciklotron sugárterápiás és diagnosztikai jelentősége - Fizikai Szemle 24 (1974) 65-69

BOZÓKY L., FEHÉR I.: Determination of absorbed energy for various types of medical irradiations - Proceeding of the Third International Congress of the IRPA, Sept. 9-14 Washington D.C., U.S. Atomic Energy Commission, Oak Ridge, Tenessee 1974. pp 677-682.

BOZÓKY L., ZÁBRÁCZKI J.: Ékszűrők Gravicert típusú kobaltágyúkhoz - III. Orvostechnikai Konferencia Budapest, 1974. Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület kiadása, 292-295, 1974.

BOZÓKY L.: Response to C.C. - Butler's Book Review of the Proceedings of the IRPA Second European Congress on Radiation Protection Health Physics 26, 585. 1974.

BOZÓKY L.: A rádium inkorporálásával kapcsolatos hazai tapasztalataink - Izotóptechnika 17 (1974) 501-503

BOZÓKY L.: Nagy energiájú röntgen és elektron sugárzások előállítása - Magy. Biofizikai Társaság Értesítőjében csak 1975-ben jelent meg 5 (1975) 23-26

BOZÓKY L.: A szóródási jelenségek szerepe a foton sugárzások dozimetriájában (The part of scattering in dosimetry of photon radiations) - Székfoglaló előadás a Magyar Tudományos Akadémia 1974. március 25-i ülésén. A Magyar Biofizikai Társaság Értesítője, 5 (1975) 80-101

Könyv, jegyzet és könyv részlet

BOZÓKY L.: Angol-Magyar Műszaki Szótár - Akadémiai Kiadó 1951. Budapest. Szógyűjtésben, értelmezésben és lektorálásban jelentős közreműködés.

BOZÓKY L.: Sugárvédelem - Egészségvédelmi kérdések - Simonyi Károly: A reaktorfizika és reaktortechnika alapjai című könyvben 324-352. oldalas fejezet. Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest 1956.

BOZÓKY L.: Radioaktív sugárzások mérése, 31-52 oldalas fejezet az Orvostovábbképző Intézet 1957-ben megjelent: Radioaktív Izotóp Tanfolyam c. jegyzetében.

BOZÓKY L.: Az Orvosok részére 1956. V. 28-tól VI. 10-ig tartott Izotóp Tanfolyam elméleti részének anyagát tartalmazó jegyzetben egy 27 oldalas dozimetria- sugárhatásról szóló rész. EüM. 1956.

BOZÓKY L.: Radioizotópokkal új kutatási és termelési vívmányok felé c. könyvben egy 11 oldalas rész találmányairól. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1957.

BOZÓKY L.: Sugárvédelem - 6 ív 1958. Atommagmérnök-képzés jegyzetei I. Szerkesztő: Simonyi Károly, Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki kar. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat.

BOZÓKY L.: Védekezés atommagsugárzás ellen Műszaki Könyvkiadó, 14 ív, Budapest, 1958.

BOZÓKY L.: Röntgen sugár-védelem - 30 oldal Gépipari Tudományos Egyesület, Budapest, 1958.

BOZÓKY L.: A fizikai sugárvédelem alapelvei - Polgári védelem, Budapest 1, 18-19, 1958.

BOZÓKY L., FÉNYES GY-NÉ: Dózismérések izotóppal kezelt betegeken - OAB Izotóp Alkalmazási Szakbizottság Kiadványa 1. 145, 1960.

BOZÓKY L.: Dózis és dózismérés - 35 oldalas fejezet az Eü. Minisztérium izotóp tanfolyami jegyzetében, szerkesztő Nagy János. 209-244, 1960.

BOZÓKY L.: Sugárvédelem, dozimetria, sugárdetektorok - című 82 oldalas rész az Országos Atomenergia Bizottság Atomtechnikai Tanfolyama számára iratott Bozóky L., Haiman O., Tóth M., Várterész V. 230 oldalas kiadványában, 1960.

BOZÓKY L.: A radioizotópok alkalmazása - 40 old. 1960. Országos Béketanács kiadványa.

BOZÓKY L.: Védekezés atommag-sugárzás ellen - lényegesen bővített második kiadás, Műszaki Könyvkiadó Bp. 1960. 17 ív (díjnyertes).

BOZÓKY L.: Vergleich der Strablendosen in der Umgebung der durchstrahlten Gewebe bei Röntgen und Gammastrahlen - 68-73 old. Probleme und Ergebnisse aus Biophysik und Strahlenbiologie II. Akademie Verlag Berlin, 1960. könyvben.

