Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1990/1. 17.o.

EÖTVÖS LORÁND EDDIG ISMERETLEN LEVELEI

Nagy Mihály, Enyedi József
Debrecen

"... csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s azért, ha igazi tudósok és - amint kell - jó magyarok akarunk lenni, úgy a tudomány zászlóját olyan magasra kell emelnünk, hogy azt hazánk határain túl is meglássák, és megadhassák neki az illő tiszteletet."

Kolozsvár, 1903. január 17.

_____________________

Eötvös Loránd beszéde a Bolyai-emlékünnepségen.


Eötvös Lorándnak az idézetben említett törekvése mélyen áthatotta kutatómunkáját. A fizika tudományát gazdagító alkotásaival kivívta az egész tudományos világ elismerését.

Egy új, közepes hatótávolságú erő létezésére vonatkozó, többször is megfogalmazott feltételezés és annak a kimutatására jelenleg is folyó kisérletek újra az érdeklődés előterébe emelték Eötvösnek az 1904-1909 között végzett méréseit, melyek éppen nagy pontosságuknál fogva a feltételezett "ötödik erő" legelső és máig legerősebb bizonyítékának tekinthetők.

Az általunk most első közlésben bemutatott 18 levél, egy levelezőlap és egy távirat szövege időrendben 1901 augusztusa és 1906 októbere között keletkezett. A levelek címzettje kivétel nélkül dr. Pekár Dezső, aki 1901-1915 között az MTA Semsey-ösztöndíjasaként az Eötvös által végzett gravitációs és mágneses terepi mérések vezetője volt.

Fakszimilében is bemutatunk néhány levelet. A levelekben szereplő helyszínek:

Eötvös kézírása nem könnyen olvasható, de jellegzetes betűformáit tanulmányozva nem is reménytelen feladat. Néhány, általunk biztosan nem azonosítható szó (főleg nevek) helyét a szövegben ....- al jelöltük. A közlésben, néhány nyilvánvalóan elírásból származó javítástól eltekintve, ragaszkodtunk a szavak Eötvös által használt írásmódjához.

A levelek szövege bepillantást enged a jó szervezőképességgel rendelkező és nagy precizitással dolgozó tudós munkamódszerébe, műhelytitkaiba, de megismerhetjük lényeglátó gondolkodása mellett egy-egy megjegyzéséből rokonszenves, emberi egyéniségét is.

A levelek tárgyát képező méréseknek- az Eötvös-életműbe való beillesztése, a felmerülő új szempontok kritikai értékelése jelen munkánknak nem lehet tárgya. Most csupán arra vállalkozhatunk, hogy az egyikünk (E. J.) kéziratgyűjteményében lévő eredeti dokumentumokat az eligazodáshoz szükséges legfontosabb jegyzetekkel közreadjuk.

_________________________________

Tisztelt Doctor Úr!

Sok dologban bánt a kiváncsiság, lett-e vagy lesz-e valami a quarzfonalú1 nehézségmérőből?
Mekkora most a graviméter járása naponként?
Mutat-e napi periodust?
A pinczebeli eszköz fotogramjai mutatják-e a 2-3 órás kitérést? Nagyobbak-e vagy kisebbek mint júniusban? Készül-e valami nagyítás?
Kérem legyen olyan jó, s értesítsen ezek felől néhány szóval. Ha volna jó nagyított kép, különösen a kalapos vagy jobban kalaptalan, akkor kérem azt kartonra húzva küldje nekünk ide.
Mindezeken kivül még egy kérésem van. A csódi hegyi trachyttal szeretnék megérkezésemkor mielőbb egy rendszeres gravitáció-mágneses vizsgálatot végezni. Erre egy körülbelül 4 méter hosszú, 1 méter széles és 1,2 méter magas ily kőczkákból felépíthető falra volna szükségem. Kérem járjon utána, hogyan lehetne azt lehetőleg szokásos, a kövezéshez használatos darabokból felépíteni. Mekkorák volnának az egyes kövek? Hány kellene? Mibe kerülnének? Szeretném, ha azokat september közepén már ott találnám valahol udvarunkban felállítva, onnét megfigyelésre a nagyobb mágneses szobába fogjuk szállítani.
Hallom, Tangl intézetünk költségére drága vezetéket csináltatott - ezt Ferencz fizesse ki nála lévő pénzemből. A párizsi graviméter 2 haza fog érkezni. Kérem azt kipakkolni, felállítani például a hosszú szobában, ha baja van kijavíttatni, drótot is behúzni.
Végül még egyre vagyok kiváncsi, hogyan van, jól folyik-e ideje, van-e jó vakációja? Én itt, mint más. években is, a sok rossz idő daczára is pompásan érzem magámat. A legmelegebb üdvözlettel Tanglnak is maradok

igaz barátja

Eötvös Loránd

Schluderbach,3 1901. Aug. 7.


