Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1984/3-4. 91.o.

Hogyan vezette be Clausius az entrópiát?

Radnai Gyula
ELTE Általános Fizika Tanszéke

Clausius 1872-ben az akkor 50 éves Rudolf Clausius bonni egyetemi tanárt Helmholtz és Kirchhoff társaságá­ban a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tag­jává választották. Nem mindennapi esemény volt ez: akkor már több mint tíz éve nem került sor arra, hogy külföldi fizikust a Magyar Tudományos Akadémia tagjai sorába válasszon. (A Magyar Tudományos Akadémia első fizikus tiszteleti tagja 1847-től Poncelet volt, aki 1829-ben bevezette a munka egzakt fogalmát.)

Az "áttörést" az európai szemléletű, messzelátó politikus, Eötvös József készítette elő, aki 1867-től (az osztrák-magyar kiegyezéstől) kezdve 1871-ig (haláláig) egyidejűleg volt vallás- és közoktatás­ügyi miniszter, s a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Fiát, Eötvös Lorándot 1868-ban Heidel­bergbe küldte egyetemre, ahol akkor Helmholtz és Kirchhoff tanított. Külföldi tanulmányai során Eötvös Loránd állandó levelezésben állt apjával, s 1870-ben, amikor hazatért Heidelbergből, az ott summa cum laude doktorátust szerzett ifjú bizonyára befolyásolta apját elhatározásában, hogy az akkor legnagyobb német fizikusokat hívja meg a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé (Minisztersége idején Eötvös József nemcsak fiát de számos fiatal tehetséget küldött külföldi egyetemre, tanulmányutakra. Köztük volt Kármán Mór, a huszadik század egyik világhírű, magyar származású mérnök-fizikusának Kármán Tódornak az édesapja is. A 26 éves Kármán Mórt azért küldi Lipcsébe Eötvös József, hogy az ottani tanárképzést tanulmányozza. Két éves tanulmányútján szerzett tapasztalatai alapján szervezte meg 1871-ben Kármán Mór a budapesti tanárképző intézetet és, a gyakorló gimnáziumot.)

Az 1867-et követő néhány évben a magyar szellemi és tudományos életben érezhető fellendülés következett be, az európai szellemi áramlatok rendkívül gyorsan hatottak Magyarországon. 1868-ban indította meg az akkor 30 éves Szily Kálmán a tudományos ismeretterjesztés első magyarországi folyóiratát, a Természettudományi Közlönyt. Tudományos munkásságában Clausius nyomdokain haladt, Boltzmannhoz hasonlóan Szily Kálmán is a clausiusi hőelmélet mechanikai megalapozásán dolgozott. Bizonyára neki is szerepe volt abban, hogy Helmoltzon és Kirchhoffon kívül éppen Clausiust választották meg 1872-ben a Tudomá­nyos Akadémia tiszteleti tagjának.

Rudolf Clausius akkor a hőelmélet egyik legna­gyobb szaktekintélyének számított a kontinensen. Már hét év telt el azóta, hogy a második főtétel még világosabb megfogalmazása érdekében beve­zetett egy új fizikai mennyiséget, amelyet entró­piának nevezett el. Valóban, az entrópia beveze­tésére Clausiust azok a meg nem értést tükröző, vagy éppen a második főtétel kimondásában a prioritást vitató írások ösztönözték, amelyek az 1850-es években és a 60-as évek elején jelentek meg. Abban az időben Clausius a gázok kinetikai elméletének kiépítésén dolgozott. Olyan verseny­társai voltnak, mint Maxwell; Clausius 1857-ben publikálta kinetikai gázelméletét, Maxwell 1860-­ban vezette le a gázok sebességeloszlását.

Kénytelen volt azonban időről-időre visszatérni a második főtételnek általa először 1850-ben ki­mondott állításához. Az alapvető eszmén semmit sem változtatott, de egyre világosabb és érthetőbb formát keresett állítása megfogalmazásához. Így jutott el 1865-ben az entrópia fogalmához.

Ahhoz, hogy gondolatmenetét megértsük, szel­lemi produkcióját kellőképp értékelni tudjuk, bele kell élni magunkat abba a helyzetbe, amiben Clau­sius volt 1844-ben, 22 éves korában, miután a ber­lini egyetemen gimnáziumi tanári diplomát szer­zett.

