Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1990/12.

ESEMÉNYEK A HAZAI FIZIKAI KUTATÁS ÉS OKTATÁS KÖRÉBŐL (1985-1989)

A Fizikai Szemle régi hagyománya, hogy 5-10 évenként összefoglalót közöl a hazai fizikai kutatással, oktatással, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a Magyar Tudományos Akadémia III. osztálya működésével, valamint a nemzetközi szervezetekben való részvétellel kapcsolatos eseményekről. Ilyen összeállítás jelent meg a Fizikai Szemle 1975. és 1985. évi 4. számaiban. Jelen eseménynaptár az elmúlt 5 év jellegzetes történéseit tekinti át. Összeállításunk az egyes intézetek által szolgáltatott adatok, a Magyar Közlöny, a Magyar Tudomány és a Fizikai Szemle megfelelő évfolyamai alapján, az MTA III. Osztály Titkárságának, a Tudományos Minősítő Bizottság és a Társulat Titkárságának segítségével készült. Gyakrabban előforduló rövidítések:

ATOMKI:

MTA Atommag Kutató Intézete, Debrecen

BME :

Budapesti Műszaki Egyetem

DAB :

Debreceni Akadémiai Bizottság

DOTE :

Debreceni Orvostudományi Egyetem

ELFT :

Eötvös Loránd Fizikai Társulat

ELTE :

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

EPS :

European Physical Society

IAPS :

International Association of Physics Students

ICPS :

International Conference for Physics Students

IpM :

Ipari Minisztérium

IUPAP :

International Union for Pure and Applied Physics

IUVSTA :

International Union of Vacuum Science, Technology and Application

JATE :

József Attila Tudományegyetem, Szeged

KFKI :

MTA Központi Fizikai Kutató Intézete, Budapest

 

AEKI :Atomenergia Kutató Intézet

 

MKI :Mikroelektronikai Kutató Intézet

 

MSZI :Műszaki Szakigazgatás

 

RMKI :Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet

 

SZFKI :Szilárdtest-fizikai Kutató Intézet

KKKI :

MTA Központi Kémiai Kutató Intézete, Budapest

KLTE :

Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen

MFKI :

MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézete, Budapest

MANT :

Magyar Asztronautikai Társaság

MTA :

Magyar Tudományos Akadémia

MTESZ :

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége

NEFIM :

Nemzetközi Elméleti Fizikai Műhely, Budapest

OMFB :

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság

OOK :

Országos Oktatástechnikai Központ

SZBK :

MTA Szegedi Biológiai Központja

SZUTA :

Szovjetunió Tudományos Akadémiája

TIT :

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

TTKL :

MTA Természettudományi Kutatólaboratóriumai, Budapest

 

TTKL-BFKL:Biofizikai Kutatólaboratórium

 

TTKL-KFKL:Kristályfizikai Kutatólaboratórium

 

 

1985.

A VEGA program kenetében 1984 decemberében felbocsátott VEGA-1 és VEGA-2 úrszondák 1985 júniusában elérték a Vénusz térségét.

ATOMKI: Nov. 15-én működni kezd hazánk első ciklotronja.

KFKI: Az AEKI-ben üzembehelyezik a PMK-NVH termohidraulikai nagyberendezést, amely a Paksi Atomerőmű primérkörének modellje. Átadják a Paksi Atomerőműnek a VERONA számítógépes reaktorirányítási rendszert a reaktor I. és II. blokkjára.

Az SZFKI folyadékkristályokkal foglalkozó csoportjában új fizikai jelenséget fedeznek fel az ún. elektro-mechanikai effektust; ugyanott miniatűr neodimium-foszfátüveg szilárdtestimpulzuslézert fejlesztenek ki "LINDA" néven.

MFKI: A félvezetők mély nívóinak vizsgálatára DLS (deep level spectrometer) készüléket dolgoznak ki. A mikrohullámú távmérő első példányai működni kezdenek.

XII; International Conference on Plasma Physics Budapesten (EPS).

"Eruptive Phenomena in Stars" konferencia az MTA Csillagászati Kutató Intézet szervezésében.

"Computer aided methods in radiation protection", Magyar-Osztrák-Jugoszláv Sugárvédelmi Találkozó Budapesten
3. Magyar-Osztrák-Jugoszláv Vákuumkonferencia, a IUVSTA Végrehajtó Bizottságának ülésével Debrecenben (ELFT)
Magyar-Osztrá.k Elektromikroszkópos Konferencia Balatonaligán
"Amorf anyagok mágnessége" nemzetközi szimpózium Balatonszéplakon (ELFT, KFKI, MTA, Csepel Művek Fémmű)
"XVII. International Conference on Phenomena in Ionized Gases".
"Mikroprocesszorok és mikroszámítógépek alkalmazása" szimpózium Budapesten (MTA)
Fonon '85 nemzetközi konferencia Budapesten

Conference on Luminescence Szegeden (MTA, ELFT, JATE);
XII.. Magyar Diffrakciós Konferencia Sopronban (ELFT)
X. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Balatonkenesén {ELFT).

A rodopszin (a fényingerek érzékelését végző fehérje) kutatások legújabb eredményeiről szimpózium a Biológiai Központban. Ezen H. Fraunfelder professzort az ELFT tiszteletbeli tagjává választják. (Szeged)

A "Finn Tudomány Napjai Magyarországon" hidegfizikai szeminárium az ATOMKI-ban, információtechnológiai szimpózium Budapesten. (KFKI-MSZKI).

ET FT iskolák Visegrádon: "Az atomenergetika és reaktorfizika időszerű kérdései", "Kristályhibák és modern vizsgálati módszerek", "Mozgástípusok a csillagászatban", "Spontán szimmetriasértés".

A Nemzetközi Elméleti Fizikai Műhely (NEFIM) műhelyei "Chaotic phenomena and related subjects" "Dynamics of few body system", "Hadron structure", "Theory of relativity" és "Microcomputers in science" (MTA, KFKI, ELTE).

Tudományos emlékülés Ortvay Rudolf születésének 100. évfordulója alkalmából az ELTÉ-n (ELTE, ELFT, MTA).

Emlékülés Niels Bohr születésének 100. évfordulója alkalmából az akadémián (MTA, ELTE, ELFT, BME).

Hevesy György Nobel-díjas fizikokémikus, az MTA tiszteleti tagja születésének 100. évfordulóján ünnepi ülés az ELTÉ-n, emléktábla elhelyezése a Budapest Akadémia u. 3. sz. alatti szülőházon. A megemlékezésen R. Mössbauer, K. Siegbahn Nobel-díjasok Telegdi B. és G. Arrhenius és felesége (Hevesy veje és leánya) is résztvesznek.

MTA 145. közgyűlésén rendes taggá választja Berényi Dénest (ATOMKI), Csikai Gyulát (KLTE) és Kiss Dezsőt (KFKI), levelező taggá Kroó Norbertet és Zawadowski Alfrédot (KFKI).