Kedves Doctor Úr!

E levelem alighanem még Pesten találja, mert bár holnap van 28-ika, a kilátásban helyezett elutazás napja, az eddigiek után mégis úgy hiszem, hogy újabb késedelem állott be. Nem baj; csak azután menjen minden annak rendje szerint.
A gravitációs eszközről vett hír kellemetlenül lepett meg. A napi járásnak 3-4 osztályrésznél nagyobbnak nem szabad lenni. Talán most már nem is több, ha több volna, inkább más drótot kell venni, mert ez annak a jele volna, hogy a régi a kiszedés és az új behelyezés közben megsérült.
A tervezett útirányt nem ismerem. Újvidéken mennek át úgy mint megbeszéltük? Ez esetben jó lesz már ott a magyar hatóságnál jelentkezni. A megfigyelések kezdésére Palánka4 vagy Futtak volna legalkalmasabb, első helyen a ..... viszonyok jobbak. A nagy zavar területén észak-déli vonalban 5 helyen kell teljes5 megfigyeléseket végezni (declinatio, hor. intenzitás, gravitátio változás). Az észlelésre lehetőleg sík terület választandó 10-20 méter sugarú szabad terület. A gravitatios eszköz helye czölöppel megjelölendő. Mindezekről többet a hely szinén, hova mihamarabb magam is eljutni reménylek.
Jó utat, reménylem vasárnapon már nem találom otthon, amit inkább várandok, a viszontlátásra odalent.

Addig is minden jót kíván

Eötvös Loránd

Schluderbach, 1902. Aug. 27.


Kedves Doctor Úr!

10-iki levelét megkaptam, köszönöm. Szeretném azonban tudni, 24 óra alatt, tehát egy estétől a jövőig, legjobban egy éjféltől a következőig mennyit jár a drót.6 A térképet 8-ikán reggel adtam fel, ugyanakkor egy levelet, vele, csak nem veszett el?
Kérek értesítést, üdvözli

híve

Eötvös Loránd

1902. Sep. 11. d. u.


Kedves Doctor Úr!

A térképet, 600 koronát és azelőtt három levelet küldtem eddig Palánkára. Megkapta-e mindezeket? Én mindig oda írtam Palánka "Bács megye", Ferencz ezt a térkép küldeményre nem tette.
A munkaprogramot 9-iki levelemben közöltem, e szerint a Bács Palánkai vonal variometrikus felvétele után a Palánkai téglagyári és azután egy Obrovac közelébe eső állomásnak teljes felvétele következik. Tovább úgy írtam, következzék Futtak. Mivel azonban a Palánkai megfigyelések valószinüleg 17-18-ig is eltartanak, s én 19-ikén este, vagy legkésőbb 20-ikén lejöhetek, a mikor az Újvidéki kutatásokat szeretném vezetni, kérem Palánkáról hurczolkodjanak egyenesen Újvidékre.
Az áthurczolkodásnál kérem lehetőleg kiméljék a vörös kocsit, ne terheljék meg csak a legszükségesebbel, a durva podgyász vitelére fogadjanak még egy külön kocsit.
Újvidéken a podgyászt valami biztos helyen, fogadóban, vagy talán a folyammérnöki hivatalban el kell helyezni. Munkálkodásunk ott a következő lesz:
1/ Gravitatios mérések, első hely ahova a kocsi egyenesen mehet az eddig észlelt maximum helye körül, ott a gravitatiós sátoron és eszközön kivül egyébre nincs szükség. Oda kell állítani a fogadott őröket.
2/ Variatiós hor. intenzitás mérések több vonalban, először is az eddig már megvizsgált vonalban. (Ha előttem jönnek, s kezdhetik a dolgot, kérem ezen kezdeni.) Ez a városi főhadiszállástól (fogadótól) kocsin történhetik.
Teljes mágneses mérések, nappal a főhadiszállástól indulva két hintóval, melyekbe az eszközök elhelyeztetnek.
Én valószinüleg 10 napig maradok önökkel. Ádámnak azonban 28-ikén fel kell jönnie, gondolkozzanak idejekorán az ő helyettesítéséről.
Újvidéken a hatóságoknál újra kell jelentkezni.
Ugy-e bár az Újvidéki szálloda czime "Erzsébet szálloda", a melyben már laktunk.
Erre választ, az egyebekről értesítést kér

