Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Forrás: Fizikai Szemle 1974/1. 13.o.

WERNER HEISENBERG LEVELEI AZ AKADÉMIAI KÖNYVTÁR KÉZIRATTÁRÁBAN

A Fizikai Szemle legutóbb részleteket közölt a hetvenéves Werner Heisenberg "Der Teil und das Ganze" címmel közreadott személyes visszaemlékezéseiből. 1

A következőkben néhány hazai vonatkozású emléket, eddig nem közölt Heisenberg-dokumentumot szeretnénk bemutatni.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Heisenbergnek öt, Ortvay Rudolfhoz írt levelét őrzi Kézirattárában. 2 Heisenberg professzor szívesen hozzájárult ahhoz, hogy ezeket közöljük lapunkban.

Jól ismert, milyen szenvedélyességgel ápolta Ortvay a nemzetközi tudományos kapcsolatokat: működésének idején a kvantumelmélet kimagasló alkotóinak egész sora (Debye, Dirac, Heisenberg, Hund, Lánczos, Neumann, Planck, Sommerfeld, Wigner) fordult meg Budapesten és tartott itt előadást. 3 Werner Heisenberg "Die Goethesche und die Newtonsche Farbenlehre im Lichte der modernen Physik" című előadása 1941. április 28-án a Tudományegyetem D épületének nagy előadótermében hangzott el. 4 Ezzel az előadással és a Budapesten eltöltött napokkal kapcsolatban íródott az első két Heisenberg-levél. A másik három Ortvaynak a következő évben tett viszontlátogatósáról szól; mint vendégelőadó "Über einige prinzipielle mathematische Gesichtspunkte in der heutigen Physik" címmel tartott előadást Heisenberg lipcsei intézetében. 5

 

Lipcse, 41. 5. 5.

Igen tisztelt, kedves Kolléga Úr !

A Budapesten töltött napok sajnos nagyon is gyorsan véget értek, de ez az ünnepies és kellemes idő, amit az Ön nagyszerű vendégszeretete nyújtott számomra, még sokáig meg fog maradni emlékezetemben. Fogadja őszinte szívből jövő köszönetemet mindazért, amit értem tett. Nemcsak hogy Ön a köznapokból kiragadva egy oly békés és derűs világba juttatott engem, de az emberi kapcsolatokat is olyan tisztán éreztem eszmei téren, ami különben annyira ritka a mi háborúval terhes korunkban.

Kérem, hogy kollégáinak is adja át köszönetemet vendégszeretetükért. Remélhetőleg az Ön útja is alkalomadtán újból elvezet Németországba; látogatásának nagyon örülnénk.

Köszönettel

őszinte híve

Werner Heisenberg

 

 

 

Urfeld, 41. 8. 27.

Igen tisztelt Kolléga Úr !

Nagyon köszönöm levelét és érdekes megjegyzéseit előadásom tartalmáról. Az ön által felvetett kérdésekről természetesen igen hosszasan el lehetne vitázni, s itt legfeljebb megkísérelhetem, hogy jelezzem, milyen irányban haladnak elgondolásaim és kívánságaim.

Bizonyos, hogy a "szemléletesség" némileg elmosódott fogalom. Mintegy Platón megismerési fokai között áll és jelentésének van még egy mellékzöngéje is: "vizuálisan áttekinthető". Legtöbbször egyszerűen mint az "absztrakt" szó ellentétét használjuk. Pl. a különböző fizikusok valószínűleg egyáltalán nem értenénk egyet abban, hogy mit fogadjanak el még "szemléletesnek".