BOZÓKY L. ÉS 17 TÁRSSZERZŐ 8 ORSZÁGBÓL: Use of Radioisotopes and Supervoltage Radiation in Radio-Teletherapy - 5 íves könyv, International Atomic Energy Agency kiadása, Vienna 1960.

BOZÓKY L.: Elméleti és gyakorlati sugárvédelem - c. jegyzet rész, 61-100 oldal az Orvostovábbképző Intézet Izotóp tanfolyami jegyzetében, Budapest 1967. szerkesztő: Nagy János.

BOZÓKY L.: Dozimetria, sugárvédelem - Az Egészségügyi Minisztérium Izotóp Tanfolyamának jegyzetében 20 oldalas fejet. Budapest, 1968.

BOZÓKY L.: Röntgenfizika - Egészségügyi Minisztériumi tanfolyam jegyzete, Budapest, 1948. 35 old.

BOZÓKY L.: Matematikai alapfogalmak. Röntgen terápia alapelvei és eszközei. Röntgen dozimetria MTESZ Röntgentechnikai tanfolyam jegyzete, Budapest, 1953. 45 oldalas rész.

BOZÓKY L.: Útmutatás nyitott radioaktív anyagokkal kapcsolatos munkák biztonságos elvégzéséhez Központi Izotóp Bizottság Kiadványa, Budapest 1955. 27 old.

BOZÓKY L.: A KFKI Radiológiai Osztályán 1954. évben tartott izotóp tanfolyam elméleti előadásainak anyaga - Központi Izotóp Bizottság jegyzete, Budapest, 1955. 25 oldalas rész.

BOZÓKY L., VÖDRÖS D.: Determination of Current Efficiency in Aluminium Furnaces... - 1958, Geneve, 237-239.

BOZÓKY L.: Radioizotópok épületgépészeti alkalmazásai - Építőipari Tudományos Egyesület jegyzetében 17 oldal, Budapest, 1959.

BOZÓKY L.: Determination de la productivitè des cuves à electrolyse dans la fabrication de l'aduminium. Industrie de l'aluminium - Geneve 1960 könyvben IV/C/6 1-13. old. Atome et Industrie, Geneve

Szabadalmak

BOZÓKY L.: Zsebben hordozható ionizációskamra tolerancia-dózisok mérésére. Szabadalmi végzés: KO-842/854, 1955. II. 12.

BOZÓKY L.: Töltő-mérő készülék három elektródos zseb-ionizációs kamrához. Szabadalmi végzés: KO 851/855. 1955, 1955. III, 16.

BOZÓKY L.: Univerzális doziméter, Szabadalmi végzés: 2.251/KO-954/13, 1957. IV. 16.

BOZÓKY L.: Sugárvédett gamma-besugárzó berendezés. Szabadalmi okirat: 146.854/BO-674. 1958. VI. 21.

BOZÓKY L., MARTOS I., WEIN I.: Bestrahlungsgerät. Osztrák szabadalom 24 I. 1964. PAZ 5271 und 17. VII. 1963. 1963. PAZ 44100.

BOZÓKY L., MARTOS I., WEIN I.: Telecobalt Unit, az 1963-as osztrák szabadalommal azonos amerikai szabadalom 1964-es dátummal.

BOZÓKY L.: Két sugárvédelmi szabvány kidolgozása. Sugárzás elleni védelem gyógyító célokra használt rádium készítményeknél 1951. és Radioizotópok sugárzása elleni védelem, 1955. MSZ-62

BOZÓKY L.: Radioizotópok sugárzásai elleni védelem, MSZ-62-57 szabvány, Budapest, 1957.

BOZÓKY L., CSŐKE A., EGRI B.: Univerzális sugárterápiás gyógyászati berendezés. Központi Fizikai Kutató Intézet és Országos Onkológiai Intézet közös szabadalom. 170 849 1979. 10. 29.

Szabványok

BOZÓKY L.: Az ISO nukleáris vonatkozású szabványai. Szabványosítás20 318-319. 1968.

BOZÓKY L.: Radioizotópok sugárzása elleni védelem. (Új szabványjavaslat az MSZ 62-61 elavult helyett) MSZ 62-J 1968. 61 oldal.

BOZÓKY L.: Nukleáris terminológia, egységek I. rész. Országos Szabványjavaslat, 27 oldal 1968.

BOZÓKY L.: Dozimetria, külső sugárzások dozimetriája. MSZ Szabványjavaslat 1-60 oldal Budapest, 1971.

BOZÓKY L.: Radioactive sources - packagings - tests for contents leakage and radiation leakage ISO/dis 2855 ISO/TC 85 társszerzője 1972.

BOZÓKY L.: Nukleáris terminológia, egységek I. rész. Szabványtervezet MSZ 14345 1973. MSZH kiadása. Budapest, 1-27 oldal.