MTA III. Osztály elnöke Tarján Imre, elnökhelyettese Leindler László; Berényi Dénest az MTA Elnökség tagjává választják.

Akadémiai Díj: Horváth Zalán, Palla László (ELTE) és Forgács Péter (KFKI) a fizikai kölcsönhatások egyesítését leíró mértékelméletek részecskeszerű megoldásainak vizsgálatáért és a szimmetriák eredetének magyarázatáért.

MTA Ifjúsági Díja: Vladár Károly (KFKI) "Vezetési elektronok és kétnívós rendszerek kölcsönhatása amorf fémekben".

Az ELFT 1985 évi tisztújító közgyűlésén új vezetőket választ. Tiszteletbeli elnök: Kovács István (BME), elnök: Kroó Norbert (KFKI), főtitkár: Kovács István (ELTE), alelnök: Nagy Mihály, Németh Judit, Páhán István, Szépfalusy Péter, Tompa Kálmán, főtitkárhelyettesek: Bitó János, Csákány Antalné, Földes András, Lendvai János és Tichy Géza lett. A Fizikai Szemle szerkesztőbizottságának elnöke: Marx György (ELTE), felelős szerkesztője: Turiné Frank Zsuzsa.

ELFT Bródy Imre-díj: Szendrő István (Mikroelektronikai Vállalat),

ELFT Gyulai Zoltán-díj: Nagy Dénes Lajos (KFKI)

ELFT Novobátzky Károly-díj: Lendvay Endre (ELTE)

ELFT Schmid Rezsö-díj: Polonyi János (KFKI)

ELFT Selényi Pál-díj: Varga Dezsö (ATOMKI)

ELFT Eötvös érmét Ketskeméty István (JATE) kapta lumineszcencia és lézerfizikai kutatásaiért. A Prometheus-érmet "A fizikai gondolkodás terjesztéséért" Páris György (Művelődési Minisztérium) és Zámori Zoltán (KFKI) kapják, magasszintű tudományterjesztő munkájukért. A Fizikai Szemle nívódíja: Hertelendi Elek és Csongor Éva (ATOMKI) a "Légköri nukleáris fegyverkísérletek szennyező hatásai" című, cikkükért. Az Acta Physica Hungarica nívódíja: Hevesi Imrének (JATE).

MTESZ díjat kap Antal János és Bíró Gábor (BME).

Az Akadémisi Kiadó nívódíja: Szépfalusy Péter és Tél Tamás (ELTE) kapja, "A káosz" című műért.

Megjelenik a Tudomány, a Scientific American magyar kiadása.

Állami Díj: Fehér István (KFKI), Kordis József (Erőmű és Hálózattervező V.) Láczai Szabó Tibor (IpM), Pónya József (Paksi Atomerőmű V.) Szabó Benjamin (Országos Villamostávvezeték V.), Szabolcsi Géza (Erőmű Beruházási V.), Vöröss Lajos (Villamosenergiaipari Kutatóintézet) a Paksi Atomerőmű megvalósításában végzett kiemelkedő hazai kutatási, tervezési és beruházási tevékenységéért;

Simonyi Károly (BME) nemzetközileg is elismert tankönyv- és szakíró tevékenységéért, különösen "A fizika kultúrtörténete" c. művéért, valamint kiemelkedő pedagógiai munkájáért, Tarján Imre (SOTE) a kristályfizika és biofizika kutatásában elért nemzetközileg is elismert tudományos és gyakorlati eredményeiért, több évtizedes kiemelkedő oktatói és tudományszervezői munkásságáért.

Vermes Miklós tanár: Magyar Népköztársaság Zászlórendje.

Kiss Dezső (KFKI) az ELFT Társulat érmét) TIT aranykoszorús jelvényt és a Magyar Televízió nívódíját kapja.

Berényi Dénest (ATOMKI) a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Tudományos Tanácsadó Bizottságának tagjává, Szeidl Bélát (Csillagászati Kutató Intézet) a Nemzetközi Csillagászati Únió változócsillag bizottságának elnökévé,

Bata Lajost (KFKI) a Phase Transition angol folyóirat szerkesztő bizottságának tagjává választják.

Schlenk Bálint, az ATOMKI igazgatóhelyettese elhunyt.

A Bessenyei György Tanárképző Főiskolán fényspektroszkópiai kutatólaboratórium létesül.

"Microscience" nemzetközi műhely a mikroszámítógépek alkalmazásáról a természettudományos nevelésben Balatonalmádiban (IUPAP, UNESCO)

"Demonstráció lézerrel, lézerdemonstráció" szeminárium a Ho Si Minh Tanárképző Föiskolán, Egerben

Középiskolai Tanárok XXVIII. Országos Ankétja Szegeden a számítógép felhasználásáról a fizika tanításában (ELFT)

IX. Általános Iskolai Fizikatanári Ankét Szekszárdon (ELFT).

ELFT Mikola Sándor-díját kapja Kocsis Vilmos (Szeged), Vastagh György (Balatonfüred) és Orbán Dénes tanár (Röszke)

Öveges József emlékverseny Tatán, "Értem a természetet" vetélkedő, Gyöngyösön.

Az Eötvös verseny I. díját Kaiser András, Kós Géza és Pfeil Tamás (Budapest) nyeri (ELFT).

1986.

Több hazai intézet intenzíven tanulmányozza a csernobili atomerőmű balesetének (1986. április 25.) következtében létrejött sugárzási helyzetet. A Fizikai Szemle 1986/8-9. száma közreadja az első mérések eredményeit.

Az Eötvös-kísérlet világszerte az érdeklődés előterébe kerül a "mérsékelten távolható erő" (középtávolságú kölcsönhatás) hipotézisével kapcsolatban, E. Fischbach cikke alapján.

A VEGA program sikeresen befejeződött: a VEGA-1 és VEGA-2 űrszonda márc. 4.-én ill. 11. én elhaladt a Halley üstökös közelében. A magyar közreműködéssel készített műszerek (televíziós rendszer, a PLAZMAG és TÜNDE berendezések, valamint a fedélzeti adatgyűjtő) kiválóan vizsgáztak (KFKI, BME). A VEGA űrszondák és a Halley üstökös találkozásának első tudományos eredményeiről mintegy 15 cikk jelent meg a Nature c. folyóirat egyik májusi számában, közülük 4 cikkben voltak magyar társszerzők.

A SZUTA Űrkutatási Intézete és a KFKI Szovjet-Magyar Ideiglenes Tudományos-Műszaki Űrkutatási Kollektívát alapít budapesti telephellyel.

Az alapkutatások támogatására Országos Tudományos Kutatási Alapot (OTKA) hoz létre a Minisztertanács Tudománypolitikai Bizottsága. 1986-89 évre mintegy 65 pályázatot fogadtak el a fizika, csillagászat és meteorológia területén, összesen kb. 190 millió forint értékben.