igaz híve

Eötvös Loránd

Budapest, 1902. Sept. 13.


Tisztelt Doctor Úr!

Az idő szép, a munka bizonyára folyik. Így félek, hogy önök Futtaktól mindinkább távolodván, az összeköttetés közöttünk megszakad. Igy tehát inkább előre megállapítom és közlöm terveimet.
Felteszem, hogy minden jól megy, s a munka programmszerüleg folyik, akkor önök holnap, 16-ikán jutnak a Futtaki III. állomásra, 18-ikán a Futtak és Ókér közöttire, 20-ikán Ókérre, 22-ikén Kiskérre, végre 24-ikén pénteken reggel Verbászra. Arról fogok gondoskodni, hogy akkor Ádám is ott legyen, talán én is ott leszek.
Elég lesz, ha pénzt oda küldök, vagy hozok? Elég lesz-e 500 forint? Előbb kell-e, több kell-e, kérem tudassa velem. Van.
Gyönyörű dolog volna, ha az idő megengedné, hogy a munka ilyenmódon ez őszön befejezést nyerne.
Steinerrel7 együtt üdvözli

híve

Eötvös Loránd

Budapest, 1902. October 15.


Kedves Doctor Úr!

Köszönöm, hogy Ókérre érkezésükről értesített, én ezek szerint pénteken estére megyek Verbászra, a Rumpf szállodába. Harkányi is velem jön. A szombat és vasárnap éjjeli8 megfigyeléseket elvállaljuk, hogy önök is ágyba kerüljenek. Ha pénteken este nem találunk senkit Verbászon, akkor szombaton várjuk be a fogadóban. Verbászon variatiós megfigyeléseket kell végeznünk a Szt. Tamási Úton.
Van még egyéb tennivaló is, alig merem mondani. De a dolog úgy áll, hacsak nagyon nem csalódom, önök Kiskéren jelentékenyebb gravitatiós variatiót találtak, s ez meg lesz Verbászon is. Ha ez igy van, akkor az is valószinü, hogy Feketehegyen ez a nagyobb variatio megszünik. Így Feketehegy elsőrendű fontosságú hely lesz, s a teljesség még ennek megfigyelését is igényelné. Régen töröm már ebben a fejemet, nem mertem azonban azzal a kéréssel kirukkolni, hogy még ezt is vegyük fel a programba. Majd Verbászon megbeszéljük

Isten áldja, a viszontlátásra

Eötvös Loránd

Budapest, 1902. Oct. 22.

Ugy-e bár az állomások ki vannak nivellálva?


Kedves Doctor Úr!

Megkaptam, s nagy érdeklődéssel néztem át a megküldött gravitatiós adatokat. Látom belőlük, hogy most már jól működik az eszköz, a mi a folytonosan derült idő, s bizonyára nagy hőmérsékingadozások mellett eléggé megnyugtató. Kezdetben mindeddigelé mindannyiszor most is nehézségek merültek fel. Kérem folytassák az észlelést úgy mint eddig I, III, V, VII-ik az egyik, II, IV, VI, VIII a másik éjszakán, sorrendnek beiktatása egyelőre nem tanácsos, inkább ha kell még egy éjjeli ismétlés.
Ugy-e feljegyzik a temperatúrát is a sátorban és alul az eszköz közelében?
Nemkülönben fáradságos munka vár önökre, a mágneses zavart okozó tömegek mivoltának és fekvésének kipuhatolása végett itt nagyon részletes vizsgálódás szükséges.

