Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2003/6. 214.o.

BESZÁMOLÓ A KÖZÉPISKOLAI FIZIKATANÁRI ANKÉT ÉS ESZKÖZKIÁLLÍTÁSOKRÓL

A Mathematikai és Physikai Társulat 1891. november 5-én megtartott alakuló ülésén Eötvös Loránd bevezető előadásában a következőket mondta: "... ha elérjük azt, hogy mindenki, aki hazánkban physikát és mathematikát tanít, igazán physikus és mathematikus legyen, akkor, nagy szolgálatot tettünk nemcsak az iskolának, hanem hazánk tudományosságának is. Hogyha ezen önképzés gondolatát híven és komolyan teljesítjük, annak az is lesz az eredménye, hogy a mi körünkből fognak majd kiválni a tudomány önálló művelői és fejlesztői." Később, 1894 októberében, az első Tanulóverseny eredményhirdetésén a versenyzők tanáraival kapcsolatban jegyezte meg: "Még mindig nem értik az urak, hogy minden a tanárokon múlik? A jól képzett és a tanítás nehéz feladatát örömmel teljesítő tanárok minden rendszer mellett jó eredményt fognak elérni."

Ezek a gondolatok határozták meg a Társulat későbbi utódjainak és a jelenlegi Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak (a továbbiakban: Társulat) a kapcsolatát a tagság jelentős részét alkotó fizikatanárokkal. A tanárok munkája segítésének mára kialakult rendszere azonban csak a II. világháború befejezése után, az 1950-es években válhatott valóra: a fizikatanárok szakmai felkészültségének fejlesztése és tájékoztatás céljából évente megrendezésre kerülő ankétokat szerveztek. Az 1. Fizikatanári Ankét megrendezésére 1957-ben került sor Budapesten. Az első, fővároson kívüli rendezvény a 12. volt, amelyet Szegeden tartottak 1968-ban. A Társulat keretében működő Oktatási Bizottságból, majd Középiskolai Bizottsághól 1973-ban megalakult a Középiskolai Oktatási Szakcsoport (a továbbiakban: Szakcsoport), majd 1977-ben létrejött az Általános Iskolai Oktatási Szakcsoport. Ezt követően az ankétok is elkülönültek egymástól: 1977-ben tartották meg az 1. Általános Iskolai Fizikatanári Ankét és Eszközkiállítást (2003-ban Keszthelyen már a 27. volt), és ugyanakkor már a 20. Középiskolai Fizikatanári Ankét és Eszközkiállítást (a továbbiakban: Ankét) Szolnokon.

Az Ankét szervezését a Szakcsoport vezetősége vállalja. Munkája azonban elvégezhetetlen a Társulat titkárságának segítsége nélkül. Hiszen a gazdasági ügyek intézése és a tárgyi feltételek biztosítása a szervezés nagyon fontos részét képezi. Emellett - elsősorban az elmúlt néhány évben - mind szorosabb együttműködés alakult ki a Társulat helyileg érdekelt területi csoportjaival (a továbbiakban: Csoport). A Szakcsoport 1999-ben megválasztott vezetősége határozott úgy, hogy kérni fogja a Társulatnak az Ankét témájában érdekelt szakcsoportjainak támogatását is. Így vált egy Ankét tervezése-szervezése-lebonyolítása igazi "csapatmunkává"!

A Szakcsoport vezetőségének munkáját Eötvös Loránd említett szavai határozzák meg. A lényeget meghagyva, napjainkban úgy fogalmazunk, hogy "a fizikatanítás kulcsszereplője a fizikatanár". Ha tehát gondjaink vannak a fizika tantárgy tanítása során, akkor a problémák megoldása érdekében mindent meg kell adnunk a fizikatanárnak. Mit adhat a Szakcsoport? A válasz egyértelmű: továbbképzési lehetőséget tud biztosítani. Erre nagyon nagy szükség van a következők miatt:

Csak felvillantottunk néhány olyan gondot, amely foglalkoztatja napjaink fizikatanárát. És megoldást keres gondjaira!

Megpróbálunk segíteni. Elsősorban azzal, hogy

Mindezeket úgy kell megvalósítanunk az ankétok keretében, hogy

Meg tudtuk-e valósítani mindezeket? Erre a kérdésre próbálunk meg választ adni konkrét tapasztalatok birtokában.