ATOMKI és a KLTE kezdeményezésére Debreceni Fizikai Centrum (DFC) létesül a rendelkezésre álló eszközök és anyagok, továbbá a kutatási és oktatási kapacitás jobb kihasználása érdekében. Ehhez csatlakozik a Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE) és a Debreceni Agrártudományi Egyetem (DATE).

Az MKI és a SZUTA Krisztallográfiai Intézete automatizált, laboratóriumi célokat szolgáló, Czochralski típusú kristálynövesztő berendezést fejleszt ki. A KFKI-MKI és a Hiradástechnika Szövetkezet közös mikroelektronikai kísérleti félüzemet hoz létre.

KFKI-RMKI-ban üzembehelyezik a nehézion kaszkád gyorsítót, mely a xenonig terjedő tömegszámú egy és kétszeres töltésű ionokat 100-500 keV energiára gyorsít fel.

KFKI-SZFKI-ban 9 nagyságrendet átfogóan megmérik a töltéssűrűséghullám polarizációjának relaxációját;

MFKI-ban ion-sugaras minta vékonyító berendezést dolgoznak ki és elkészítik az első varaktor diódákat.

JATE: elkészül az első hazai excimer-lézer, amely jó energiastabilitásával tűnik ki.

Non-Crystalline Semiconductors '86 konferencia Balatonszéplakon (ELFT, KFKI, MTA) melyen Sir Nevill Mott Nobel-díjast (GB) az ELTE diszdoktorává avatják.

Európai Hybrid Spektrométer kísérletben résztvevő európai és ázsiai laboratóriumok munkaértekezletet szerveznek Balatonaligán a csinos és ritka részecskék keletkezéséről, valamint a barionok kvark, dikvark struktúrájának vizsgálatáról 560 GeV-os pp kölcsönhatások témakörében (ELFT, KFKI).

"Magyarok szerepe a világ természettudományos és műszaki haladásában" konferencia Budapesten (Magyarok Világszövetsége, MTESZ, MTA). A BME díszdoktori oklevelet adományozott Bay Zoltán és Őri Huba professzornak (USA). A konferenciára megjelent a "Magyarok a természettudomány és technika történetében" c. mű.

IV. Magyar Kristálynövesztő Konferencia és "1st International Conference on Shaped Crystal Growth" Budapesten (ELFT) "Nemesíthető alumínium ötvözetek" nemzetközi konferencia Balatonfüreden (ELFT)

Nemzetközi Autoradiográfiás Szimpózium Mátrafüreden (ELFT)

Szimpózium a "gyors hőkezelés és plazmás leválasztási módszerek a félvezető technológiákban" (ELFT)

Nemzetközi lézerspektroszkópiai szimpózium Pécsett (ELFT, KFKI)

"Symposium on Radiation Chemistry" (MTA, KFKI) Tihanyban.

"23rd European Cyclotron Progress Meeting" (ATOMKI)

VIII. Magyar Magfizikus Találkozó (ATOMKI)

NEFIM keretében rendezett műhelyek témája: "High energy heavy ion collisions", "Infrared divergences in the physics of condensed matter", "Nonperturbative methods in quantum field theory" (MTA, KFKI, ELTE)

ELFT iskolák Visegrádon: "Lézerek valamint a folyadékkristályok;" "Szuperszimmetria" "Fémfizikai őszi iskola a szemcsehatárok problematikájáról". Tihanyban: "Részben rendezett anyagok"

Atomfegyverellenes Tanulmányi Csoport és az Intézetközi Békekutató Központ előadássorozata a hadászati védelmi kezdeményezés természettudományi kérdéseiről Budapesten (MTA).

Megemlékeznek Hatvani Istvánnak, a kollégium egykori tanára halálának 200 éves évfordulójáról (KLTE)

MTA 146. közgyűlésén tiszteleti taggá választják J. Bardeen kétszeres Nobel-díjas professzort (USA) és R. Mössbauer Nobel-díjas professzort (NSZK).

Akadémiai Díj: Schlenk Bálint (poszthumusz), Sarkadi László és Pálinkás József (ATOMKI) az atomi L-alhéjak ionizációja és ezek során kilépő röntgensugárzás szögeloszlása terén elért eredményeikért.

MTA Ifjúsági Díj: Iglói Ferenc (KFKI) "Fázisátalakulások vizsgálata kvantummechanikai módszerrel", Bódog Ferenc, Frank Béla, Hebling János és Kovács Gábor (MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutató csoport, JATE) az első hazai excimerlézer kifejlesztéséért; Pálinkás József (ATOMKI) "A 2p állapotok nehézion-ütközésekben létrejövő irányítottságával kapcsolatos vizsgálatok".

MTESZ tagegyesületeként megalakul a Magyar Asztronautikai Társaság. (MANT), elnöke: Almár Iván (Csillagászati Kutatóintézet), alelnöke: Szegő Károly (KFKI).

ELFT XX. vándorgyűlés Debrecenben: "A fizika más tudományokban"

ELFT Bródy Imre-díja: Cseh József (ATOMKI)

ELFT Novobátzky Károly-díja: Vicsek Tamás (MFKI) és Kertész János (MFKI)

ELFT Schmid Rezső-díja: Sörlei Zsuzsa (KFKI)

ELFT Selényi Pál-díja: Urbán László (KFKI)

ELFT Prometheus-érme a fizikai gondolkodás terjesztéséért: Jéki László (KFKI)

Eötvös-érme: Lovas István (KFKI).

Acta Physica Hungarica nívódíja: Balog János (ELTE) és Hraskó Péter (KFKI).

ELFT tiszteletbeli tagjává avatják B. K. Vajnstejnt (SZU) és C. Mamust (F).

Egyetemi tanárrá nevezik ki Lovas István akadémikust (KLTE).

Mezei Ferenc (KFKI) Hewlett-Packard Europhysics Díjat kap a neutronspin-echo felfedezéséért.

Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége Apáthy Istvánt, Szabó Lászlót és Szegő Károlyt (KFKI) a Becsületrend Érdeméremmel, Szabó Ferencet (KFKI) pedig a Népek Barátsága érdemrenddel tünteti ki, a VEGA programban kifejtett tevékenységéért. A Szovjetunió Űrhajózási Szövetsége Szabó Lászlónak és Szegő Károlynak Gagarin emlékérmet adományoz az űrkutatásban és a nemzetközi együttműködésben végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Egyesített Atommagkutató Intézet Tudományos Tanácsa (Dubna) második díjat adományozott a Varga Dezső (ATOMKI) által vezetett magyar-szovjet kollektívának a nehézionok Ne atomokkal történő ütközésében kiváltott Auger elektronok vizsgálatáért.

Állami Díj a VEGA űrszondák kulcsfontosságú műszereinek megalkotásáért és a tervezett mérések maradéktalan elvégzéséért. Apáthy István (KFKI), Gschwindt András, Hetényi Tamás, Reidl Richard (BME), Szabó Ferenc, Szabó László, Szalai Sándor és Szegő Károly (KFKI).

