Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1988/6. 221.o.

YAKOV BORISZOVICS ZELDOVICS
1914-1987

Szalay Sándor
ELTE Atomfizikai Tanszék

Ya.B. Zeldovics Nagyvázsonyban Ya. B. Zeldovics a modern fizika egyik legkiemelke­dőbb és legérdekesebb személyisége volt.

17 éves korában fizikai kémiával kezdett foglal­kczni: a robbanásokra és égéshullámokra dolgozott ki matematikai modelleket. Később (a háború alatt is) a lökéshullámok terjedésére vonatkozóan ért el alapvető eredményeket. Ezekről Rayzerrel könyvet is írt.

Több éven át dolgozott a magfizikában. Ő mutatott rá először az ultrahideg szabad neutronok tárolásának lehetőségére. A részecskefizika kibontakozásának idején a gyenge kölcsönhatások elmélete felé fordult. Az elsők egyikeként ismerte fel a leptontöltés meg­maradását, rámutatott a semleges gyenge áramok le­hetőségeire. A gyenge kölcsönhatások paritássértésé­nek felfedezése után foglalkozott a szimmetrikus kémiai felépítésű anyagok gyenge optikai forgató­képességével.

Elsőként mutatott rá, hogy az anyag fekete lyu­kakba és neutroncsillagokba történő hullása röntgen­emisszióra vezet (röntgencsillagok) . A fekete lyukak és neutroncsillagok fizikájában is számos eredmény fűződik a nevéhez.

A kozmológiában végzett kutatásai rendkívüli módon hozzájárultak ahhoz, hogy az romantikus spe­kulációból kemény természettudománnyá érjen. Rá­mutatott a modern részecskefizika alapvető szerepére a korai Univerzum fejlődésének megértésében. A sűrűségingadozások Zeldovics-Harrison-spektruma az 1980-as években különösen fontossá vált, amikor az Univerzum inflációját felismerték. Elsők között vizsgálta a kozmikus fonal-szingularitások szerepét is.

Sunyajevvel együtt rámutatott arra, hogy a koz­mikus plazmafelhők Compton-ütközések révén befo­lyásolhatja a mikrohullámú háttérsugárzás spektru­mát. Rádiócsillagászok nemzedékei indultak el ezen indíttatás alapján, hogy megmérjék távoli galaxishal­mazok távolodási sebességét.

Az Univerzum nagyléptékű szerkezetének megér­téséhez rendkívül termékenyítően járult hozzá az az elméleti jóslata, hogy a nyomásmentes anyagnak palacsinta-szerű felhőkké kell sűrűsödnie. Itt a nemli­neáris ftzikát kell alkalmazni. Az asztrofizikusok nemzedékeinek szemléletét formálta.

Yakov Boriszovics csodálatos tanár volt, csillogó ötletei környezetében mindenkinek felgyújtották a képzeletét. Hatására munkatársai és tanítványai nappal és éjjel élvezettel dolgoztak a modern kozmo­lógia frontvonalában. Ritka gazdag életpályája volt: átélte a fizika talán legizgalmasabb időszakát. Érdek­lődése átfogta az egész fizikát. Ahol csak dolgozott, minden területen maradandót alkotott. Írásai híven tükrözik gazdag és meleg egyéniségét. A Szovjetuni­ón túl legtöbbet Magyarországon járt; itt tartott elő­adásaiból, itt lefolyt beszélgetéseiből sokan megis­mertük tudományos vonzóerejét. Tanítványainak valljuk magunkat. A Magyar Tudományos Akadémia méltán választotta tagjai közé.

Most tanítványai, barátai, a fizikusok egész világ­közössége hiányát érzi személyiségének. Akik olyan szerencsések voltak, hogy személyes kapcsolatban le­hettek vele, soha nem felejtik bőkezűen termékeny intellektusát.