Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1990/7. 193.o.

Köszöntő!

Régi vagy új e folyóirat? - Válasz: régi is, új is!

Régi, mert egyik elődje az 1950-ben elindult Fizikai Szemle, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat lapja, ami annak idején az 1891-ben Eötvös Loránd által alapított mathematikai és Physikai Lapok folytatásaként jelentkezett. Másik elődje pedig az 1953-ban elindult Magyar Fizikai Folyóirat, amely a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya által 1951-ben létesített Osztályközleményekből ágazott ki. Ennek elődje pedig az Akadémia Mathematikai és Természettudományi Osztálya által 1882-ben létrehozott Értesítő volt. Pontosabban: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, amely a maga idejében a hazai tudományos eredményekről számolt be. (Német nyelvű változata: Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn - a külföld tájékoztatását szolgálta.) Gondozni kívánja azonban az új egyesített folyóirat azokat a területeket is, amelyeket 1962 óta a Fizikai Tanítása, a Művelődésügyi Minisztérium folyóirata művelt és azokat is, amiket a közelmúltban a Magyar Fizikus Hallgatók Egyesületének kiadványa képviselt.

Új viszont a folyóirat koncepciója, ami részben már az összevonásból is következik. Együtt lesznek a tudományos élet, az oktatás és nevelés, a munkahely és a közélet hírei, - mindaz, ami a hazai fizikus társadalmat foglalkoztatja. Az egyesített folyóirat célja és egyben feladata tehát a jelen figyelése és a jövő formálása, tájékozódás és tájékoztatás egyaránt.

Az olvasó természetesen arra figyel föl, ami őt elsősorban érdekli, de talán más cikket is megnéz, és ez kedvező helyzetet teremthet a folyóirat által képviselt különböző tevékenységi körök közötti kölcsönhatások létrejöttére. A kölcsönhatások pedig nyilván ilyen vonatkozásban is értékesek, gondolatébresztők lehetnek.

Ide kapcsolódik a következő gondolat is. A fizika valamennyi természettudomány alaptudománya, de nélkülözhetetlen az ezekre épülő gyakorlati célú tudományterületek számára is, amilyenek a műszaki, az orvosi, a mezőgazdasági tudományok stb. Ha mindezt sikerül a folyóirat tartalmában is kifejezésre juttatni és valamennyi reáltudomány művelőinek érdeklődését felkelteni, folyóiratunk az egész hazai természettudományos kultúrát is szolgálhatja.

Nem új szempont, de nem lehet elégszer hangsúlyozni: magyarnyelvű, de a maga nemében a nemzetközi értékrendhez igazodó folyóiratot akarunk, éspedig tartalomban és formában, szakmai korrektségben és stiláris tisztaságban egyaránt.

El kell ismernünk, hogy nem e tetszetős és nyílvánvalóan elődeink által is szándékolt ideák indították el a felsorolt folyóáratok összevonásának gondolatát. A kiadásuk körüli, főként anyagi természetű gondok késztettek bennünket új út keresésére. Az új út az egyesített folyóiraton át vezet és a fenti ideák a célt szolgálják.

Nem kívánhatunk szebbet a jövőre, mint azt, hogy az új folyóárat hasonló nagyszerű eredményekről adjon hírt, mint elődei a fizika nagy évtizedeiben, és kívánunk még valamit: sikeres munkát a lap valamennyi belső és külső munkatársának, értékes és érdekes újdonságot, kellemes élményeket az olvasóknak.

Budapest, 1990. május

Tarján Imre