A Gödöllőn 2001. április 7-11. napokon megtartott 44. Ankét témája a modern fizika egyik területe, a csillagászat volt. Ezen belül "A Föld és a Naprendszer", "Az asztrofizika kialakulása" és "A Tejútrendszer szerkezete" címek köré csoportosítottuk a fizika ezen eléggé elhanyagolt elnagyolt területének ismeretanyagát. Ideális körülmények között, a Szent István Egyetemen tarthattuk meg a foglalkozásokat. A szervezés munkájában a Pest megyei Csoport, elsősorban két titkára. Rónaszéki László és Seres István, valamint az Egyetem Fizika és Folyamatirányítási Tanszéke segített bennünket. A szakmai hátteret a Társulat Csillagászati és Kozmikus Fizikai Szakcsoportja (elsősorban annak elnöke, Kolláth Zoltán), az MTA Csillagászati Kutatóintézete, az ELTE Csillagászati Tanszéke, az ELTE Elméleti Fizika Tanszéke, az ELTE Atomfizikai Tanszéke, az Uránia Csillagvizsgáló, a Debreceni Egyetem Elméleti Fizikai Tanszéke és a Szegedi Tudományegyetem Fizikai Intézete biztosította. - Felejthetetlen emlékként maradt meg bennünk Farkas Bertalannak, az egyetlen magyar űrhajósnak a késő éjszakába nyúló és nagy sikert aratott beszámolója. 31 műhelyfoglalkozást és, eszközkiállító bemutatóját látogathatták a résztvevők. - A Grassalkovich-kastélyban tett látogatásunk és ifj. Holics László, valamint Horváth György zongorahangversenyei jól egészítették ki a hasznos, de igencsak fárasztó szakmai programokat.

A 45. Ankétot, a változatlanul akkreditált továbbképzésünket 2002. március 23-27. között Salgótarjánban tartottuk. Témája "A fizika mindenütt", ezen belül "A fizika szerepe a társtudományokban" volt. A szállás és az étkezés, az előadások, a műhelyfoglalkozások és az eszközkiállítások helyszíneit viszonylag rövid sétával el lehetett érni. A szervezés és a megrendezés munkájában az ELFT Nógrád megyei Csoportja Karácsony Mária elnök és Bogárdi László titkár vezetésével, valamint a 80 éves Salgótarján középiskoláinak fizikatanárai példamutatóan vettek részt. Az eléggé szerteágazó program megvalósításához nem tudtuk a Társulat szakcsoportjainak segítségét kérni. Ehelyett az előadások és a tájékoztatók megtartására az adott területek bel- és külföldön egyaránt elismert szaktekintélyeit, kutatóit kértük fel. - Társulatunk akkori elnöke, Gyulai József adta meg az alaphangot "A fizika és határterületei" című bevezető előadásával. Ezt követően nagy sikerű előadások segítségével bepillantást nyerhettünk az eddig is ismert "kapcsolatok" (fizika a kémiában, fizika a biológiában, fizika a földrajzban, illetve a kémia a fizikában, biológia a fizikában és a földrajz a fizikában) mellett olyanokba is, amelyek vagy a környezetfizika témakörébe tartoznak (például hulladékgazdálkodás), vagy az időjárás és az éghajlat változásainak az okát vizsgálták. Az eszközkiállítók száma csökkent (elérte a mélypontot), viszont változatlanul nagyon sikeres műhelyfoglalkozásokat látogathattunk. A szorosan szakmai programok mellett kirándulások (például Hollókőre), várak és múzeumok látogatása, a Kodály Táncegyesület és a Pedagógus Kórus el nem felejthető műsora is szerepelt a kínálatunkban.

És Pécsett, a választáskor megfogalmazott programunk megvalósításának utolsó évéhez érkeztünk el! Keszthely, Gödöllő és Salgótarján után a 46. Ankétot 2003. április 12-16. közötti napokban Esztergomban rendeztük meg. Nagyon sok érv szólt ezen város mellett történelmünk néhány eseményének színtere, iskolaváros, kollégáink közül sokan még nem jártak itt. Budapestről jól megközelíthető, az Ankét rendezvényeinek helyet tud biztosítani stb. Ezek mellett a választott témánk is olyan volt, amelynek "körbejárása" megoldható volt egy turistáktól még nem hangos, kisebb városban is.