Fehér Istvánnak (KFKI) a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatát adományozták a csernobili reaktorbaleset hazai hatásainak elemzésében, értékelésében és a következmények megelőzésében végzett munkájáért.

MTESZ alelnökké választják Szabó Ferencet (KFKI)

Szent-Győrgyi Albert 93 éves korában elhunyt.

Kockás Gyula (Orsz. Joliot-Curie Sugárbiológiai Int.) elhunyt.

Fizikus Hallgatók Első Nemzetközi Diákkonferenciája Budapesten.(ICPS '86). Megalakul az IAPS (International Association of Physics Students) szervezése. Elnöke Budai Patroklosz (ELTE).

A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán "Oktatási és demonstrációs eszközök a csillagászati ismeretek tanításához" pályázat és kiállítás.

Műszaki főiskolák fizika, matematika, számítástechnika oktatói 10. országos konferenciája (Szeged).

ELFT Középiskolai Fizikatanárok XXIX. Országos Ankétja Győrött: "Hullámok minden hullámhosszon".

Mikola Sándor-díjat kapott: Hidvégi Aladár (Orosháza).

ELFT X. Általános Iskolai Országos Fizikatanári Ankét Sopronban: "a fizikai fogalmak kialakítása az általános iskolai fizika tanításában".

I. Őszi Egyetem Csopakon tanároknak a számítógépek használatáról (OOK, ELTE).

Mikola Sándor-díjat kapott: Miskolczi Józsefné (Szeged) és Smidéliusz Zsuzsa (Sopron).

XVII. Fizikai Diákolimpia (London): Kántor Z. (Kecskemét, Katona J. Gimn.), Jakovác A. (Bp. Apáczai Csere J. Gimn.) és Kaiser A. (Bp. Fazekas M. Gimn.) III. díjban részesült.

Megjelennek Vermes Miklós gimnáziumi fizika tankönyvei.

Bugát Pál természetismereti vetélkedő Gyöngyösön: kölcsönhatás:

Öveges József emlékverseny Tatán.

ELFT Eötvös versenyen I. díjat nyertek Kaiser András és Kohári Zsolt (BME I. éves hallgatók), Horváth Gábor tanítványai (Bp. Fazekas M. Gimn.).

International Association for the Educational Assessment hamburgi sajtótájékoztatóján nyilvánosságra hozza az 1983-as felmérését a tanulók természettudományos ismereteiről 30 országban. Eszerint 10 évesek közt a sorrend Japán, Korea, Svédország, Finnország, Magyarország... 14 éves sorrend: Magyarország, Japán,.. 18 éves sorrend: (gimnáziumban): Hong-Kong, Anglia, Magyarország...

1987.

A magashőmérsékletű szupravezető anyagok vizsgálatába számos hazai intézet bekapcsolódik (ELTE, KFKI).

Az ipar és a kutatás közötti kapcsolat javítása céljából megalakítják a Debreceni Tudományos-Műszaki Parkot három debreceni egyetem és az ATOMKI részvételével.

ATOMKI: Üzembe helyezik az intézetben készült új, könnyű elemek izotóp arány-eltolódásainak mérésére szolgáló precíziós izotóp-analitikai tömegspektrométert.

KFKI-AEKI: kifejlesztette és a Paksi Atomerőműben üzembehelyezte a VERONA zónaellenőrző és neutronzaj diagnosztizáló rendszert. Pakson megkezdte működését az atomerőmű 4. blokkja, melynek számítástechnikai rendszere a KFKI jelentős közreműködésével készült.

KFKI-SZFKI: az Arizonai Egyetemmel (USA) együttműködve nagy intenzitású, üregkatód gerjesztésű rezonancia fényforrást fejlesztenek ki; maradó és dinamikus mechanikai feszültségek mérésére alkalmas, a Barkhausen zaj elvén működő, roncsolásmentes anyagvizsgáló családot dolgoznak ki.

Szovjet-Magyar Lézerkutató Kollektíva kezdi meg munkáját "újtipusú szilárdtest lézerek kidolgozása" témában. MSZI: nagy sebességű kétcsatornás digitális jelanalizátort fejlesztenek ki.

MFKI tudományos szimpózium az intézet fennállásának 30. évfordulója alkalmával. Felavatják az intézet alapító igazgatójának, Szigeti György akadémikus emléktábláját. Nagy Elemér akadémikus, aki az elmúlt 14 évben volt az intézet igazgatója, nyugdíjba vonul; utóda Bartha László.

TTKL-BFKL: Fizikai elveken működő mikrobiológiai automatát fejlesztettek ki, amelynek segítségével többek között meghatározható a baktériumokra ható anyagok (pl. antibiotikumok) koncentrációja az állati takarmányokban, az álla tok husában, a késztermékekben.

Csikai Gyula (KLTE) monográfiája a gyorsneutron-generátorokról megjelenik az USÁ-ban (CRC press).

8. Nemzetközi Magfizikai Balaton Konferencia a nagyenergiájú magfizika tárgyköréből.

"Élet az Univerzumban" nemzetközi bioasztronómiai konferencia Balatonfüreden (Nemzetközi Csillagászati Únió).
Nemzetközi Molekuláris Elektronika és Bioszámítógépek Szimpozium Budapesten (ELFT, COMPORGAN).
"Alacsonyhőmérsékletek fizikája," Budapest.

'87 nemzetközi konferencia, a magashőmérsékletű szupravezetők témakörében (MTA, ELFT, KFKI).

"20 éves az Interkozmosz együttműködés" ankét Budapesten World Association of Theoretical and Organic Chemistry kongresszusa (WATOC '87) Budapesten (IUPAP, ELTE, BME).

NEFIM műhelyek témái ez évben: "Chaotic behaviour in nonlinear systems", "Collision of relativistic heavy ions", "Star pulsation with multiple period", "Separable interactions in quantum meclanics", "The theory of relativity", "Standard model and the high energy hadron reactions", "The formation of galaxies" (MTA, KFKI, ELTE, Csillagászati Kutató Intézet)

Nemzetközi tudományos műhely az ATOMKI-ban a nagyenergiájú ion-atom ütközési folyamatokról.

ATOMKI-DOTE-DAB együttes tudományos ülés a ciklotron-izotópok orvosi diagnosztikai alkalmazásairól.

Visegrádon "Fázisátalakulások" fémfizikai őszi iskola főleg a kvázikristályok és a magashőmérsékletű szupravezetők kutatása témájában (ELFT), valamint "A korszerű számítástechnika és számítógépek a diffrakciós anyagvizsgálat szolgálatában" diffrakciósiskola (ELFT). "Hurelmélet" nyári részecskefizikai iskola Tihanyban (ELTE, ELFT).

XII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyamon a csernobili atomerőmű baleset hazai tanulságait vitatták meg (ELFT).

