Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2003/7. 255.o.

ÁLTALÁNOS ISKOLAI FIZIKATANÁRI ANKÉT ÉS ESZKÖZKIÁLLÍTÁS

KESZTHELY, 2003. JÚNIUS 24-26.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportja 2003 júniusában Keszthelyen rendezte meg a XXVII. Általános Iskolai Fizikatanári Ankétot és Eszközkiállítást. A rendezvény negyedik éve akkreditált továbbképzés, melyet elsősorban azok a fizikatanárok látogatnak, akik a 13-14 éves korú diákok oktatásával foglalkoznak. Ebben az évben mintegy 170 érdeklődő hallgatta meg a plenáris előadásokat, illetve vett részt a műhelyfoglalkozásokon. Határainkon túlról egy fő érkezett, aki diákjainak a fizikát az erdélyi Margittán magyar nyelven tanítja.

Az ankét programjának megvalósítására a város nagyszerű intézményében, a Csokonai Általános Művelődési Központban került sor. Az előzetes szervezés, majd a lebonyolítás tapasztalatai azt mutatják, hogy sikeres és eredményes volt az intézmény vezetésének, tanári testületének, illetve szakcsoportunk vezetésének találkozása, együtt munkálkodása. Dósa Zsolt igazgató, Farsang Imréné igazgatóhelyettes, Fölföldiné Katona Erika és Augusztini Gyula szaktanárok mindent megtettek, hogy a konferencia zökkenőmentesen, minden feltétel biztosításával végezhesse tervezett munkáját. A Zala Megyei Közgyűlés elnöke, Kiss Bódog Zoltán, a Zala Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója, Spilák Józsefné és Keszthely város polgármestere, Mohácsi József anyagilag támogatta a rendezvényt, valamint Milus Lajos osztályvezető operatíve is közreműködője volt a szervezésnek. Nekik és mindazoknak, akik kedvezményt biztosítottak az ankét ideje alatt, illetve segítették a gördülékeny lebonyolítást, vagy kisebb-nagyobb ajándékokkal járultak hozzá az ankét sikeréhez, nagy köszönettel tartozunk.

Az ünnepélyes megnyitón a szakcsoport elnöke, Berkes József köszöntötte a résztvevőket, és szólt a szakcsoport két alapvető feladatáról, az Öveges József Fizikaverseny és a Fizikatanári Ankét szervezéséről, bemutatta a jelenlévő Ericsson-díjas fizikatanárokat. Ezután Mohácsi József polgármester a város, Dósa Zsolt igazgató a Művelődési Központ, majd Németh Judit akadémikus, az ELFT elnöke a Társulat nevében üdvözölte a megjelenteket. Negyedik alkalommal került átadásra a szakcsoportunk által alapított Öveges József-érem, melyet ebben az évben a békéscsabai KŐRÖSI MÁRTON, a XIII. Öveges József Fizikaverseny győztese, illetve felkészítő tanára, KOVÁCSNÉ BÁLINT JUDIT érdemelt ki. A névre szóló érmeket Berkes József adta át. A Társulat fizikatanároknak adható legrangosabb díját, a Mikola Sándor-díjat az egri HÓBOR SÁNDOR kapta, amelyet Németh Judit adott át. A nemrég elhunyt Marx György akadémikusra, az ELFT örökös elnökére egyperces néma felállással emlékezett a konferencia. Az ünnepélyes megnyitón a Művelődési Központ tanulói verssel, tánccal, zenével tették valóban ünnepélyessé a hangulatot.

Az ankétot Németh Judit nyitotta meg, és mint a Társulat májusban megválasztott új elnöke tartotta az első plenáris előadást "A természettudományos oktatás szerepe a 21. században" címmel. A természettudományos oktatás helyzetének áttekintése után az európai és a hazai lehetséges stratégiák kimunkálásáról beszélt. Kiemelte, hogy a tudásalapú társadalomban a fizikatanárok szerepe is alapvetően megváltozik.

A 19. és a 20. század fordulója időszakában a radioaktivitás kapcsán szerzett tapasztalatok elvezettek az atomokból felépülő anyag első, reális modelljének megalkotásához. "A nukleáris tudomány és a 20. század" című előadásában Vértes Attila akadémikus érintette a múlt század legfontosabb magfizikai eredményeit. Ennek kapcsán megmutatta, hogy a nukleáris kutatások milyen húzóerőt jelentettek a múlt század természettudományának fejlődésében.

]ól kapcsolódott az elmondottakhoz "Az ionizáló sugárzás biológiai hatása" címmel tartott előadás, melyben Mózsa Szabolcs orvos-radiológus vázolta, hogy a röntgensugárzás, a természetes radioaktivitás, a polónium és a radon felfedezése, a relativitáselmélet és a kvantummechanika törvényeinek kidolgozása után egy új világkép alakult ki. Sor került az ionizáló sugárzások biológiai hatásainak kutatására, melynek kapcsán létrejött a sugárbiológia. Számos diával illusztrálta a sugárzások embereken észlelt káros elváltozásait.