Észlelések szükségesek:

 • 1/ a mennyire lehet 803-tól délre
 • 2/ a 803 (max) közelében
 • 3/ 800-nál(közép)
 • 4/ 792-nél (max)
 • 5/ 791 és 790 között (közép)
 • 6/ 793-nál (minimum)
 • 7/ 810-nél (max)
 • 8/ 817-nél(közép)
 • 9/ 821-nél (min)
 • 10/ 827 táján
 • Mindez September hónapját teljesen igénybe venné, de lehet, hogy az utolsó három-négy állomást elhagyhatjuk.
  Olyan helyeket kell választani, a hol a gravitatiós correctió nem lesz túlságosan nagy, a mi úgy gondolom, különösén a 803-nál és az attól délre fekvőnél, valamint a Duna melletti 793-nál nem lesz könnyű dolog. Ha kell, inkább el kell térni ettől a régi vonaltól, s közelében újat kijelölni, a mágneses variatió megfigyelések ismétlése el úgy sem maradhat.
  Reménylem, hogy ezentúl szorosabb érintkezésbe jutunk. 10-ikén ismét haza utazunk. 11-ikén vizsgáim kezdődnek, de reménylem, hogy azok végeztével és az előadások megkezdése előtt lejöhetek önökhöz.
  Kérem írjon nekem Budapestre, hogy engem oly nagyon érdeklő sorsukról tndomást vehessek.
  Steinernek üdvözletemet küldöm, s minden jót kivánva maradok

  híve

  Eötvös Loránd

  Schluderbach, 1903. Sep. 5.


  Kedves Doktor Úr!

  10-ike óta itt vagyok lekötve a vizsgák bilincse által. Levelét megkaptam s a küldött adatokat nagy érdeklődéssel tanulmányoztam. A továbbiakra vontkozólag fenntartom a régi utasítást, a 876-ik állomástól délre még három állomáson szükségesek a megfigyelések, a középen, az ettől délre fekvő másik maximumon és még egy ettől is délre eső állomáson. Különösen fontos azonban a Duna melletti minimum megfigyelése is. Ismerem e megfigyelési hely nehézségeit, közel esik a Dunához és a platónak 40-50 méter magas lejtőjéhez is. Olyan helyet kell választani,9 a mely úgy mint az a és a b, vagy a platón, vagy az alatt, a lejtő közepétől legalább is 100 méterre fekszik, ahol egyszersmind ez a lejtő lehetőleg szabályos és kevéssé szakadozott. Itt azután a rendesnél gondosabb nivellálás szükséges, különösen a lejtő felső és alsó határvonala lehetőleg pontosan megállapítandó. A plató anyagának sűrűségét is jól kell meghatározni, esetleg mélyebbről vett próbákkal is.
  A Horvát oldalon még egy tennivaló lesz: a részletes differentiális mágneses megfigyelés a Nestin-Vizic és az Illoktól délre húzódó vonalak között. Fel kell keresni a horvát oldali zavarok végét. Ezekről lesz alkalmunk még szóval is értekezni. Én t. i. 18-ikán reggel 9h 53 perckor jövök Palánkára, s kérem, várjon ott reám az állomáson. Úgy gondolom, addig a Duna melletti (horvát) oldalon lesznek. Kérem azonban, ne menjenek át addig a magyar oldalra, hátha még lesz valami tenni való a horvát oldalon.
  Előadásaimat 22-ikén fogom megkezdeni, Ádám hazajövetelét ehhez alkalmazza. Alig győzöm már bevárni, hogy önök között lehessek, s az új berendezés10 kényelmét élvezhessem.

  Meleg üdvözlettel

  Eötvös Loránd

  Budapest, 1903. Sept. 13.

  Az 1903. szeptember 13-án kelt levél
  Az 1903. szeptember 13-án kelt levél


  Kedves Doktor Úr!