Szüleinek 18 gyermeke közül Clausius hatodik­ként született. Édesapja Carl Gottlieb protestáns lelkész és iskolatanácsos volt, az ő iskolájában tanult Clausius gyermekkorában. Később elvégezte a stetteni gimnázium két utolsó osztályát; és 1840-ben iratkozott be a berlini egyetemre. Itt matematikát, fizikát, történelmet hallgatott, töb­bek között Dirichlet, Steiner, Ohm és Magnus vol­tak a tanárai. A tudomány iránti elhívatottságától vezetve változtatta meg nevét Gottliebről Clausiusra, ebben is követve a francia felvilágosodás gyakorlatát (gondoljunk csak például Descartes-Cartesius-ra). Egyetemi évei alatt házitanítóságot is vállalt, hogy keresetével segítse szüleit a sok gyerek eltartásában. 1844-ben, az egyetem elvég­zése után a berlini Friedrich Werder féle gimná­ziumba került. Itt tanított 1850-ig. Ez a hat év - volt Clausius talán legtermékenyebb időszaka, alapvető eszméi ekkor születtek meg. Szerencsés körülménynek mondható, hogy a hőtan fejlődésében is rendkívül forrongó időszak volt ez, kiélezett problémákkal, melyek megoldása fiatal, tehetsé­ges koponyákat igényelt.

Clausius, a berlini gimnáziumi tanár, rendszere­sen résztvett a berlini fizikai társaság ülésein, előadásain, bekapcsolódott a vitákba. Itt olvasta fel 1847 június 21-én egy fiatal, 26 éves katonaorvos nevezetes értekezését "Az erő megmaradásáról", melyben tulajdonképpen az energia megmaradására vonatkozó kísérleti adatait és elméleti megfontolásait foglalta össze. A katonaorvos Helmholtz volt, aki csak azért végzett katonai orvosi főiskolát, mert ott ingyenes volt az oktatás, de közben már rendszeresen látogatta Magnus labo­ratóriumát a Spree partján. (Az épület - a "Mag­nus ház" - ma is áll, az NDK Fizikai Társaságá­nak központi épülete, Helmholtznak pedig szobra áll az egyetem mellett .... )

Helmholtz ismerte Joule 1845-ben publikált mé­réseit és Robert-Mayer 1842-es eszmefuttatását is. Recsegve-ropogva omlott össze ezekben az évek­ben a hőanyag elmélet, teljesen át kellett értékelni a hőről alkotott addigi elképzeléseket.

A naív materialista szemlélet melynek elterje­dését a XVIII. század végi felvilágosodás is segí­tette azt sugallta, hogy minden nagy jelenségcso­portban kell találni valamilyen jellegzetes maté­riát amelynek mennyisége a folyamatok során vál­tozatlan marad. Így vált a tömeg az anyagmennyi­ség megmaradó mértékévé a kémiai folyamatok­ban. Így vezették be a Q töltést mint az elektro­mosság megmaradó kvantitását az elektromos je­lenségek körében. És így sikerült Blacknek egy mérési utasítással megadható Q hőkvantitást fogal­milag is megkülönböztetni a hőmérséklettől 1760 körül.

Joule kísérletei most nemcsak arról győztek meg, hogy a Q hőkvantitás nem megmaradó mennyiség, hanem arról is, hogy a hőmennyiségnek ­Joule kifejezésével élve - "mechanikai egyenér­téke" van, amely munkával fejezhető ki. A praktikus gondolkodású Joule-t cseppet sem zavarta, hogy eltűnt a fizikából egy megmaradónak gondolt alapmennyiség. Annál inkább zavarta ez a filozó­fiailag iskolázottabb Robert Mayert és Helmholt­zot, akik erősen hittek valamilyen ok-, erő-hatás­mennyiség megmaradásában, s így jutottak el az energia általános fogalmához.

Clausiusnak nem okozott gondot Joule és Helm­holtz nézeteinek összeegyeztetése, "a mechanikai hőelmélet első főtételének" megfogalmazása. A későbbiek szempontjából is fontos azonban meg­jegyezni, hogy Clausius mai szóhasználattal élve "mechanikai pontrendszert választ modellanya­gul". Egyrészt azért választja ezt, mert a mecha­nika és a hőelmélet kívánt összekapcsolását ekkor tudja matematikailag is végrehajtani, másrészt azért, mert végső célja az, hogy a hőelmélet alap­egyenleteit mechanikai alaptörvényekből vezesse le. A XIX, század közepén egy jó fizikai elmélet még egyértelműen a mechanika törvényein kellett hogy alapuljon, ez volt Helmholtz alapgondolata is.

Clausius így fogalmaz:

" ... Tárgyalásunkban abból a feltevésből aka­runk kiindulni, hogy a hő a kisebb test és éterré­szecskék mozgásából áll, a hőmennyiség ezen moz­gások eleven erőinek az összege. Ehhez a mozgás természetéről semmiféle különleges feltevést nem kell tennünk, hanem csak a munkára és az eleven erőre vonatkozó egyenértéktételt, amely minden mozgásra érvényes, alkalmaznunk kell a hőre is. Az ezáltal keletkező tételt a mechanikai hőelmélet első főtételének tekintjük."