Ami a matematika szerepét illeti a színelméletben, az ornamentumok csoportelméleti tárgyalására, általában az egész, Speiser által tárgyalt kérdéskomplexumra (csoportelmélet és művészet) gondoltam. 6 A Goethe-féle színelmélet diszpozícióját is ilyen szimmetriamegfontolások határozzák meg. (A hat fejezetre való felosztás bizonyos rokonságban áll a színkör szimmetriájával; a hat részre való osztás mögött itt is ott áll egy kettős felosztás: tapasztalat és értelmezés). Ezzel szemben az Ön által említett logisztika nekem nem nagyon rokonszenves. Jóllehet úgy vélem, hogy a logisztika a matematika alapjai számára döntő fontosságú; az ellentmondásmentesség ismert problémáján s i.t. csak ennek segítségével lehet úrrá lenni. Más területeken, különösen a filozófiában való alkalmazása azonban igen problematikusnak látszik számomra. Hiszen a logisztika mindig szigorú szabályok segítségével megfogalmazott kapcsolatot feltételez a fogalmak között. A közönséges nyelv azonban a szavakat mindig csak "kísérletképpen" alkalmazza; egy mondatnak nem az a szerepe, hogy világos jelentést fejezzen ki, hanem az, hogy gondolatainknak hozzávetőlegesen meghatározott irányt szabjon. A nehézség a legvilágosabban a hegeli dialektika esetében látható: Hogyan ragadható meg logisztikailag tézis és antitézis? Carnap és Schlick iskolájának irányzata nekem sosem volt nagyon rokonszenves.

Ami a harmadik pontot, a "tudomány véges voltát" illeti, előadásomban bizonyára nem elég világosan fejeztem ki magamat. Természetesen a tudományt - épp úgy, mint Ön - mindenképpen végtelennek tartom; minden megoldott problémához új gyümölcsöző problémák fognak csatlakozni. Csak a természettudomány egyes területeiről gondolom azt, hogy lezárhatók, nem pedig arról, ami ezeken a területeken felkutatható. A legjobb példa erre a kémia: Ez elvileg lezártnak tekinthető terület, hiszen egész tartalma valószínűleg "in nuce" benne foglaltatik a Schrödinger-egyenletben, gyakorlatilag azonban a kémia mint tudomány folytonosan fejlődni fog; sőt, azt kell gondolnunk, hogy a kémia és a biológia határterületein teljesen új, a kvantumelmélet által előre nem látott fogalmak merülnek majd fel. - Ami speciálisan az atomfizikát illeti, ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy az elemi részecskék létezésére s i.t. vonatkozó kutatások is eljutnak majd a lezárásig, hasonlóan az atomburok mechanikájához; én magam legalább is azt remélem, hogy ezt a fejleményt még megérem. Természetesen ezzel a fizika még korántsem zárul le, a tudomány folyamatosan fejlődik tovább a végtelenségig. Mindenesetre az említett lezárásnak abban a tekintetben, hogy elvileg mit lehet a technikában elérni, nagy jelentősége lenne.

Előadásom rövid összefoglalását a mellékelt lapra írtam. Remélhetőleg elégséges lesz az Ön által említett célra.

Sok szivélyes üdvözlettel, a közös budapesti ismerősöknek is,

őszinte hive

Werner Heisenberg

 

Az előadás a goethei és a newtoni színelmélet egybevetéséből kiindulva összehasonlítja egymással a valóságnak azokat a tartományait, amelyekben ez a két színelmélet érvényes. Rámutat arra, hogy a newtoni fizika valóságtartományából már a modern atomfizika is kivezet, így ha következetesen végighaladunk azon az úton, amelyre Galilei és Newton lépett rá, végül olyan területekre jutunk el, amelyek a klasszikus fizika érvényességi tartományától elvileg különböznek. Ez a körülmény alapot ad annak a reménynek, hogy a nem túl távoli jövőben megtörténhetnek az első lépések abban az irányban is, hogy a természettudományok és a humán tudományok területeinek kapcsolatát megértsük.

 

Lipcse, 1941. okt. 28.

Igen tisztelt Kolléga Úr !

Nagyon örülünk a kilátásnak, hogy Önt a közeljövőben Lipcsében láthatjuk, és köszönjük készségét, hogy oly szíves és "A matematika néhány újabb szempontjának fizikai vonatkozásai"-ról előadást tart majd.