Janszky József akadémikus "A kvantuminformatika elemei" című előadásában a legújabb kutatások területé re kalauzolta a hallgatóságot. Beszélt az ínformáció kvantummechanikai alapegységéről, az összefonódott állapotról, melynek kapcsán rámutatott a teleportáció elvére, a kétállapotú teleportáció klasszikus határesetére, a Vernam-féle kriptográfiai eljárásra.

Délután került sor a tervezett Fórum megtartására, melyre Magyar Bálint miniszter megbízásából Sípos János közoktatási helyettes államtitkár érkezett. Sajnos az általa preferált mondanivaló időben elhúzódott. Nem, vagy alig jutott szó a jelenlévő tankönyvkiadók képviselőinek, és kevés lehetőség maradt a tanárokat érdeklő kérdések feltevésére, illetve megválaszolására. Nem alakult ki igazi fórumhangulat.

A szakcsoport négyévenként esedékes tisztújító közgyűlésére este került sor, ahol jelen volt Härtlein Károly, Kotek László és Mester András főtitkárhelyettesek, Kovách Ádám alelnök, valamint Nagy Zsigmondné ügyvezető titkár. A vezetőség beszámolóját a négy évvel ezelőtti elnöki vállalások tükrében Berkes József elnök mondta el. Kiemelte az Öveges József Fizikaversenyek és az ankétok sikeres megrendezését, a határon túli magyar szervezetekkel fennálló, működő kapcsolatokat. Sajnos a taglétszám növelésében nem sikerült előre lépni. Ezután Föglein Ferencné jelölőbizottsági elnök javaslatai és a helyi jelölések alapján a mintegy negyven jelenlévő szakcsoporti tag megválasztotta az új vezetőséget. Az alapszabály értelmében új elnököt kellett választani, és a választás Csákány Antalnéra (Budapest) esett. Kiss Gyula (Demecser) lett a titkár, további vezetőségi tagok Berkes József (Pécs), Juhász Nándor (Szeged). Ősz György (Ács). Pápai Gyuláné (Fertőd), Sebestyén Zoltán (Pécs).

Többszöri próbálkozás és meghívás ellenére sem sikerült megnyerni egyetlen közoktatásért felelős minisztert. aki ellátogatott volna a fizikatanárok rendszeres, éves továbbképzésére. Ebben az évben Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter - átérezve a téma és az oktatás kapcsolatának fontosságát - elfogadta a meghívást. "Az információs társadalom és az oktatás" című előadásában, majd az azt követő konzultáció kapcsán kifejtette az informatika fontosságát. bemutatta az európai élvonalba való felzárkózás és az informatika oktatásának, széles körű alkalmazásának, elterjedésének lehetőségeit. Szólt az iskolákat, pedagógusokat érintő pályázatokról is.

Az ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportjának egyik fő feladata az Öveges József Fizikaverseny- szervezése. Berkes József. aki szinte kezdettől részt vesz a feladatkitűzésben. "Az Öveges József Fizikaverseny múltja és jövője" című előadásában bemutatta az előző versenyek statisztikáját (a versenyek győzteseit, a versenyekre a legtöbb tanulót küldő tanárokat határon innen és túlról. a települések szerinti eloszlást stb.), az idei verseny néhány érdekes feladatát és díjazottjait. A verseny a továbbiakban is megrendezésre kerül, az országos döntő a diákok számára térítésmentes lesz. viszont a megváltozott körülményeket, a fizika tantárgy társadalmi megítélését, a közoktatásban zajló megújítási folyamatokat figyelembe kell venni.

Csákány Antalné mint szerző a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Demeter László a Műszaki Kiadó és Molnár László mint szerző az Apáczai Kiadó kerettantervre épített tankönyveik felépítését, tartalmi, módszertani sajátosságait mutatták be és ajánlották a jelenlévők figyelmébe.

Kedden délután Vancsura Miklós, a Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház igazgatója tartott előadást Hévízen a gyógyfürdő történetéről, a gyógyvíz fizikai és kémiai tulajdonságairól, a fürdő jövőjéről. Az előadás után az érdeklődők kedvezménnyel fürödhettek a tóban.

A jó hangulatban elfogyasztott nagyon kellemes vacsorára Cserszegtomajon, a várszínházban került sor, amely után a kulturális programot Tóth László programgazda szervezte, biztosította.

A szerdai nap Radnóti Katalin előadásával kezdődött. "A fizika tantárgy helyzete és fejlesztési lehetőségei" címmel megtartott előadásában a fizika tantárgy helyzetét feltáró kutatás tapasztalatait mutatta be. A vizsgálatnak célja volt kideríteni, hogy a kilencvenes évek tartalmi szabályozási, modernizációs hullámaiban mi minden történt a fizika tantárgy tanításában, és milyen fejlesztési feladatok váltak szükségessé

Az előadás után műhelyfoglalkozások következtek. melyek vezetésére a kollégák jelentkezés, illetve felkérés alapján kaptak lehetőséget.

