Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2000/7. 247.o.

AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT ÉVI RENDES KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSE 2000. JÚNIUS 3.

Napirend előtt előadást tartott David Lee, az Európai Fizikai Társaság főtitkára.

A közgyűlést Gyulai József akadémikus, a Társaság elnöke nyitotta meg. Kovách Ádám főtitkár beszámolt a Társulat 1999. évi munkájáról. Ismertette a szakcsoportok, területi csoportok tevékenységét, a nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatok végrehajtása érdekében szervezett eredményes konferenciákat, workshopokat, ankétokat hazai és külföldi résztvevőkkel. Sikeres együttműködésről adhatott számot számos ország szakmai szervezeteivel; jó az együttműködés az Európai Fizikai Társulattal. A Társulat kiemelten kezeli az oktatással foglalkozó szakcsoportok tevékenységét. A folyóiratok folyamatos megjelenését nagy erőfeszítéssel sikerült megoldani a tagság, az MTA, a Soros Alapítvány, továbbá az MM és vállalatok támogatásával (Kérdés, hogy jövő évben hogyan lehet megszerezni ezeket az anyagi forrásokat!)

Megindult a fizikát, fizikusokat, tanárokat érintő információadás és szerzés, főleg a média segítségével, de itt még sok a tennivaló. Törekedni kell, hogy a Fizikai Szemle minden esetben a tárgyhónapban jelenjen meg. Emelni kell a tagdíjfizetési morált!

Elhangzott a Társulat 1999. évi mérlege és költségvetési beszámolója, ahol némi hiány mutatkozik. Ezt le kell gyűrni!

Egyúttal részletes elemzés történt a 2000. évi költségvetés bemutatásakor - a küldöttek elfogadták. Az 1999. évi közhasznúsági beszámolót is tudomásul vették.

Meghallgatta a közgyűlés a Felügyelő Bizottság igen pozitív hangvételű jelentését, a Társulat tevékenységével megelégedhettek.

Ezt követte Kiss Dezső akadémikus társulati tiszteletbeli elnökké történő megválasztása. Kiss Dezső a Társulat elnökeként sokat tett a Társulat elismertetéséért állami, társadalmi szervezeteknél.

Megszavazták az ELFT érmére javasolt Szalay Sándorné Csongor Éva kitüntetését. Csongor Éva a debreceni fizikus társadalom kiemelkedő egyénisége. A Társulatban számos előadást tartott kutatómunkájának eredményeiről. Ankétok, vándorgyűlések állandó résztvevője.

Az Elnökség által elfogadott érmek, díjak átadása:

EÖTVÖS PLAKETTet kapott Vágó György, a Vákuumfizika Szakcsoportban végzett több évtizedes munkájáért.
FELSŐOKTATÁSI DÍJat kapott Berkes József (Pécs). Több, mint három évtizede igen eredményesen oktatja a pécsi főiskolai, majd egyetemi hallgatókat. Számos sikeres oktatási társulati ankétot szervezett. Főleg a kísérletes oktatást szorgalmazza.

Tudományos díjak:

BOZÓKY LÁSZLÓ DÍJ: Fehér István (KFKI-AEKI) a magyar sugárvédelem meghatározó személyisége. A sugárvédelem jogi, műszaki alapjának lerakásában, nemzetközi elfogadtatásában érdemei kimagaslóak.
SZIGETI GYÖRGY DÍJ: Pécz Béla (KFKI-MFAKI) sikeresen kapcsolódott be az újszerű, széles tiltott sávú félvezető anyagok (SiC, GaN) és azok kontaktusainak nemzetközi kutatásába.
SZALAY SÁNDOR DÍJ: Sulik Béla (ATOMKI) kiterjedt céltárgy - és lövedék - Auger-spektroszkópiai vizsgálatokat végzett. Bebizonyította az elektron-elektron-ütközések domináns szerepét gyors ionok könnyű atomok által történő gerjesztésében. Kimutatta és elemezte a gerjesztési folyamatokban fellépő interferencia-jelenségeket és az ionizációs folyamatban a többszörös elektronszórást.
SELÉNYI PÁL DÍJ: Szatmári Sándor (Szegedi T. E.) hazai és nemzetközi elismertségű lézerkutató. Kimagasló eredményeket ért el az ultrarövid impulzusokat generáló excimer lézerrendszerek fizikájának tanulmányozása során.

Az új Jelölő Bizottság megválasztása után elnöki összefoglalóval fejeződött be a közgyűlés.