"Szupravezetés" statisztikus fizikai őszi iskola (ELFT),
"Fraktálok" téli iskola (MTA, ELFT), valamint "Vákuum- és vékonyrétegtechnológia eszközök, mérőberendezések és anyagok hazai fejlesztése és gyártása" szeminárium Budapesten (IUVSTA, MTESZ).

Eötvös Nyári Iskola Budapesten a "Struktúrák kialakulása" és az "Elemi részecskék fizikája" témakörökben (ELTE).

Debreceni Fizikusnapok '87: Fizika és mindennapi élet.

Tudományos emlékülés Newton Principia c. műve megjelenésének 300. évfordulója alkalmával (ELFT).

Szombathelyen Gothard Jenő csillagász születésének 130. évfordulóján emlékülés a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán

BME, MTA, ELFT ünnepi ülés Gyulai Zoltán születésének 100. évfordulójára.

Tudományos ülés Fényes Imre halálának 10. évfordulóján (MTA, ELTE, ELFT, TIT)

Pogány Béla születésének 100. évfordulóján emlékülés emléktáblája-avatás Szegeden (JATE, MTA, BME, ELFT).

Jánossy Lajos születésének 75. évfordulója emlékülés (MTA).
Kiadják Jánossy Lajos és E. Schrödinger levelezését.

MTA 147. közgyűlésén rendes tag lesz Keszthelyi Lajos, (SZBK), Lovas István (KLTE), Mezei Ferenc (KFKI), Szépfalusy Péter (ELTE), levelező tag Sólyom Jenő (KFKI). Tiszteleti tagnak választották R. Mössbauer Nobel-díjas fizikust, aki a "Neutrino oscillation experiments with reactors and with the sun" címmel megtartotta székfoglaló előadását.

MTA III. Osztálya Fizikai Díj és Fizikai Fődíj létrehozását kezdeményezi MTA és magánalapítványok bevonásával.

Akadémiai Díj: Dörnyeiné Németh Judit (ELTE).

MTA Ifjúsági Díja: Fried Miklós és Jároli Erika (KFKI), Kruppa András (ATOMKI).

MTA Újságírói Díj: Simonffy Géza, Eke Károly, Egyed László, a Magyar Rádió munkatársai

Ilya Prigogine Nobel-díjas (Belgium) előadást tart a nemegyensúly rendszerek termodinamikájáról (MTA).

ELFT Bródy Imre-díj: Porubszky Tamás (MEDICOR)

ELFT Gyulai Zoltán-díj: Vladár Károly (KFKI)

ELFT Novobátzky Károly-díj: Lovas Rezsö (ATOMKI)

ELFT Schmid Rezső-díj: Varró Sándor (KFKI)

ELFT Selényi Pál-díj: Lakatos Tamás (ATOMKI)

ELFT Eötvös-érme: Csekő Árpád tanár

ELFT Prometheus-érme "A fizikai gondolkodás terjesztéséért" Vermes Miklós tanár.

Fizikai Szemle nívódíj: Beleznay Ferenc (MFKI) "Egy félvezető rutinmérés metamorfózisa .I.-II." és Horváth Gábor (ELTE): "Az Avogadro szám meghatározása az égbolt kék színéből" c. cikkek alapján.

Az Acta Physica Hungarica nívódíját Nagy István, László János és Giber János (BME) nyerik el.

Wigner Jenő Nobel-díjas fizikust, 85. születésnapja alkalmából az Eötvös Loránd Tudományegyetem díszdoktorrá avatja, az Elnöki Tanács a Magyar Népköztársaság Zászlórendjével tünteti ki.

Tudományos ülésen köszöntik a 75 éves Tarján Imre akadémikust (MTA, SOTE).

Bódi Sándort (KLTE), Hevesi Imrét (JATE) és Szalay Sándort (ELTE) egyetemi tanárrá, Koltayné Gyarmati Borbálát (KLTE) címzetes egyetemi tanárrá nevezik ki.

Marx Györgyöt (ELTE) a IUPAP Physics Education alelnökévé, Csikai Gyulát (KLTE), IUPAP Nuclear Physics Bizottság tagjává, Gyulai Józsefet a IUPAP Physics for Development Bizottság titkárává, Janszky Józsefet (TTKL, KFKL) a IUPAP Quantum Electnonics Bizottság tagjává, Kóta Józsefet (KFKI) a IUPAP Cosmic Rays Bizottságának tagjává, Mezei Ferencet (KFKI) a IUPAP Magnetism Bizottság tagjává,Csikai Gyulát (KLTE) az International Journal of Nuclear Geophysics szerkesztőbizottságának tagjává, Marx György (ELTE) az International Newsletter on Physics Education szerkesztőjévé választják. A lapot az OOK nyomja, a IUPAP adja ki. Vajda Ferencet (KFKI) az EUROMICRO számítástechnikai szervezet igazgató tanácsának tagjává választják.

Somogyi Antalt (KFKI) a Szovjet Asztronautikai Társaság Ciolkovszkij éremmel, a Magyar Asztronautikai Társaság Fonó Albert Emlékéremmel tünteti ki az űrkutatásban elért eredményeiért; a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia rendes tagjává választja.

Náday István (KFKI) elnyerte az Argonne National Laboratory (USA) intézeti díját egy speciális detektor és mérőrendszer kifejlesztéséért.

A TIT Országos elnöksége a KFKI-nak TIT Aranykoszorús Emlékplakettet, Klopfer Ervinnek (KFKI) TIT Aranykoszorús jelvényt adományozott.

MTESZ díj: Buvári András (Pollack Mihály Műszaki Főiskola, Pécs).

Szalay Sándor (ATOMKI), Mátrai Tibor (Tanárképző Főiskola, Eger), Valkó Iván Péter (BME), Ya. B. Zeldovics az MTA tiszteleti tagja (SU) elhunyt.

Atomfizika laboratórium épül a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán.

"Nemlineáris jelenségek tanítása" nemzetközi műhely Csopakon (IUPAP, UNESCO, ELFT)

Fizikus Hallgatók Nemzetközi Diákkonferenciája (ICPS '87) Debrecen.

Műszaki főiskolák fizika, matematika, és számítástechnika oktatóinak 11. országos konferenciája Budapesten (Bánki Donáth Műszaki Főiskola).

ELFT Szolnok megyei csoportja kiadja az Eötvös Lap-ot.

ELFT XXX. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét és Taneszköz Kiállítás Kaposvárott: a csillagászat tanítása.

Mikola Sándor-díj: Mascher Jenő (Sopron) és Szerdi János (Püspökladány).

ELFT XI. Országos Általános Iskolai Fizikatanári Ankét és Taneszköz-kiállítás Békéscsabán.

Mikola Sándor-díj: Gergely Péter (Pest Megyei Pedagógiai Int.).

2. Őszi Egyetem Csopakon tanároknak a számítógépek felhasználásáról.