  Sotinból11 küldött levelét nagy örömmel vettem. Kérem ne restelje a fáradságot, melyet levélírásra fordít. Nagyon érdekelnek a közvetlen gravitatiós adatok is. Kérem közölje azokat is velem úgy, mint az első három állomásra vonatkozólag tette. Azt is szeretném tudni, a terrain adatok a közvetlen közelben hogyan lesznek megállapítva, és elvégzik-e e mellett úgy mint tavaly, a 100 méterig való felvételt?
  Tudom, hogy most sok dolguk van, mégis csak arra kérem siessenek, mert az idén még sok a tennivaló.
  Én 10-ikén otthon leszek, 15-ikéig vizsgáim lesznek, azután talán felkeresem önöket, a miért is arra kérem, hogy hollétük idejét és helyét lehetőleg dátum szerüleg közöljék velem. Ádám, kire bizonyára nagy szükségük van, legalább is 15-ikéig maradjon az expediciónál, lehet hogy előadásaim megkezdését sikerül elhalasztanom, s ő tovább maradhat.
  Ahol a declinatio alig változik, valóban kár volna a munkát relativ megfigyelésekkel szaporítani.
  Adjon Isten jó időt, jó kedvet, legmelegebb üdvözletével kívánja ezt

  igaz híve

  Eötvös Loránd

  Schluderbach, 1904. Aug. 3.


  Kedves Doctor Úr!

  Erős meghülés, nátha, köhögés akadályoz abban, hogy önökhöz jöjjek, s a sátorban, a sátor körül néhány jó órát töltsek. Az önök egészsége és kedve úgy látom jobban kitart, kivánom tartson is mentől tovább.
  Gospudinecból való távozásom után rossz napjaik lehettek, csak energiájuknak köszönhető; hogy mégis a Kamenicai magaslatokra jutottak. Itt kérem, ne sajnálják a munkát.
  1/ Felkeresendők a mágneses max és min helyei,(*) s azok közelében a gravitátiós értékek, annak felderitése közben összefüggnek-e ezek?
  2/ Meghatározandó a mágneses változás menete át Maria Sokrice-tájékáig, vagy a Péterváradi Dunamenti mezőkig.
  3/ Ott legalább két gravitátiós állomás.
  4/ Kelet felé a Dunán át is haladva felkeresendő a Declinatió minimuma és ha van, maximuma.
  Sok és nehéz dolog, mellyel ha jó az idő, mégis megbirkózunk. Azután következnék az Újvidéki mező és Futtak. Reménylem, jövő pénteken jöhetek. Addig is kérek levélben értesetést, s én Újvidék Poste restante fogok irni.
  A hideg időben a legmelegebben üdvözli

  híve

  Eötvös Loránd

  Budapest, 1904. Okt. 14.

  *: Jó volna lent a Dunaparton is Kohlrauschozni,12 oda persze gravitatióval nem lehet elmenni.


  Kedves Doktor Úr!

  Vasárnapi levelét bámulatos gyorsan, még vasárnap13 kaptam meg. Örömmel látom abból; hogy a munka ha nehéz is, mégis halad, s az itteni derült napos időből következtetve reménylem, hogy már az önök köde is eloszlott. A programmon nincs változtatni való, csak egy pár pontjára nézve kell (talán felesleges) megjegyzést tennem.
  A mágneses megfigyelések kiegészitése nagyon kivánatos, különösen a declinatió 1362-őn akár absolute, akár relative feltétlenül szükséges. A péterváradi mezőn nem elég a két gravitatiós állomás mágneses összekötése, azon túl a Dunáig és ha csak lehetséges a Dunán át is folytatni kellene azt, eldöntve a kérdést, van-e a Declinatiónak minimuma és maximuma, vagy csak egyirányú, folytonos változása.
  Nem baj, ha valamivel tovább is időznek Péterváradon, ha a mágneses megfigyelések hosszabb tartózkodást igényelnek, nem ártana a kettőn kivül még egy harmadik gravitatiós állomást megfigyelni. De ezt csak ha az idő engedi, mert most a fődolog, a mágneses észlelés. Pétervárad után következik az Újvidéki mező, reménylem pénteken este oda eljöhetek, ha nem, akkor irok. Kérek ha csak lehetséges, szerdán express levelet.

  Isten tartsa jó kedvben, jó egészségben

  Eötvös Loránd

  Budapest, 1904. Okt. 17.


  Kedves Doctor Úr!