A téma kiválasztásánál eleget tettünk azon évek óta hangoztatott igénynek, hogy jó lenne már foglalkozni a fizikatanítás pedagógiájával is. Ennek megfelelően az Ankét témáját "A fizikatanár szerepei" címben fogalmaztuk meg. A cím kijelölésénél abból a "kölcsönhatásnak" nevezhető kapcsolatból indultunk ki, amely a tanár és a diák között szükségszerűen kialakul. Gondoltunk azokra a hatásokra, amelyek a "feleket" befolyásolják (például a tanulói oldalon a család társadalmi helyzetére, az osztályközösségre, az otthoni háttérre. az érdeklődési területekre, a siker- és kudarcélmények hatásaira stb., a tanári oldalon pedig például a tanárképzésre, a tanári továbbképzések iránti igényekre és lehetőségekre, a kísérletezés fontosságára, az iskolai szertárak helyzetére, a nevelőtestületi - és azon belül a szakmai munkaközösségi - légkörre, az anyagi létre, a családi háttérre stb.), a kapcsolatot meghatározó, a személyiségektől függő és a külső körülményekre visszavezethető hatásokra (például a tanár megjelenésére, következetességére, osztályozására és értékelésére, valamint a tankönyvekre, a szintre hozásra, a tehetséggondozásra stb.). Ezek közül kiválasztottuk a

témákat, és ezekhez próbáltunk meg a terület "gazdájaként" elfogadott előadókat megnyerni. Nem felejtkeztünk el arról sem, hogy éppen 100 éve Wriyght hajtotta végre az első kormányozott motoros repülést; így azután a repülést is felvettük témaköreink közé.

A téma ismeretében a tárgyi feltételeket kellett biztosítani. Nagyon kedvező volt a helyzetünk, mert Esztergom polgármestere, Medgyes Tamás szíves vendéglátónak bizonyult. Megbízta a Polgármesteri Hivatal Oktatási Irodájának vezetőjét, Gerendás Jánost, hogy mindenben segítsen bennünket. Munkánkat támogató partnerként ismertük meg Benda Jánost, a Kőrösy László Kollégium (a továbbiakban: Kollégium) igazgatóját. Az egyik legnagyobb szerencsénk az volt, hogy találtunk két olyan fizikatanárt (és rajtuk keresztül több más kollégát is), akik a helyi viszonyokat ismerték és azokat a cél érdekében fel is tudták használni: Erős Márton esztergomi és Nyerges Gyula dorogi tanárokról van szó.

Kétszer mentünk el Esztergomba, hogy "feltérképezzük" a terepet. A látogatások eredményeként úgy döntöttünk, hogy

A szervezés időszakában többször tartottunk "haditanácsot" Budapesten. Erre meghívtuk a helyi szervezőket is. Közben eleget tettünk az akkreditálással kapcsolatos adminisztratív feladatoknak is.

Ilyen előzmények után érkezünk meg 2003. április 12-én Esztergomba. Első meglepetésünk az volt, hogy a regisztráció új módon valósul meg: Nagy Zsigmondné (Margó) és Korányi Tivadarné (Ica) előre "borítékolták" a tennivalókat; emiatt problémamentesen (és főleg nagyon rövid idő alatt) elhelyeztek bennünket.

A megérkezés napján egyrészt önköltséges fakultatív szakmai programot (városnézés vezetéssel, a Vármúzeum és a Keresztény Múzeum megtekintése), másrészt fakultatív kulturális programot (táncház a Szentgyörgymezői Olvasókörben, húsvéti hangverseny a Vízivárosi Plébániatemplomban) ajánlottunk fel az Ankét résztvevőinek.

A vendégek száma jelentősen csökkent az elmúlt évekhez képest. Ennek egyik oka az, hogy a finnekkel és a romániai EMT-vel még nem újítottuk meg a sok évvel korábban rögzített, de azóta idejét múlt szerződéseinket, másrészt a tervezett szerződéseket még nem kötöttük meg a szlovákiai, a kárpátaljai és a vajdasági testvérszervezetekkel. Örültünk annak, hogy Társulatunk akkori elsőszámú vezetőit, Gyulai József elnököt és Kovách Ádám főtitkárt ismét köszönthettük körünkben. (Ők minden egyes Ankétunkon nemcsak részt vettek, hanem előadásaikkal és hozzászólásaikkal, tanácsaikkal, aktív együttműködésükkel nagyon sokat segítettek.) Szívesen láttuk az Általános Iskolai Oktatási Szakcsoport képviselőit, Berkes József elnököt és Varga Gáborné vezetőségi tagot is a rendezvényünkön.

