Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2000/7. 247.o.

AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ 1999. ÉVRŐL

A Fővárosi Bíróság 1999. április hó 26-án kelt 13. Pk. 60451/1989/13. sz., jogerőre emelkedett végzésével a 396. sorszám alatt nyilvántartásba vett Eötvös Loránd Fizikai Társulatot közhasznú szervezetnek minősítette. Ennek megfelelően a Társulatnak beszámolási kötelezettsége teljesítése során a közhasznú szervezetekről szóló (módosított) 1997. évi CLVI. törvény, a számvitelről szóló, többször módosított 1991. évi XVIII. törvény, valamint a számviteli beszámolással kapcsolatban a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 219/1999 (XII.30) Korm. sz. rendeletben foglaltak szerint kell eljárnia. A jelen közhasznúsági jelentés az említett jogszabályok előírásainak figyelembe vételével készült.

I. rész - Gazdálkodási és számviteli beszámoló

Mérleg és eredménykimutatás

A Társulat 1999. évi gazdálkodásáról számot adó mérleget és a hozzá csatolt eredménykimutatást a jelen közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az eredménykimutatás szerint jelentkezett 201 eFt tárgyévi eredmény a mérlegben tőkeváltozásként került átvezetésre.

Költségvetési támogatás és felhasználása

Az 1998. évi személyi jövedelemadó 1%-ának a Társulat céljaira történt felajánlásából a tárgyévben 778.824.- Ft bevétele származott. Ezt az összeget a Társulat teljes egészében a Fizikai Szemle nyomdai költségeinek részleges fedezeteként használta fel.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

E kimutatás elkészítéséhez tartalmi előírások nem állnak rendelkezésre, így a Társulat vagyonának felhasználását illetően csak a mérleg forrásoldalának elemzésére szorítkozhatuk. A Társulat vagyonát tőkéje testesíti meg, amely n tárgyév eredményének figyelembe vételével 201 eFt értékben növekedett. Így az 1989. évi állapotot tükröző induló tőkéhez (7.581 eFt) képest mutatkozó, a csökkenés irányába ható halmozott tőkeváltozás (1998-ban - 4.420 eFt) ezzel az értékkel kisebbedett (-4.219 eFt). Így a Társulat saját tőkéjének jelenlegi, mérleg szerinti értéke 3.362 eFt

Cél szerinti juttatások

A Társulat valamennyi tagja - a fennálló tagsági viszony alapján - a tagok számára természetben nyújtott, cél szerinti juttatásként kapta meg a Társulat hivatalos folyóirata, a Fizikai Szemle 1999-ben megjelentetett I. évfolyamának számait.

1. sz. melléklet

Az 1999. év mérlege (eFt)

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

A. Befektetett eszközök

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

660

59

601

680

44

636

B.Forgóeszközök

Követelések

Pénzeszközök

15176

3733

11443

19237

2675

16562

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök (aktívák) összesen

68

15904

1991

21908

D.Sajáttőke

Induló tőke

Tőkeváltozás

ebből tárgyévi eredmény

3161

7581

-4420

3362

7581

-4219

201

F. Kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek

12738

12738

18546

18546

G. Passzív időbeli elhatárolások

5

0

Források (passzívák) összesen

15904

21908

 

Eredménykimutatás az 1999. évről (eFt)

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

Közh. célra, műk.-re kapott támogatás

Pályázati írton elnyert támogatás

Közh. tev.-ből származó bevétel

Tagdíjból származó bevétel

Egyéb bevételek

61223

14501

39337

6227

1158

75794

18334

2788

48307

4995

1370

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

Nem cél szerinti váll. bevétele

1039

1039

192

192

C. Összes bevétel

62262

75986

D. Közhasznú tevékenység költségei

60032

75621

E. Vállalkozási tevékenység költségei

Nem cél szerinti váll. költségei

1003

1003

164

164

F. Összes tevékenység költségei

61035

75785

G. Adózás előtti eredmény

1227

201

I. Tárgyévi eredmény

1227

201

 

Kiemelt támogatások

A Társulat 1999-ben cél szerinti, a Khtv. 26. §. c.) pontjának hatálya alá eső feladatainak megoldásához az alábbi támogatásokban részesült (a Khtv. 19.§.(3) bek. e) pontjában megadott forrásokra szorítkozva, ezer Ft-ban):

Központi költségvetési szervtől11.100 eFt
Elkülönített állami pénzalapoktól 0 eFt
Helyi önkormányzatoktól 540 eFt
Kisebbségi területi önkormányzatoktól 0 eFt
Települési önkormányzatok társulásától 0 eFt
Egészségbiztosítási önkormányzattól 0 eFt
Egyéb közcélú felajánlásból 185 eFt

A fenti összesítés magában foglalja a megadott forráshelyek alsóbb szervei által nyújtott támogatásokat is.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

A Társulat vezető tisztségviselői ezen a címen 1999-ben semmilyen külön juttatásban nem részesültek. A tisztségviselők a Társulat tagjaiként, a Társulat valamennyi tagjának a tagsági viszony alapján járó cél szerinti juttatásként kapták meg a Fizikai Szemle 1999. évi, IL. évfolyamának számait.