  Ma expediáltam Szenestől egy ládát enni és innivalókkal, "Újvidék poste restante". Szenes állitása szerint már holnap, vagy legkésőbb csütürtökön Ujvidéken lesz. Kérem, kérdezősködjön utána és szállitsa ki. Én a láda után valószinüleg pénteken este jövök, alig várom már, hogy ott lehessek.
  Üdvözletemmel Steiner Doctornak is

  híve

  Eötvös Loránd

  Budapest, 1904. Október 25.


  Távirat14

  dr pekar ujvidek 1904. nov. 9. idenre eleg, eljenek es joejjenek
  eoetvoes


  Tisztelt Doctor Úr!

  Köszönetet mondok a gyors értesitésért, s érdeklődéssel várom a további napi értesitéseket. A hegytől északra, az úttól 100, 500, 1000, 2000 méterese helyek jól vannak megválasztva, de igen jó lesz az úttól a hegy felé is a kijelölt egy, vagy két pontban gravitatiós méréseket végezni.
  Csak azután következzék a másik, Verseczhez közelebb eső hely.
  Kérem, állapitsák meg a lejtési viszonyokat fel egészen a hegygerinczig, vagy csúcsig úgy, hogy az úttól odáig terjedő távolság legalább lépésekben ismeretes legyen. Az észlelési vonalon a mágneses értékek észlelése is fontos.
  Ezenfelül kérem, üljön kocsiba és járja be a Kohlrauschal a hegyek alatt elfutó utat Verseczen15 át a déli lejtőkig, hogy a H-ban az északi és a déli lejtőn netán fennálló különbség előtünhessen.
  Ha valahol hozzájut a kőzethez, hozzon abból egy lehetőleg irányitott darabot.16
  Adjon Isten jó időt, jó kedvet

  üdvözli híve

  Eötvös Loránd

  Budapest, 1905. Sept. 25.


  Budapest, 1905. Okt. 1.

  Kedves Doctor Úr!

  Az utolsó értesités melyet kaptam, az úttól 500 méternyi távolságból való. Reménylem azóta történt már haladás. l, 2, 3, és 4 kilométer távolban kellenek még észlelések, messzebb nem, mert akkor már a Mihajlovic ..... és ........ ...... tájéka eléggé meg van közelitve. Ezután következik a hegyhez közelebb egy, vagy két észlelés, mindez együtt 6 éjszaka, tehát nagyon kedvező esetben már holnap, hétfőn elkészülhet. Mindenesetre reménylem azonban, hogy pénteken, 6-ikán reggel, amikor Versecre érkezem, már az új vonalon találom az expediciót. Itt talán 3-4 állomás is elegendő lesz. A hegy lehető közelében, 100 méterre, 500 méterre és 1 kilométerre. A továbbiakat majd szóval állapitjuk meg.
  Addig is lehetőleg értesitést kér igaz tisztelettel

  Eötvös Loránd


  Kedves Doktor Úr!

  Megkaptam az Ulma17 körüli észlelések eredményét - a dolog mind világosabb képet ölt. és mind jobban és jobban érdekel. A további tennivalókat, s azoknak az időjárás szerint lehetőleg betartandó sorrendjét inég egyszer összefoglalom.
  1/ Észlelések az Isbistye Margani vonalon legalább a megállapitott három ponton, persze ha mutatkozik valami, még a közbeesőkön is.
  2/ Egy állomás az Ulma-Temesmiklósi vonalon, az Ulmai nyugati állomástól körülbelül három kilométerre és egy észlelés Ulmától északra mintegy kilométerre, ha az időjárás engedi.
  3/ Két-három állomás Wlajkovecztől ÉÉny felé, Fehér Hodáza felé kbelül 1 kilométer közökben.
  4/ Észlelések Wlajkovecztől Verseczig (kbelül 1 kilométeres közökben), ezeket előbb két kilométerenként végezve, a közbeesőket a visszafelé haladásnál.
  Ha kitart a jó idő, akkor szombathoz egy hétre lejövök, s egy hétnél tovább is önökkel leszek a befejezésre, ez esetben persze pénzt is hozok magammal.
  Harkányi állitott be e percben hozzám, ezért sietek, s bezárom levelemet. Kérem irjon Express leveleket, küldjön különös eredmények esetén táviratot.
  Szívből üdvözli

  híve

  Eötvös Loránd

  Budapest, 1905. Okt. 16.


  Kedves Doktor Úr!