Másutt ezt írja:

" ... Az eleven erő és a munka egyenértéktéte­léből levezethető a mechanikai hőelmélet első főté­tele, amit a munka és a hő egyenértéktételének fogunk nevezni."

Az "egyenérték" kifejezés Joule-tól származik, az eleven erő tételének kiterjesztése Helmholtz ötlete.

Már itt, az első főtétel megfogalmazásakor lát­szik Clausius kiváló képessége a különböző nézetek összeegyeztetésére. Ez a "rendteremtő" képessége azonban a második főtétel megfogalmazásánál volt igazán segítségére.

Még nem vezették be a fizikában a mechanikai munka egzakt fogalmát, amikor Carnot 1824-ben egy értekezést publikált "A tűz mozgató erejé­ről ..." és ebben a hőerőgépekkel végeztethető munkát tette vizsgálat tárgyává. Carnot dolgoza­tában az akkor egyik legsürgetőbb kérdésre igye­kezett választ adni: van-e elvi határa a gőzgépek hatásfoka növelésének?

Alapvető elgondolása az volt, hogy a hőerőgé­pek munkavégzése közben a hő a magasabb hőmér­sékletű helyről az alacsonyabb hőmérsékletű helyre vándorol. Ahogyan a lezúduló víz is képes munkát végezni, miközben a magasabb helyről az alacso­nyabbra jut, úgy végzi a hő is a munkát, miköz­ben a magasabb hőmérsékletű helyekről az alacso­nyabb hőmérsékletű helyekre folyik át. Az analó­giát tovább is vitte: ahogyan a víz mennyisége esés közben változatlan marad, ugyanúgy a hő mennyi­sége is változatlan marad, miközben munkát végez.

Általánosabban megfogalmazva Carnot gondo­latát, azt mondhatjuk, hogy az ő elképzelése sze­rint a hőmennyiség úgy áramlik az egyik hőmér­sékletű helyről a másikra, mint valamilyen (pl. gravitációs, elektromos, stb.) töltés az egyik poten­ciálú helyről a másikra egy konzervatív erőtérben.

Minthogy periodikusan működő gépeket vizs­gált, természetesen vezette be a körfolyamat fogal­mát, de elméleti fejtegetéseiben a folyamatok meg­fordításával is operált. Arra a következtetésre ju­tott, hogy a kéthőtartályos körfolyamatok esetén a gép által végzett munka az átáramló hő mennyi­ségével arányos, s ezen kívül már csak a két hőmér­séklettől függ. A munka és a hő hányadosaként értelmezett hatásfok tehát független a gépben kör­folyamatot végző anyagtól! Carnot bonyolult fej­tegetéseihez szemléletes grafikus ábrázolást talált 1834-ben Clapeyron, akinek nagy szerepe volt ab­ban, hogy Carnot elméleti. meggondolásai nem jutottak a meg nem értett gondolatok szomorú sorsára, nem kerültek véglegesen a felejtés süllyesz­tőjébe. Thomson ásta ki újra őket 1847-48-ban, amikor az egyetem elvégzése után egy évig Fran­ciaországban dolgozott.

Az első főtétel megjelenése különös megvilágí­tásba helyezte Carnot elméletét: kiderült, hogy alapfeltevésében hibás. Mi legyen vele? Ki kell dobni, mint túlhaladottat és tarthatatlant, vagy megmenthető valahogy? Jó lenne megmenteni egyrészt azért, mert tényleges gyakorlati igényből keletkezett, másrészt azért, mert Thomson 1848-ban Carnot elmélete alapján vezetett be egy olyan univerzális, elvi fontosságú hőmérsékleti skálát, amelynek segítségével a hőmérséklet mérését hatásfok mérésére - tehát hő és munka mérésére - lehetett visszavezetni. Igenám, de Carnot szerint a hő munkát tud végezni, Joule szerint a munkából hő nyerhető - és a párizsi akadémia már 1775 óta nem fogad el perpetuum mobile tervezeteket. De tréfán kívül: a perpetuum mobile lehetetlensége Carnot érvelésének is egyik sarkalatos pontja volt!

E látszólag kibékíthetetlen ellentmondás fel­oldása, az ellentétes nézetek összeegyeztetése Clausiusnak való feladat volt. Gimnáziumi tanári pályájának utolsó évében, 1850-ben publikálta Clausius először a megoldást: a hőelméletnek két független főtétele van, amelyek azonban nem el­lentétesek egymással, hanem két különböző kér­désre adnak választ.