Ifjú Fizikusok VIII. Országos Találkozója Egerben (Ho Si Minh Tanárképző Főiskola).

XVIII. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián, Jénában, a magyar csapat tagjai egy II. és két III. díjat nyertek el Drasny Gábor (Bp. Fazekas M. Gimn.) továbbá Szokoly Gyula (Bp. Fazekas M. Gimn.) és Zaránd Gergely (Bp. Piarista Gimn.) révén.

Ortvay Rudolf Problémamegoldó Versenyen I. díjat nyert Németh-Buhin Ákos, Penc Carlo és Kaiser András (ELTE).

Eötvös verseny (ELFT), valamint az Öveges József emlékverseny Tatán. Gyöngyösön a gimnáziumok I. osztályos tanulói részére szerveznek fizika tanulmányi versenyt (ELFT, TIT, Gyöngyösi Művelődési Ház).

1988.

Júl. 7. ill. júl. 12.-én fellőtték a magyar részvétellel (BME, KFKI) megépített Phobos űrszondákat, amelyek a Mars térségét tanulmányozzák.

OTKA-II. pályázat keretében mintegy 30 fizikai témájú pályázatra összesen 50 mFt működési költséget ítéltek oda 4 évre.

Több akadémiai intézet (KFKI, KKKI, IKI, TTKL, MFKI), a BME Fizikai Intézete és az ELTE TTK Fizikus Tanszék-csoportja az év elején megalakítja az I. sz. Budapesti Műszercentrumot (BAM), meglevő kísérleti eszközeik jobb kihasználása érdekében. A gesztori feladatokat a KFKI látja el.

KFKI MSZI részére átadják a finommechanikai (szubmikronos) eszközök szerelésére alkalmas nagytisztaságú szerelő- és diagnosztika épületet. Befejezik az atomreaktorok és környezetük nukleáris paramétereit érzékelő és előfeldolgozó mérőláncok új generációs, digitális típusú kutatását, fejlesztését.

MFKI: a félvezetők mély nívóinak vizsgálatára kifejlesztett készülék a legsikeresebb magyar export-cikkek közé kerül.

Rudolf Mössbauer Nobel-díjast (München) az ELTE tiszteletbeli doktorává avatják.

EPS 8. Általános Szilárdtest-fizika Konferenciája Budapesten K. A. Müller és G. J. Bednorz Nobel-díjas fizikusok részvételével, akiknek ekkor nyújtották át az 1988. évi EPS Hewlett-Packard díjat. A konferenciára a North-Holland kiadja Radnay Gy.- Kunfalvi R.: Physics in Budapest c. munkáját:

11. Európai Kozmikus Sugárzási Szimpózium Balatonfüreden (MANT, KFKI)

3. Optika Nemzetközi Szimpózium Budapesten (KFKI),

IV. Jugoszláv-Osztrák-Magyar Vákuum-konferencia

"Pionok koherens keletkezése és inelasztikus diffraktív disszipáció 360 GeV-es pp kölcsönhatásokban" nemzetközi szimpózium (KFKI)

"Variable phenomena in close binary stars" nemzetközi konferencia (Csillagászati Kut. Int.)

"A szilicium és vas hatása az alumínium alapú ötvözetek tulajdonságaira" nemzetközi konferencia Balatonfüreden (ELFT)

"Diffúzió fémekben és ötvözetekben" DIMETA-2 nemzetközi konferencia Tihanyban (ELFT, KLTE)

IX. Magyar Magfizikus Találkozó Visegrádon

XIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Balatonkenesén.

"Reláció komplex rendszerekben" nemzetközi műhely Budapesten, (MTA, NSF-USA-NEFIM). További NEFIM műhelyek: "Non-perturbative methods in field theory", "Relativistic heavy ion reactions", "Nuclear and subnuclear few body problems", "Complex systems", "Models of the neutral system" (MTA, KFKI, ELTE, KLTE). "Fractal growth" (Clusters and Patterns '88) műhely Budapesten (MFKI).

ELFT "Fizikai OTKA témák bemutatkozása és roncsolásmentes anyagvizsgálat'' iskola Visegrádon, "Anomáliák" részecskefizikai iskola, valamint "Folyadékkristályok" iskola Tihanyban, "New Development in Semiconductor Physics" iskola Szegeden. "Hároméves a magyar ciklotron", illetve "Radon a környezetben" (ATOMKI)

Megemlékezés a Debreceni Református Kollégium fennállásának 450. évfordulójáról (DFC).

Szily Kálmán fizikus, matematikus és nyelvtudós születésének 150. évfordulóján szülőhelyén, Izsák községben emlékülés és emléktábla avatás (BME, MTA).

Kürti Miklósnak (Oxford) 80. születésnapján az Elnöki Tanács a Magyar Népköztársaság Csillagrendje kitüntetést adományozza.

Marx György (ELTE) a Nemzetközi Csillagászati Únió 51. Bizottságának (Bioasztronómia) elnöke. Vicsek Tamás (MUFI) monográfiája a természetes fraktálok viselkedéséről megjelenik a World Scientific kiadónál.

KLTE fennállásának 75. évfordulóján ünnepi ülés. Tiszteletbeli doktor Ilja Mihajlovics Frank Nobel-díjas (SZU).

MTA 148. közgyűlésén tiszteletbeli taggá választják R.Z. Szaggyejevet (SZU) és Wigner Jenőt (USA).

Akadémiai Díj: Bencze Gyula, Révai János és Doleschall Pál (KFKI).

MTA Fizikai Fődíja első alkalommal: Szalayné Csongor Éva (ATOMKI) Fizikai Díja Kirschner István (ELTE), Kiss Ádám (ELTE), Rácz Zoltán (ELTE).

Akadémiai Újságíró Díj: Várhelyi Tamás és Pálfy István (Magyar Televízió)

Akadémiai Ifjúsági Díj: Pekker Sándor (KFKI), Kormány Zoltán, Szelecsényi Ferenc és Mikecz Pál (ATOMKI)

ELFT Bródy Imre díj: Bohátka Sándor (ATOMKI)

ELFT Gyulai Zoltán-díj: Sváb Erzsébet (KFKI)

ELFT Novobátzky Károly-díj: Tél Tamás (ELTE)

ELFT Schmid Rezső-díj: Woynarovich Ferenc (KFKI)

ELFT Selényi Pál-díj: Csikainé Buczkó Margit (KLTF)

Fizikai Szemle nívódíj: Bor Zsolt, Hebling János, Klebniczki József, Kovács Gábor, Rácz Béla, Simon Péter, Szabó Gábor és Szatmári Sándor (JATE) kapják a "Lézerfizikai kutatások Szegeden" című 1987-ben megjelent cikksorozatukért.

ELFT Eötvös-érme: Kunfalvi Rezsőnek, a Prometheus-érem a fizikai gondolkodás terjesztéséért: Kiss Dezsőnek (KFKI)

ELFT tiszteletbeli tagjai közül székfoglalót tart S. L. Mandelstam (SZU), J. Nilsson (Svédország), Syed M. Qaim (NSZK) és H. Walther (NSZK).