  Nagy örömmel vettem észleléseik és számitásaik eredményét tartalmazó leveleit. Kitűnő anyagot szolgáltatnak nekem számitásaimhoz.
  Okos és célszerű dolog az, hogy a Haereus18 drótokat kipróbálják, reménylem lesz köztük az észlelésre kiválóan alkalmas. A párizsi eszköz átalakitásánál jobb lesz a régi, nehéz torsio fej helyébe kisebbet alkalmazni, ez utóbbi kérdésben a döntést teljesen kegyedre bízom.
  Az aneroid teljesen megfelel, sok mulatságot okoz nekem.
  Jó egészséget, kitartást a munkában kivánva üdvözlöm, s maradok

  híve

  Eötvös Loránd

  Schluderbach, 1906. Július 3.


  KORRESPONDENZ-KARTE

  Nagyságos
  Dr. Pekár Dezső úrnak Budapest
  Eszterházy utcza 3

  Feladási bélyegző:
  Schluderbach
  22. 7. 06.
  Érkezési bélyegző:
  Budapest
  906. Jul. 23. 12.

  Tisztelt Doctor Úr!

  A szobában való észlelések folytatására vonatkozólag kérem, miután VI, VII, X, XII, XV alul is, felül is megfigyelve lesznek, a még hiányzó római számos állomásokon, de csak alul méréseket végezni.
  Nagyon örvendenék, ha az I-XX római számos alsó állomások értékét mind megkaphatnám. Ez azonban nem olyan fontos mint az expedició, s így annak előkészitésében és meginditásában akadályt ne képezzen.

  Üdvözli

  Eötvös

  Schluderbach; 1906. Jul. 21.

  Az 1906. július 21-én kelt levelezőlap
  Az 1906. július 21-én kelt levelezőlap


  Tisztelt Doctor Úr!

  Levelét, mint az első hírt a munkálatok folytatásáról örömmel vettem. Megvallom azonban, hogy kissé aggaszt a haladás lassusága. Bizonyára van ennek oka, s a qualitás kedvéért lett kisebb a quantitás. A mennyire lehet, mégis kérem naponta egy egy új állomással előre haladni, mert bizony későn kezdve a dolgot, könnyen elkéshetünk.
  A mágneses észlelések bizonyára sok dolgot adnak. Biztosan elmaradhat azoknak egy része, különösen addig, mig nagyobb változások nem mutatkoznak. Megjegyzendő azonban, hogy többet ér kevesebb teljes mágneses állomás mint több csonka.
  Még egytől félek, attól, hogy utolsó kérésemet félreértette. Erre mutat az, hogy az 1000 és a 2100 állomás is a középvonalba esik. Ha igy folytatják, éppen kétszer annyi és pedig nem is különösen előnyösen fekvő állomással haladnának előre.
  Én csak arra akartam kérni, hogy az egész Mikalaka-Világosi vonalon és pedig annak kezdetén egy ilyen középvonalba eső állomással toldják meg a sorozatot. Most már van ilyen és pedig nemcsak egy, hanem kettő is, ezentúl tehát mindenesetre elég az eredetileg megállapitott zik-zakos vonalban való haladás.
  E levelemet "Arad Poste restante" cimeztem, azt hiszem jól tettem. Kérem értesitsen annak vételéről, mert még válaszát nem vettem. Aggódva gondolok arra, hogy a középső vonalba eső újabb állomások létesitésével felesleges munkát végeznek.

  Legmelegebb üdvözlettel

  Eötvös Loránd

  Schluderbach, 1906. Aug. 17.


  Kedves Doktor Úr!

  Köszönettel vettem adat küldeményét.
  Szombaton d. u. 3 óra körül személyvonattal Gyorokra jövök. A ládát magammal hozom.
  Bizony itt is hideg eső szitál, na de lesz még jó dolgunk.

  A viszontlátásig üdvözli

  Eötvös Loránd

  Budapest, 1906. Okt. 25.


  A jelen publikációval emlékeztetni kívánunk az Eötvös Loránd által 1891-ben alapított Mathematikai és Physikai Társulat (a mai Eötvös Loránd Fizikai Társulat jogelődje) közelgő centenáriumára és tisztelettel adózunk a nagy magyar fizikus emlékének.