Mivel én a hét második felében rendszeresen Berlinben vagyok, szívesen megmutatom Önnek az atomromboló berendezést is a Planck-intézetben, Dahlemben. Látható még Berlinben 2 elektronmikroszkóp is; szívesen összeismertetem Önt az azokkal dolgozó fizikusokkal. Berlini tartózkodásának részleteit lipcsei látogatásának ideje alatt megbeszélhetjük.

Nagyon örülök annak, hogy a kapcsolatokat, melyek közöttünk Budapesten szövődtek, ilyen hamar újból felvehetjük. Kérem, köszöntse nevemben Bay urat is, kinek berlini látogatására igen szívesen emlékezem vissza. Nagyon sajnáltam, hogy - amint ezt neki is megírtam - asszisztensét nem vehettem fel Berlinben.

Önnek személyesen a legszivélyesebb üdvözleteimet küldöm

őszinte hive

Werner Heisenberg

 

levél kézirata levél kézirata
levél kézirata levél kézirata

 

 

 

Lipcse, 1941. dec. 8.

Igen tisztelt Kolléga Úr !

A repülőút Budapestről Berlinbe nyáron mindenesetre sokkal kényelmesebb, mint a némileg körülményesebb vonattal való utazás. Arról, hogy milyen a helyzet télen, nincs tapasztalatom, de úgy gondolom, szép, időben a repülőút télen is igen kellemes lehet. Ön pl. már jan. 21-én, szerdán, vagy 22-én csütörtökön Berlinbe repülhet, 22-én és 23-án meglátogathatja azokat az intézeteket, amelyek Önt érdeklik (ezeken a napokon én is Berlinben leszek), és ezután 24-én utazhat Lipcsébe. Az utazás Berlinből Lipcsébe csak mintegy 2 1/2 óra hosszat tart, és sok vonat megy. A hazautazáshoz is használhatja Ön a repülőgépet Berlinből. A Lipcse-Berlin utat azonban ekkor is vasúton kell megtennie.

Látogatásának és előadásának mindnyájan nagyon örülünk.

Szivélyes üdvözlettel őszinte hive

W. Heisenberg

 

levél kézirata levél kézirata
levél kézirata levél kézirata

 

 

 

Lipcse, 42. 3. 8.

Igen tisztelt, kedves Kolléga Úr !

Őszinte szívből köszönöm levelét, valamint még egyszer - az Ön szép előadását és azt a néhány napot, amellyel bennünket Lipcsében megajándékozott. Az Ön ittléte óta megint csak elmúlt néhány hét, de előadásáról és látogatásáról most is a legszebb emléket őrizzük.

Ma kaptam meg budapesti előadásom magyar fordításának néhány különlenyomatát is. Ezeket is nagyon köszönöm Önnek.

Szivélyes üdvözlettel, a közös budapesti kollégáknak is,

őszinte hive

Werner Heisenberg

 

 

Őszinte köszönetet mondok az Akadémiai Könyvtár Kézirattárának - különösen dr. Csapodi Csaba osztályvezetőnek - azért, hogy lehetővé tette e levelek közlését lapunkban.

Györgyi Géza

 

 

__________________________

1 Pályaválasztás (fordította Marx György), Fizikai Szemle 22, 367, 353 (1972).

2 Jelzetük: K 785

3 Lásd ezzel kapcsolatban Planck, Wigner és Neumann Ortvayhoz írott leveleit, Fizikai Szemle 22, 45, 307, 1972.

4 Magyarul megjelent: Matematikai és Fizikai Lapok 48, 543, 1941. - Másnap, április 29-én egy második Heisenberg-előadás is elhangzott a kozmikus sugárzásról és a mezonokról az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat rendezésében (Kunfalvi Rezső szíves közlése)

5 Magyarul megjelent: Matematikai és Fizikai Lapok 47, 111, 1940.

6 Ön bizonyára ismeri Speiser könyvét: Die mathematische Denkweise (megjelent 1937 körül).