Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1990/9. 285.o.

KÖRNYEZETFIZIKAI TAVASZI EGYETEM
Nagykanizsa, 1990. március 14-18.

Vastagh György
Lóczy Lajos gimnázium, Balatonfüred

Az idei március 15-ikéhez kapcsolódó négy napos tanítási szünet teremtett lehetőségeket az ELTE és az OOK által közösen rendezett - nagy érdeklődést kiváltó - Őszi Egyetemek (számítástechnika, Csopak, 1986 és 1987; atomenergia, Paks, 1988) sorozatának folytatására - most kivételesen tavasszal.

A választott téma most nem csak képletesen, hanem részben ténylegesen is "a levegőben van", mivel éppen az utóbbi években került egyre fokozottabb mértékben a hazai és nemzetközi érdeklődés körébe a helyi és globális környezetszennyezés problémája. (Montreáli Jegyzőkönyv; Hágai Deklaráció; UNESCO-GIREP; Bazeli Manifesztum; ENSZ kopenhágai értekezlete; pápai enciklika.)

Mivel tehát a jövőről, tanítványaink jövőjéről van szó, nevelői kötelességünk és felelősségünk, hogy ezen problémákkal való szembenézésre, a kockázat felmérésére tanítványainkat - és rajtuk keresztül talán a szülőket, a társadalmat - felkészítsük, mégpedig olyan természettudományos alapokon, melyek objektivitásuk és egzaktságuk révén megbízható eligazodást adnak az e témákban rájuk zúduló - sokszor rövid távú politikai célokat szolgáló - információáradatban és így döntésképessé is teszi őket, s ezáltal kevésbé manipulálhatóvá, mely az egyik legfontosabb feltétele egy társadalom valóban demokratikus működésének. A hívó szóra mintegy 50 középiskolai fizika tanár kerekedett fel az ország különböző részéből, hogy az említett szép feladat elvégzéséhez szükséges ismereteit felfrissítse, a legújabb kutatási eredményeket megismerje és a vizsgálati módszereket elsajátítsa.

Az előbbiekre a plenáris előadásokon, az utóbbira a műhelyeken volt lehetőségünk.

A négy napon keresztül délelőttönként megtartott plenáris előadások témáik alapján három csoportba sorolhatók:

I. Globális problémák

- A CO2 üvegházhatása (Marx György, ELTE)

- Az ózonlyuk (Mészáros Ernő, Központi Légkörfizikai Intézet)

- Savanyúeső (Mészáros Ernő)

- Az atomerőművek biztonsága (Szathmáry Zoltán, KFKI)

II. Hazai problémák

- Ivóvizeink tisztasága (Tóth György, Magyar Állami Földtani Intézet)

- Hazai energiapolitika (Láczai Szabó Tibor, IM;

- Hazánk tektonikája és földrengésveszélyeztetettsége (Meskó Attila, ELTE)

- Hazánk által vállalt nemzetközi környezettisztasági kötelezettségek (Persányi Miklós, KVM)

III. Háttérinformációk

- Kockázat (Marx György, ELTE)

- A Gaia-modell (Vida Gábor, ELTE)

- A tanulók természettudományos ismeretei és nézetei nemzetközi összehasonlításban (Gecső Ervin OPI), (Papp Katalin, JATE).

Az előadások érdekességére és a hallgatóság érdeklődésére jellemzésül talán csak annyit, hogy a sok kérdés és hozzászólás, valamint az azokra adott válaszok miatt állandó - bár kellemes -- időzavarba kerültünk.

Az első két nap délutánján került sor a műhely foglalkozásokra úgy, hogy e két napon mindeni sort keríthetett mindegyik műhelyen való részvételre (Még a műhelyvezetők is részt tudtak venni másik két műhelyfoglalkozáson.) A lehetőségek az alábbiak voltak:

  1. Számítógépes műhely (Marx György: " természet játékai" és "Energia és környezet" témákat felölelő diszkjein található mintegy 70 modell-programmal ismerkedhettek meg a résztvevők és lehetőség volt a programok átvételére is.)
  2. Savanyúeső műhely (A figyelő hálózat szervezőjének, Sarkadi Ildikónak az irányításával megismerkedhettek a résztvevők a gyűjtés és a feldolgozás módszereivel és a pH-mérést a hozott mintákon maguk is elvégezhették.)
  3. Légszennyezés mérés (A helyi KÖJAL munkatársa ismertette a mintavétel és az elemzés módját. Az utóbbi elvégzésére itt is lehetősége volt a résztvevőknek.)
  4. Radon-figyelő iskolai hálózat (A Tóth Eszter által megszervezett hálózat 14 iskolája közül 3 számolt be a mérés megszervezéséről, eddigi eredményeikről és az abból levonható valószínű következtetésekről, a nagyon valószínűnek mutatkozó összefüggésekről (József Attila Gimnázium, Budapest, Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény és Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred). Mindhárom iskola saját radonmérő rendszerével egyidejű mérést végzett a helyszínen, így a résztvevőknek alkalmuk nyílt a műhelymunkába konkrétan bepillantani.

A harmadik nap délutánján egy kellemes tanulmányi kirándulás keretében meglátogattunk egy már működő vízierőművet a Dráván, és meghallgattuk jugoszláv vendéglátóink tájékoztatását a már megépült, az épülő és a tervezett vízierőművekről (összesen 15), melyek közül négy közös, jugoszláv-magyar együttműködéssel kerül majd - a tervek szerint - kivitelezésre.

A tartalmas napi munka okozta fáradságot kellemes környezetben tartott esti beszélgetések, oldották fel, s ha valakinek kedve volt egy kicsit messzebbre is elsétálni, úszhatott vagy tekézhetett kedve szerint, mert vendéglátóink: Kalmár Csaba és kollégái - a munkafeltételek optimális biztosítása mellett - erről is gondoskodtak.

Köszönjük.

És köszönjük Papp Katinak és a többi szervezőnek a munkáját.

A kanizsai Őszi Egyetem előadásaiból közöl egyeseket a Fizikai szemle márciusi, augusztusi, októberi száma.

A következő Őszi Egyetem októberben lesz Sopronban a globális problémák tanításáról.

Hívnak - megyünk.