  Nagy Mihály - Enyedi József,
  Debrecen

  ______________________________

  Az eredeti leveleket sajtó alá rendezte, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta, a Fizikai Szemlében való közlés céljára beküldte Enyedi József és Nagy Mihály, Debrecen.

  _________________________________


  1 A torziós inga mérőszála általában Pt-Ir (platina-irídium) ötvözetből készült, de Eötvös kvarc szálakkal is kísérletezett. Ezek azonban nem váltak be, csupán kisebb megterheléseket bírtak.
  2 Eötvös az 1898-ban tervezett egyszerű nehézségi variométert 1900-ban kiállította a párizsi világkiállításon. Erre utal a párizsi graviméter kifejezés.
  3 Schluderbach: Eötvös Loránd kedvenc nyári tartózkodási helye.
  4 Palánka és Futtak Újvidék (ma: Novi Sad, Jugoszláviában) közelében lévő települések.
  5 Ezek a megfigyelések a földmágnesség mérésére vonatkoznak. Deklináció: a vízszintes síktól való lehajlás. Horizontális intenzitás: a mágneses mező erősségének vízszintes összetevője, a deklinációra ható összetevő.
  6 Egy-egy mérési ponton a földmágnességnek az időben való változásáról van szó.
  7 Steiner Lajos (1871-1944) geofizikus és meteorológus, Eötvös munkatársa volt. Tiszteletére a Magyar Meteorológiai Társaság Steiner Lajos emlékérmet alapított.
  8 A gravitációs méréseket általában éjjel végezték, mert ilyenkor kisebb volt a hőmérséklet ingadatása, ami légáramlást keltett és zavarta a műszer egyensúlyának beállását.
  9 Erre vonatkozóan lásd az illusztrációk között az 1903. szeptember 13-án kelt, faximilében bemutatott levélben lévő rajzot.
  10 1902-ben Eötvös egy új, úgynevezett kettős nehézségi variométert készített. Ez két, egymástól teljesen független eszköz, melyek egymáshoz képest 180°-kal elforgatva, közös állványon vannak. Ez a megoldás lerövidítette az észlelési időt.
  11 Sotin: Újvidéktől nyugatra, a Duna mellett.
  12 "Kohlrauschozni": a Kohlrausch-féle helyi variométerrel mágneses méréseket végezni. A gravitációs mérések nagyobb vízszintes területet igényeltek, ami a Dunaparton általában nem állt rendelkezésre.
  13 A vasárnap valószínüleg Újvidéken feladott levelet még aznap kikézbesítette a posta Budapesten. Ez a gyorsaság ma is irigylésre méltó.
  14 A távirat dátumából következik, hogy 1904-ben november 9-én fejeződtek be a terepi mérések.
  15 Versecz ma Vršac, Beogradtól kb. 100 km-re északkeletre, a román határ közelében.
  16 Eötvös úttörő jelentőségű méréseket végzett az úgynevezett archeomágnesség megállapítására.
  Az anyagok egyrésze mágneses mezőben maga is mágnesessé válik. Ez a mágnesesség két részből áll: az indukált mágnesezettségből, amely a mindenkori mágneses mező irányát követi, malamint a remanens mágnesezettségből, amely a kőzet kémiai felépítéséhez és geometriájához van kötve. A remanens mágnesezettség csak drasztikus külső hatásra, pl. a Curie-féle pont fölé való hevítés hatására szűnik meg. Jelenléte lehetővé teszi a kőzetrétegek esetleges mozgásának, de a Föld mágneses pólusai vándorlásának a kimutatását is.

  17 Ulma, ma Uljma, Vršactól kb. 15 km-re délnyugatra lévő település Jugoszláviában.
  18 Haereus drótok (valószínűleg elírás): a gravitációs mérésekhez használt torziós szálak általában 0,04 mm átmérőjű platinairídium ötvözetből készültek. A drótok elcsavarodását előzetes terheléssel kellett kisimítani.
  Eötvös Heraeusnál rendelt olyan különleges szálakat, amelyeket készítés közben nem csavartak meg. Heraeusra vonatkozó utalás van a Báró Eötvös Loránd Emlékkönyv 141. oldalán. (Szerkesztette Fröhlich Izídor Budapest., 1930.)