MTESZ díj: Abonyi Iván (ELTE) és Szilvássy Zoltánné (Veszprém).

Kedves Ferencet (KLTE) egyetemi tanárrá nevezik ki

Akadémiai Kiadó nívódíja: Tarnóczy Tamás (TTKL), "Teremakusztika I.-II."

MTA és a SZUTA magyar-szovjet természettudományi és műszaki akadémiai díjban részesítette Czigány Imrét, Horváth Zoltánt és Kertész Ivánt (KFKI) új festék- és szilárdtestlézerek létrehozásáért, valamint Erdős Gézát, Kecskeméthy Károlyt, Somogyi Antalt és Tátrallyai Máriát (KFKI) a VEGA űrszondákon végzett kutatásaik eredményeiért.

Állami díj: Berényi Dénes (ATOMKI) az atomi ütközési mechanizmusra és az ütközésekben létrejövő atomi állapotokra vonatkozó eredményeiért, Boda Jánosnak, Ferenczi Györgynek (MFKI) és Horváth Péternek (KFKI) új félvezető anyagvizsgálati módszer kifejlesztéséért , az eszköz gyártásának és értékesítésének megszervezéséért, Ivanyos Lajosnak (MMG Automatika Művek), Márton János (Paksi Atomerőmű V.), Papp György (Villamosenergiaipari Kutató Intézet), Simon Péter (Paksi Atomerőmű V.), Vashegyi György (KFKI) és Zettner Tamás (Magyar Villamos Művek Tröszt) a Paksi Atomerőmű III.-IV. blokkja információs számítógép rendszereinek a hazai ipar részvételével történő létesítéséért.

Nagy Elemér (MFKI): Szocialista Magyarországért Érdemrend. Nemzetközi Asztronautikai Akadémia Szegő Károlyt (KFKI) tagjává választotta. A Magyar Asztronautikai Társaság a Fonó Albert-díjat adományozta Szegő Károly részére.

TIT Országos Elnöksége Kiss Dezsőnek (KFKI) a Bugát Pál Emlékérmet adományozta.

Szalay Sándort és Szatmáry Zoltánt az ELTE Atomfizikai Tanszékére egyetemi tanárnak nevezik ki.

Az ELTE Atomfizikai Tanszékén Környezetfizikai Laboratórium létesül. Vezetője Kovács Valéria.

Rácz István (KFKI) az USA Gravity Research Foundation pályázatán "honorable mention" fokozatot ér el.

Csikai Gyulát (KLTE) az International Journal of Energy Sources szerkesztőbizottságának tagja.

Sheldon Glashow Nobel-díjas (USA) előadása az ELTÉ-n az erők nagyszabású egyesítéséről.

Antal János (BME), Béll Béla (Központi Légkörfizikai Int.), Kónya Albert (BME) és Millner Tivadar (MFKI) elhúnyt.

A Magyar Posta bélyegsorozatot bocsájt ki a magyar Nobel-díjasokról.

Művelődési Minisztérium üzemfizikus szakot létesít a KLTE-n.

"Demonstráció lézerekkel" II. szimpózium (Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Eger).

A Magyar Fizikus Hallgatók Egyesülete (MaFIHE); holland-magyar csoportos cserelátogatást szervez.

Ortvay Rudolf problémamegoldó verseny (ELTE, ELFT, KFKI).

3. Őszi Egyetem tanároknak Pakson energetikai, nukleáris és sugárvédelmi kérdésekről (ELTE, OOK, PAV).

Műszaki főiskolák fizika, matematika és számítástechnika oktatóinak 12. országos konferenciája Pécsett.

ELFT XXXI. Országos Fizikatanári Ankét Pécsett: elektromos vezetés.

Mikola Sándor-díj: Blészer Jenö (Baranya megyei P.I.)

ELFT XB. Országos Általános Iskolai Fizikatanári Ankét Vácott: a számítógép és a kísérlet a fizika tanításában.

Mikola Sándor-díj: Baranyi József (Kecskemét) és Zátonyi Sándor (OPI).

XIX. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia Bad Ischlben (Ausztria). A magyar csapat Drasny Gábor (Fazekas M. Gimn., Bp) révén I. díjat, továbbá két II. és két III. díjat nyert.

Megjelennek Károlyházy Frigyes és Csákány Antalné fizika tankönyvei az általános iskolák osztályai számára.

ELFT 65. Eötvös-versenye, középiskolás diákok számára. A gimnáziumok I. osztályos tanulói részére Gyöngyösön, a II. osztályosok részére Sopronban szerveztek tehetségkutató tanulmányi versenyt.

1989.

Saclayban (Franciaország) felavatják a Francia Atomenergia Bizottság (CEA) és az Országos Atomenergia Bizottság (Budapest) közötti egyezmény keretén belül létrehozott neutron spin-echo-spektrométert, az ORPHÉ reaktor egyik hidegneutron csatornájánál. A módszert Mezei Ferenc (KFKI) dolgozta ki.

MTA és a tudományegyetemek közötti kapcsolat fejlesztése szellemében a KLTE és az MTA Csillagászati Kutató Intézet Napfizikai Obszervatóriuma együttműködési szerződést köt.

TUNGSRAM Rt. "Bródy Imre Kutató Központ" néven újjászervezi kutatólaboratóriumát. Vezetője Kedves Ferenc (KLTE).

KFKI: RMKI: befejeződött a Brookhaveni Nemzeti Laboratóriumban (USA) a kaonbefogást követő sugárzásos hiperon-folyamatok vizsgálatára irányuló amerikai-angol-kanadai-magyar (KFKI) együttműködésben végzett ötéves kísérletsorozat.

ICAME '89 konferencia a Mössbauer effektus alkalmazása témakörben (EPS, MTA, KFKI)

"Symmetry of structure" konferencia Budapesten

"Az Európai Fotobiológiai Társaság III. Kongresszusa Budapesten (Magyar Biofizikai Társaság, TTKL-BFKL;

XIII. Magyar Diffrakciós Konferencia Balatonfüreden (ELFT);

XIV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Balatonkenesén (ELFT);

"Rapidly solidified materials" szimpózium Balatonaligán (Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, Csepel Művek Fémmű, KFKI);

V. Magyar Kristálynövesztő Konferencia és a 2nd Int. Conference on Shaped Crystal Growth Budapesten (ELFT), "Optikai Kristályok Fizikája" nemzetközi szimpózium (TTKL-KFKL).

"Magyarok szerepe a világ természettudományos és műszaki haladásában" 2. találkozója (Magyarok Világszövetsége, MTESZ, MTA).

NEFIM tanácskozásai: "3. Magyar Relativitáselméleti Műhely", "Nehézion reakciók" és "A standard model jelenlegi és jövőbeli gyorsító energiáknál" címmel.

