Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1991/5. 186.o.

Kitüntetések

WOLF DÍJAT kapott Telegdi Bálint, akit az MTA ezévben választott tiszteleti tagjául, az anyagrészecskék alapvető kölcsönhatásának kísérleti vizsgálatáért.

Eötvös díjak

Bitó Jánost a TUNSRAM RT. Robottechnikai Tudományos és Termelési Központ ügyvezető igazgatóját a robottechnika fejlesztésében végzett nemzetközileg elismert szakmai tevékenysége elismeréséül, Bod Péter Ákos iparügyi miniszter Eötvös díjban részesítette.

Ferenczi Györgyöt az Eötvös Loránd Fizikai Társulat főtitkárát a Félvezető Fizikai Laboratórium RT. igazgatóját a korszerű félvezető méréstechnológia kutatása és hasznosításában való elért eredményeiért és

Lendvay Ödönt a Műszaki Fizikai Kutató Intézet néhai igazgatóját a távközlési felhasználásra alkalmas lézerdiódák új előállítási technológiának kidolgozásáért, mely kutatás nyomán mind a lézerdiódák jellemzői, mind a gyártási folyamat gazdaságossága jelentősen javult és egy világszínvonalon álló versenyképes termék előállításának lehetőségét megalapozta posthumus Eötvös díjban részesítette Pungor Ernő tárca-nélküli miniszter, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke.

1991 évi ATOMKI-díjak

A SZALAY SÁNDOR DÍJAT Sarkadi László tud. főmunkatárs kapta az atomi ütközések kutatásában, különösen az elektronbefogási jelenségek vizsgálatában elért kiemelkedő eredményeiért. Kimutatta a semleges lövedékek elektronbefogását, megmérte az L3 héj beállítódását p-Ar ütközésekben. Kísérleti bizonyítékokkal támasztotta alá az ütközés utáni kölcsönhatás szerepét és jelentőségét az atomi ütközési folyamatokban.

Az INTÉZETI DÍJAT Somorjai Endre tud. főmunkatárs kapta az alacsony energián lejátszódó, asztrofizikai szempontból, valamint a magenergia hasznosítása szempontjából is jelentős magreakciók vizsgálata terén elért eredményeiért.

Az OKTATÁSI DÍJAT Lovas Rezső tud. tanácsadó kapta a Kossuth Lajos Tudományegyetemen folyó fizikusképzésben végzett munkájáért, ezen belül a Kvantummechanika c. tárgy oktatásáért, angol nyelven tartott speciálkollégiumi előadásaiért, valamint a diplomamunkás hallgatók munkájának eredményes irányításáért.

A fiatal kutatók számára alapított SCHLENK BÁLINT DÍJAT Mikecz Pál tud. munkatárs kapta "Izotóptermelés és nyomjelzés" című, négy nemzetközi folyóiratban megjelent cikk és egy nemzetközi konferencián elhangzott előadás anyagát tartalmazó pályázata alapján.