II. rész - Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről

A közhasznú szervezetként való elismerésről szóló, a jelentés bevezetésében idézett bírósági végzés indokolásában foglaltak szerint a Társulat cél szerinti tevékenysége során a Khtv. 26.§.c) pontjában felsoroltak közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

A tudományos tevékenység és kutatás területén a tudományos eredmények közzétételének, azok megvitatásának színteret adó tudományos konferenciák, iskolák, előadóülések, valamint más tudományos rendezvények szervezését és lebonyolítását emeljük ki.

Az 1999. év folyamán a Társulat (szakcsoportjai és területi csoportjai közreműködésével) az alábbi nemzetközi tudományos konferenciákat rendezte meg:

A hazai részvétellel megtartott és a Társulat illetékes szakcsoportjai által rendezett tudományos és szakmai továbbképzési célú rendezvények közül meg kívánjuk említeni az alábbiakat:

A kutatás területén elért eredmények elismerésére a Társulat 1999-ben is kiadta tudományos díjait, amelyek közül 1999-ben a Budó Ágoston díj, a Gombás Pál díj, a Gyulai Zoltán díj, a Jánossy Lajos díj, a Novobátzky Károly díj, és a Szalay Sándor díj került odaítélésre.

A Társulat szakcsoportjai és területi csoportjai - önállóan, vagy a fizika területén működő kutatóhelyekkel közösen- számos alkalommal rendeztek szakmai jellegű összejöveteleket, előadóüléseket, tudományos előadásokat, szervezték tagjaik részvételét külföldi szakmai konferenciákon.

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés területén végzett szerteágazó munka zöme a Társulat oktatási szakcsoportjai, valamint területi csoportjai szervezésében folyt. A fizikatanári közösség számára módszertani segítséget, a tapasztalatcsere és szakmai továbbképzés lehetőségét kínálták a két oktatási szakcsoport által 1999-ben is megrendezett fizikatanári ankétok és konferenciák, így

A Társulatnak a képességfejlesztés szolgálatában álló versenyszervező tevékenysége az általános iskolai korosztálytól kezdve az egyetemi oktatásban résztvevőkig terjedően kínál felmérési lehetőséget a fizika iránt fokozott érdeklődést mutató diákok, hallgatók számara. A területi szervezetek túlnyomó többsége szervez helyi, megyei, adott esetben több megyére is kiterjedő vagy akár országos részvételű fizikaversenyeket. Ezek részletes felsorolása helyett csak meg kívánjuk említeni, hogy az 1999-ben szervezett és lebonyolított, adott esetben több száz főt is megmozgató versenyek száma meghaladja a harmincat. Ezek kőzött számos olyan is szerepel, amelyek hosszabb idő óta évente rendszeresen kerülnek megrendezésre, a tapasztalat szerint általában növekvő érdeklődés mellett.

A területi szervezetek által rendezett versenyeken kívül a Társulat 1999-ben is megrendezte hagyományos, országos jellegű fizikaversenyeit (Eötvös-verseny, Ortvay-verseny, Mikola-verseny, Öveges-verseny, Szilárd Leó Fizikaverseny). A versenyekhez fűződő munka volumenének jellemzésére szolgáljon, hogy például az 1999. évi Mikola-verseny lebonyolítása során mintegy 9500 feladatlap értékelésére került sor.

A Társulat 1999-ben is szervezte a résztvevők kiválasztását és a magyar csapat felkészítését az évenkénti fizikai diákolimpiára.

A szélesebb tömegekre kiterjedő ismeretterjesztés feladatait szolgálták a több területi szervezet (Hajdú-Bihar, Heves, Szabolcs-Szatmár) által rendezett, komplex programot kínáló Fizikusnapok, valamint a rendszeresen vagy alkalomszerűen tartott ismeretterjesztő előadások, kísérleti bemutatók.

A továbbképzésben, szakmai ismeretterjesztésben és az információszolgáltatásban betöltött szerepe mellett a tehetséggondozás feladatait szolgálja a Társulat folyóirat-kiadási tevékenysége. A Társulat 1999-ben kiadta a Társulat havonta megjelenő hivatalos folyóirata, a Fizikai Szemle IL. évfolyamának 12 számát, továbbá kiadóként megjelentette a Bolyai János Matematikai Társulattal közösen szerkesztett Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok (KöMaL) 1999. évi évfolyamát.

A kulturális tevékenység, valamint a kulturális örökség megóvása körében végzett tevékenység első sorban a hazai fizikai kutatás kiemelkedő egyéniségei emlékének ápolására és megörökítésére, valamint a magyarországi fizika tárgyi emlékeinek felkutatására és megőrzésére irányult. A Társulat szakcsoportjai és területi szervezetei részt vettek az 1999. év neves magyarországi, vagy magyar származású fizikusok nevéhez fűződő évfordulóinak megünneplésében, kezdeményezték róluk közterületek elnevezését.

Az euroatlanti integráció elősegítése szolgálatában állt a Társulat nemzetközi tevékenysége, amellyel a hazai fizika nemzetközi integrálódásának folyamatát kívántuk erősíteni. E munka elismerését jelzi, hogy a Társulat kapta meg az Európai Fizikai Társulat 2002 augusztusában, Budapesten megtartandó 12. konferenciája (EPS-12) megszervezésének jogát és lehetőségét.

<>

A fenti Közhasznúsági jelentést az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Küldöttközgyűlése 2000. június hó 3-án tartott ülésén fogadta el.

Kovách Ádám
főtitkár