A továbbiakban naplószerűen számolunk be az Ankét történéseiről.

2003. április 12. (vasárnap)

Üléselnök: Kopcsa József

Az Ankét Megnyitóján a Szakcsoport elnöke üdvözölte a 192 regisztrált résztvevőt és vázolta az előttünk álló napok feladatait. Egyben üdvözölte az Elnökség tagjait: Magyar Györgyöt, Esztergom Város Önkormányzata Oktatási Bizottságának elnökét, Benda Jánost, a Kollégium igazgatóját, Kovách Ádámot, a Társulat főtitkárát.

Kérte a megjelenteket, hogy néma felállással adózzanak a közelmúltban elhunyt Jenik Lívia tudományos titkár (ELFT), Marx György akadémikus, Medveczky László (Debrecen) és Török Miklós (Szeged) emlékének.

Az Elnökség tagjainak üdvözletei után - a hagyománynak megfelelően - díjak és plakett átadására került sor. Ebben az évben Mikola-díjat kapott KOBZOS FERENC (Dunaújváros) és MEGYERI ISTVÁN (Monor) középiskolai tanár. (Az elmúlt két Ankéton a sárospataki BIGUS IMRE és a pécsi KISS JENŐ, valamint a debreceni KOPCSA JÓZSEF fizikatanárok kapták a díjat.) A kitüntetettek jellemzését Urbán Teodóra esztergomi tanárnő olvasta fel. A Vándorplakettet a tavalyi díjazott, Elblinger Ferenc adta át volt fizikatanárának, JURISITS JÓZSEF-nek.

A Megnyitó után a következő két előadás hangzott el: Horváth Zalán akadémikus (ELTE): "Megemlékezés Marx György professzorról", Nagy Károly akadémikus (ELTE): "A XX. század fizikájáról és világformáló szerepéről".

Az utóbbi előadás a hallgatóság egyöntetű beleegyezésével igencsak lerövidítette a fakultatív programra (Duna Múzeum, Mindszenty Emlékhely és Bazilika) szánt időnket.

Délután megkezdődtek a műhelyfoglalkozások. Este a Fizikatanárok klubja foglalkozás keretében került sor a Kollégium ebédlőjében a Polgármesteri Hivatal bőkezűsége eredményeképpen az állófogadásra.

2003. április 14. (hétfő)

Üléselnök: Kiss Jolán

A következő előadások hangzottak el: Tompa Kálmán c. egyetemi tanár (KFKI): "Az élet vízmolekulák tánca szilárdtestek dallamára", Szabados László tudományos tanácsadó (MTA Csillagászati Kutatóintézet): "A csillagok élete", Huszákné Vígh Gabriella tanár (Öveges József Középiskola, Budapest): "Fizikaoktatás diszlexiás középiskolai tanulóknak", Rajkovits Zsuzsanna docens (ELTE): "A nemzetközi versenyek szerepe a tehetséggondozásban", Kovách Ádám főtitkár (ELFT): "Ismét a "»Physics on Stage«-ről".

Nagyon sajnáltuk, hogy előre nem tervezhető egészségügyi okok miatt elmaradt a "Fizikatanárok képzése és továbbképzése című" előadás.

Délután újabb műhelyfoglalkozásokat tartottunk.

Este a kulturális program keretében a baseli Rudolf Steiner iskola 60 tagú ifjúsági zenekarának hangversenyére került sor a Vízivárosi Plébániatemplomban. A hallgatóság ütemes tapssal jutalmazta a produkciót.