ELFT Visegrádon rendezi meg a "Fémfizikai OTKA témák beszámolója és különleges hőkezelések", "A reaktorfizika mai ipari alkalmazásai és a holnap módszerei" és a "Modellek a csillagászatban" c. iskolákat. "Termodinamika és alkalmazásai" iskola Hajdúszoboszlón (ELFT)

"International Symposium on Devices of Vacuum Sciences and Techniques" nemzetközi konferencia Debrecenben (ATOMKI, ELFT, MTA)

ATOMKI-DOTE-DAB ülés a neutron terápia szerepéről és jelentőségéről az onkológiai ellátásban.

Szalay Sándor születésének 80. évfordulóján emléktáblát avatnak az ATOMKI-ban.

Budó Ágoston születésének 75. évfordulóján Szegeden emlékülés (MTA, JATE, ELFT, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola).

Kármán Tódor szülőházán (Budapest, VIII. Szentkirályi utca 22) emléktábla, halálának 25. évfordulóján (MTA, MANT) és Szilárd Leó egykori lakóházán (Budapest, VII. Gorkij fasor 23) (MTA).

MTA 149. közgyűlésén Akadémiai Díj: Tarnóczy Tamás (TTKL)

MTA Fizikai Fődíj: Erő János (KFKI), Fizikai Díj: Angeli István (KLTE), Kondor Imre (ELTE), Rácz Béla (MTA Lézerfizikai Tanszék Kut. csop., Szeged)

MTA Ifjúsági Díj: Dombrády Zsolt és Krasznahorkay Attila (ATOMKI)

Akadémiai Újságírói Díj: Juhász Árpád (Magyar Televízió)

Megjelenik a magyar természettudományi alapkutatás publikációs és idézettségi adatainak összefoglalója az 1981-1987 időszakra vonatkozóan (MTA Könyvtár).

ELFT vándorgyűlés "a magyar fizika 100 esztendejéről" Veszprémben

ELFT küldött-közgyűlésen határozatot hozott Szigeti György-Díj alapításáról, a lumineszcencia és félvezető kutatások gyakorlati alkalmazásában elért eredmények jutalmazására. A közgyűlés tiszteletbeli tagnak választotta Hajdú János professzort (NSZK) és Jukka O. Mattila tanárt (Finnország). Az év folyamán megtartották székfoglalójukat W. Greiner és Hajdú J. professzor (NSZK), az ELFT tiszteletbeli tagjai.

ELFT Bródy Imre-díj: Cziráki Ágnes (ELTE)

ELFT Detre László-díj: Patkós László (Csillagászati Kut. Int.)

ELFT Gyulai Zoltán-díj: Bakonyi Imre (KFKI)

ELFT Novobátyky Károly-díj: Végh László (ATOMKI)

ELFT Schmid Rezső-díj: Szabó Gábor (JATE)

ELFT Selényi Pál-díj: Horváth Dezső (KFKI)

Fizikai Szemle nívódíj: Horváth Gábor (ELTE) "Az Eötvös féle "sarki taszító erő" a wegeneri kontinensvándorlási elmélet tükrében" című cikkéért.

Acta Physica Hungarica nívódíj: Huszár Miklós (KFKI)

MTESZ díj: Koltay Ede (ATOMKI).

Geszti Tamás monográfiája az agy számítógépes modellezéséről megjelenik a World Scientific kiadónál

Rudolf Mössbauer Nobel-díjas (München) előadása az ELTÉ-n a neutrinó kutatásáról.

Szabó Ferenc a KFKI főigazgatója nyugdíjba vonul.

Kiss Dezső (KFKI) a Dubnai Egyesített Atommagkutató Intézet főigazgatója.

Keszthelyi Lajos az MTA Szegedi Biológiai Központ főigazgatója.

Lovas István akadémikust (KLTE) a Journal of Physics G (Nuclear Physics), Szőkefalvy Nagy Zoltánt (KFKI) az International Journal of PIXE folyóirat szerkesztőbizottságának tagjává választják.

Simonyi Károly (BME) a Magyar Köztársaság Zászlórendjét kapja.

Gyimesi Zoltán, Kiss Dezső (KFKI) Szocialista Magyarországért Érdemrend. Patkós Andrást (ELTE) egyetemi tanárnak nevezik ki. Patkós András lesz az ELTE Fizikus Tanszékcsoport vezetője.

Kulin György csillagász elhúnyt.

Budapesti Műszaki Egyetem és a KFKI közös Kísérleti Fizikai Tanszéket hoz létre, vezetésével Gyulai Józsefet bízzák meg.

Az ELTE a KFKI-val együttműködve Fizika Oktatási Laboratóriumot alapít. Igazgató Szatmáry Zoltán.

JATE: megalakul az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, vezetőjéül Bor Zsolt egyetemi tanárt nevezik ki.

KLTE: a Fizikai Intézet keretében Izotóp-alkalmazási Tanszék létesül, vezetője Daróczi Sándor egyetemi tanár.

"Energia alternatívák" oktatási konferenciát szerveznek Balatonfüreden a kockázatelemzésről és döntésre nevelésről (IUPAP-UNESCO GIREP-ELTE, 36 ország részvételével).

Műszaki főiskolák fizika, matematika és számítástechnika oktatóinak 13. országos konferenciája (Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola, Székesfehérvár).

Magyar Fizikus Hallgatók Egyesülete szervezésében szakmai cseregyakorlatok és csoportos cserelátogatások lengyel és NSZK-beli hallgatókkal. A szervezet tagjainak egy csoportja két napot tölt Genfben a CERN-ben.

ELFT XXXII. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét Kecskeméten: "Fizika a társadalomban - energiatermelés és környezetvédelem".

Mikola Sándor-díj: Németh Gyula (Tiszaföldvár) és Szucsán József (Csongrád).

ELFT XIII. Országos Általános Iskolai Fizikatanári Ankét Vácott.

Mikola Sándor-díj: Schreiner Mihály (Szigetszentmárton).

Ifjú Fizikusok IX. Országos Találkozója (Eger).

XX. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia Lengyelországban. A magyar csapat Késmárki Szabolcs révén (Bányai Júlia Gimn. Kecskemét) egy I. díjat, továbbá két II. díjat és egy III. díjat szerzett.

Öveges József Matematika-Fizika Emlékverseny Tatán.

Az ajkai Bródy Imre Gimnázium névadója tiszteletére rendez fizikaversenyt, középiskolások részére.

4. Öszi Egyetem tanároknak Nagykanizsán: Környezetfizika (ELTE, JATE, OOK)

Az UNESCO és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség triesti Elméleti Fizikai Központjában bolgár, csehszlovák, lengyel, magyar, német, olasz, osztrák, szovjet fizikusok, tudománypolitikusok tanácskozása a közép-kelet-európai és az Adria-Duna-együttműködés megerősítéséről.

Zárva 1989 dec. 31.

Összeállította: Konczos Géza (KFKl)