 1. Bakacs-Radnóti-Wagner (Budapest): A fizikatanítás pedagógiája a tanórák tükrében
 2. Härtlein Károly (Budapest): Rendhagyó fizikaóra
 3. Hóbor Sándor (Eger): Motiváció és tehetséggondozás
 4. Karácsonyi Rezső (Budapest): "Új" fizika tankönyvsorozat az általános iskolák számára
 5. Kotormán Mihály (Debrecen): Mi kell a Varázskuckóhoz?
 6. Márki-Zay János (Hódmezővásárhely): Elektrosztatikai és anyagszerkezeti modellek
 7. Rend Erzsébet (Margitta): Aktív oktatási módszerek példatára
 8. Sebestyén Zoltán (Pécs) Abacus fizika pontverseny helye és jelentősége a tehetséggondozásban
 9. Szász János (Pécs): Elektromágneses rezgések és hullámok kísérleti bemutatása
 10. Szűcs József (Pécs): Nukleáris vetélkedő Paks környékének általános iskoláiban
 11. Vida József (Eger): Módszertan
 12. Zátonyi Sándor (Sopron): A 6. és a 8. osztályos fizikakönyvek

Külön szót érdemel az Élet és Tudomány főszerkesztőjének, Herczeg Jánosnak és a Természet Világa főszerkesztőjének, Staar Gyulának a lapjaikat bemutató előadása, hiszen a fizikatanárok és a diákok is naprakész tudományt kapnak e lapok olvasásakor. A két főszerkesztő az Öveges József Fizikaverseny támogatója, és az ankétra is több száz ajándéklappal érkeztek

Azok a tankönyvkiadók, amelyek elfogadták a meghívásunkat és éltek a lehetőséggel, egyszerre mutathatták be az új általános iskolai fizikakönyveiket, így a rendezvényen megjelent fizikatanárok azonos lehetőség alapján választhatnak bevezetésükről

Este a Balatoni Múzeum aulájában a hévízi Musica Antiqua Együttes nagyon kellemes reneszánsz és barokk muzsikáját hallgathatták meg a résztvevők, majd utána a móló előtti parkban a vonyarcvashegyi Fúvószenekar és majorette táncosai arattak nagy sikert.

A záró napon került sor Czeizel Endre orvos-genetikus "A tehetség és genetika" címen tartott előadására, melyet nagy várakozás előzött meg. Sok-sok példával alátámasztva beszélt a tehetségek kialakulásának különböző feltételeiről, a belső és külső tényezők hatásairól. Megállapítható, hogy a magas szintű szellemi tevékenység a genetikai adottságok és a környezeti hatások interakciójának eredménye.

Rövid, de a közoktatás átalakításával kapcsolatos alapvető, halaszthatatlan feladatokról beszélt Szabó Gábor, az ELFT májusban megválasztott főtitkára. Az elmondottakkal messzemenően egyetértettek a jelenlévők

Sajnos évenként csökken azoknak a fizikatanároknak a száma, akik saját maguk által tervezett és készített eszközeiket bemutatják, kiállítják. Ebben az évben mindössze hárman vállalkoztak, közülük Szász János egyetemi hallgató dicséretet kapott az elektromágneses hullámok demonstrálására szolgáló eszközeinek bemutatásáért. Az eszközbíráló bizottságot Kiss Gyula vezette.

A legnagyobb tankönyvkiadók meghívást kaptak arra a rendezvényre, ahol kiállíthatták legújabb kiadványaikat, illetve kedvezménnyel árusították is azokat. Ezze1 a lehetőséggel élt az Apáczai Kiadó, a Műszaki Kiadó és a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Ezentúl mindegyik kiadó az Öveges József Fizikaverseny támogatója, és a jó kapcsolat jegyében az ankétot is ajándékkönyvekkel támogatták.

Az érkezési nap délutánján (vasárnap) az érdeklődők, a Lóthné Tolvéth Katalin, Szilasi Józsefné és Vargáné Pompor Mária helyi kollégák vezetésével. fakultatív program keretében Keszthely nevezetességeivel (Helikon Kastélymúzeum, Balatoni Múzeum, Babamúzeum stb.) ismerkedhettek, illetve városnézésen vettek részt. A hévízi és a cserszegtomaji utazás szervezését Farkas László helybeli kolléga intézte.

A nagyon tartalmas. magas színvonalú programot adó konferencián mindenki jól érezhette magát, és szellemiekben gazdagodva távozhatott a kellemes napok után a Balaton fővárosából, Keszthelyről. Köszönjük Keszthely! Viszontlátásra Karcagon!

Berkes József
Pécs