2003. április I5. (kedd)

Üléselnök: Zsúdel László

Bevezetésként a Szakcsoport tisztújítására került sor. Kopcsa József elnök beszámolt az elmúlt 4 évben végzett munkáról. Megemlítette a sikeres tevékenységeket, többek között a Társulat Titkárságával, Elnökségével, Szakcsoportjaival és Területi Csoportjaival, a Pedagógiai Intézetekkel, a Tankönyvkiadókkal, az egyetemek és főiskolák fizikai tanszékeivel, a taneszközöket gyártó cégekkel kialakított igen jó kapcsolatokat. Beszélt a keszthelyi, a gödöllői és a salgótarjáni Ankétok és azok akkreditálásának sikeréről, azokról a kisebb-nagyobb eredményekről, amelyet a Vezetőség 6 tagja 4 év alatt elért. Nem hallgatta el azokat a területeket sem, amelyekben sikertelenek voltak. Így például nem akadályozták meg a külföldi kapcsolatok lassú leépülését, nem tudtak mindenben partnerei lenni az oktatásért felelős szerveknek, nem követtek el mindent a taglétszám növeléséért stb. Megemlítette azokat a fórumokat, amelyeken képviselték a középiskolai fizikatanárokat, azokat a versenyeket, amelyekben aktív közreműködőként figyelemmel kísérhették a tehetséggondozást. Kiemelte a Vezetőség szerepét az eddigi 30 Ericsson-díj és a 4 Rátz tanár úr életműdíj odaítélésében. Ugyanakkor elismerte, hogy csak részben találták meg az eszközkiállítók száma csökkenésének okait.

A részletes beszámolót, ezzel a Vezetőség munkáját a tagság elfogadta. Ezt követően az elnök vezetőtársai, Kiss Jolán titkár (Budapest), Csajági Sándor tag (Paks, 3 évvel ezelőtt már lemondott), Krassói Kornélia tag (Budapest), Mascher Jenő tag (Sopron), Simon Péter tag (Pécs), Zsúdel László tag (Miskolc) nevében lemondott.

A Mandátumvizsgáló Bizottság és a Szavazatszedő Bizottság elnökeinek és tagjainak megválasztása után a Jelölőbizottság elnöke, Theisz György (Székesfehérvár) ismertette az egyéves munkájuk eredményét, a jelöltek listáját. A kiegészítő javaslatok figyelembevételével elkészült szavazólapon a közben elrendelt szünetben a tagság leadta a szavazatát. Hóbor Sándor (Eger) ismertette a 21 küldött nevét, majd az alábbi összetételű új vezetőséget: elnök: Mester András (Miskolc), titkár: Krassói Kornélia, tagok: Farkas László (Keszthely), Kopcsa József, Pákó Gyula (Budapest), Zsúdel László.

A tisztújítás után került sor Szegő Károly egyetemi magántanár: "Érdekességek az űrkutatás területéről" című előadására. Ezt követően pedig ismét műhelyfoglalkozásokat tartottunk.

Délután a résztvevőknek körülbelül háromnegyede kapcsolódott be a Nyerges Gyula által vezetett Naprendszer-túrába. A Naprendszer "elfért" Esztergomban, mivel a kicsinyítés 1:200000 volt. Közben a Csillagász Egyesület távcsövével napfoltot figyelhettünk meg.

Este a Fizikatanárok klubjában a Szent István Gimnáziumban Bányai Mátyás nyugállományú esztergomi fizikatanár tartott előadást Fizikatörténeti bemutató címmel. A muzeálisnak tekinthető fizikai eszközöket meg is tekinthettük.

2003. április 16. (szerda)

Üléselnök: Krassói Kornélia

Az Ankét utolsó napján a következő előadásokat hallgathattuk meg: Molnár Miklós docens (Szegedi Tudományegyetem): "A kísérletek helye és szerepe a fizika oktatásban", Farkas László tanár (Keszthely): "Tehetséggondozás középfokon - felsőfokon", Óvári Gyula mérnökezredes (RMI, Szolnok): "A XXI. század korszerű katonai repülőeszköze".

A szünetet követően az Oktatáspolitikai Fórumot rendeztük meg. Ezen az Oktatási Minisztérium képviseletében Fazekas Márta főosztályvezető és a tervezett fizika érettségi vizsga kidolgozója, Bánkúti Zsuzsa mint szakértő jelent meg.

A Fórum után az Ankét zárása következett. Ezen röviden értékelték az elvégzett munkát, az Eszközkiállításokat és a Műhelyfoglalkozásokat. Egyben kihirdették a Bírálóbizottságok véleménye alapján kialakított sorrendeket is.

Az Eszközkiállítás Bírálóbizottságának elnöke, Zsúdel László megállapította, hogy örvendetesen 8-ra növekedett az "amatőr" és 7-re a "profi" kiállítók száma. A következő sorrendet állapították meg: I. díj: Sebestyén Zoltán (Pécs), II. díj: Márki-Zay János (Hódmezővásárhely) és Szeder László (Sárospatak), III. díj: Pados Károly (Budapest), dicséret: Finta András (Budapest), Remenyik Pál (Budapest), Ronyecz József (Székesfehérvár).

Rajtuk kívül köszönetet mondott a következő kiállítóknak: Diákvilág BT, Leybold Kirendeltség, Mozaik Tankönyvkiadó, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., RAPAS Kft., Taneszköz Kft., Texas Instruments képviselet.

Mascher Jenő, a műhelyfoglalkozásokat elbíráló Eszközbizottság elnöke értékelésében megállapította, hogy 26 jelentkező foglalkozásaira 9 időpont állt rendelkezésre. Egy-egy időpontban 5-6 (összesen 51) foglalkozást tartottak. A foglalkozások egy-egy harmada kísérleteken, multimédiás lehetőségek bemutatásán és elméleti problémák tisztázásán alapuló volt. Szerencsére elkészült az a kiadvány, amely a foglalkozások többségének rövid leírását tartalmazza.

Műhelyfoglalkozásként említhetjük meg Härtlein Károly nagysikerű kísérleteit, amelyeket a Fizikatanárok klubja keretében késő este mutatott be.

A Műhelybizottság döntése alapján a következő díjak és elismerések átadására került sor: I. díjas Nagy Anett (Szeged): "Játsszunk fizikát! Nőies kísérletek - nemcsak nőknek!", II. díjas: Varga István András (Békéscsaba): "Az Ifjú Fizikusok Nemzetközi Vetélkedőjén kitűzött néhány feladat kísérleti bemutatása", III. díjas: Piláth Károly (Budapest): "Digitális tananyagok a Sulineten - fejlesztési tervek", Gündischné Gajzágó Mária (Hatvan): "Feladatok és kísérletek Bolyai Farkas fizikajegyzeteiből", Zátonyi Sándor (Békéscsaba): "A FizFoto internetes honlap bemutatása". Jutalmat kaptak: Elblinger Ferenc (Szekszárd), Harmatiné Czakó Anikó (Szeged), Hegyiné Farkas Éva (Budapest), Lehoczki Pál (Békéscsaba), Medgyes Sándorné (Budapest), Papp Katalin (Szeged), Puskás Tivadar Távközlési Technikum diákjai, Szabóné Király Katalin (Szeged). Dicséretben részesültek: Farkas Zsuzsa (Szeged), Jarosievitz Beáta (Budapest), Paál Tamás (Budapest), Szabad Ferenc (Veszprém), Ujvári Sándor (Székesfehérvár). Emléklapot kaptak: Inczeffy Szabolcs Zsombor (Ócsa), Jurisits József (Bonyhád), Kovács Kálmán (Budapest), Remenyik Pál (Budapest), Sükösd Csaba (Budapest), Szabó István (Márianosztra), Szentgyörgyi Eszter (Székesfehérvár), Szűcs József (Pécs), Zsuga Miklósné (Debrecen).

Az Ankét zárását követően nem sokkal megkaptuk a résztvevők által elkészített beszámolókat és a kitöltött véleménykérő lapokat. Ezek alapján megállapítható, hogy egyre csökkenő számú tanár kér Tanúsítványt az akkreditált 30 órás továbbképzésről (az idén mindössze 80), és mind kisebb a reklamálók száma (az idén egy jogos és egy indokolatlan észrevétel érkezett). Emellett a vélemények alkalmasak arra is, hogy a következő Ankét szervezése során javíthassunk munkánkon. Néhány észrevételt érdemes megemlíteni.

A nagyon sok dicsérő észrevételt nem ismertetjük. Viszont a jövőben nem felejtkezünk el azokról sem.

A következő évi Ankét témájáról és helyszínéről nem tudtuk tájékoztatni a jelenlévőket. Az azóta eltelt idő alatt azonban körvonalazódott a "jövő": valószínű, hogy Miskolcon lesz, és ott az energiaforrások témakörét próbáljuk meg feldolgozni.

Kopcsa József
Debrecen