Joule eredményét, amely szerint a hőnek me­chanikai egyenértéke van, Clausius sajátos egyen­értéktételnek tekinti, s úgy fogalmazza meg, hogy "minden esetben, amikor a hő munkát végez, a kifejtett munkával arányos hő fogy el", s a hő és a munka egyenérték-tételét tekinti a hőtan első főtételének. Ha egy "egyszerű" körfolyamatban (Clausius így nevezi a Carnot körfolyamatot) "a munkavégző közeg periódusonként Q1 nagyságú T1 hőmérsékletű hőt vesz fel és Q2 nagyságú T2 hőmérsékletű hőt ad le, akkor Q1-Q2 hővel egyen­értékű munkát végez."

Carnot elgondolását, hogy a T1-ről T2-re menő hő mennyisége változatlan marad, meg lehet men­teni, ha csupán a Q2 hőre gondolunk. Clausius nagy ötlete az, hogy a körfolyamatban kétféle átalaku­lás játszódik le együttesen: hőnek munkává és hőnek hővé való átalakulása. Ez a két átalakulás a megfordítható körfolyamatokban "egyenértékű". Későbbi dolgozataiban sikerült Clausiusnak meg­adnia azt is, hogyan lehet kiszámítani a "hőből munka", illetve "hőből hő" átalakulások egyen­értékeit. Egyszerű, megfordítható Carnot körfo­lyamatok esetén:

képlet

Látszik, hogy az egyik átalakulás pozitív, a má­sik negatív "egyenértékű": magát az egyenértékű­séget Clausius úgy érti, hogy a két átalakulás a reverzibilis körfolyamatban "kompenzálja egy­mást."

Clausius megkülönböztet pozitív és negatív át­alakulásokat, folyamatokat. Pozitívnak tekinti a munka átalakulását hővé például súrlódás során, vagy a melegebb testről a hidegebb testre történő hőátmenetet. Negatív folyamat a hő átalakulása munkává, vagy az az eset, amikor hő megy át hidegebb testről melegebbre. A pozitív folyamatok maguktól is végbemehetnek, a negatív folyamatok azonban. csak akkor, ha egyidejűleg pozitív folyamatok is lejátszódnak, amelyek kompenzálják őket. Ez történik minden megfordítható körfolya­matban.

Clausius megfogalmazásában a második főtétel így hangzik:

"Hő magától - kompenzáció nélkül - nem képes átmenni a hidegebb testről a melegebbre."

Ezzel Clausius az egyik, általa negatívnak tar­tott folyamat spontán lejátszódásának lehetetlen­ségét mondja ki második főtételként. Miért éppen ezt a folyamatot választotta? Valószínűleg azért, mert ekkor a hősugárzás kutatása az érdeklődés előterében állt (gondoljunk csak Kirchhoff alapvető eredményeire ezen a területen) és Clausius közben 1848-ban Halleban védte meg doktori dis­szertációját, melynek témája a szivárvány és más légköri és sugárzási jelenségek voltak. Milyen ma­gas hőmérsékletre lehet hevíteni egy testet a Nap sugárzásának fókuszolásával? Izgalmas kérdés; amelyre bizonyára Clausius is kereste a választ. Ezt írta:

"A hő hidegebb testből melegebb testbe magától átmenni nem képes ... Eszerint a sugárzásra vonatkozó korábbi ismereteinket ki kell egészíte­nünk, még olyan esetben is, amikor a sugarak irá­nya törés vagy visszaverődés folytán bárhogy meg­változik és ezáltal a sugarak koncentrálódnak ..."

Csupán a megfordítható körfolyamatokra szorít­kozva a második főtételt Clausius egyenérték-tétel­ként tudta megfogalmazni. Ebből az egyenérték­tételből logikai út vezet az. entrópia fogalmához. Az út főbb állomásai a következők:

Egyszerű-Carnot-körfolyamatra:

képlet

Ebből az egyenletből rendezés után kapjuk:

képlet

Ha a hőmennyiségeket előjeles mennyiségeknek tekintjük úgy, hogy a körfolyamatot végző test által leadott (vagyis a hőtartályok által felvett) hőmennyiséget tekintjük pozitívnak; akkor Q1  < 0, Q2 > 0, tehát

képlet

Differenciálisan kis izotermaszakaszokat tartal­mazó egyszerű körfolyamatra:

képlet

Tetszőleges reverzibilis körfolyamatot differen­ciális egyszerű körfolyamatokra bontva és össze­gezve:

képlet

Az képlet egyenletet Clausius 1854-ben írta fel először. De csak több mint tíz évvel később, 1865­-ben vezette be a

képlet

definícióval azt az S átalakulási függvényt, ame­lyet entrópiának nevezett el. (A görög τρoπη szó átalakulást, átváltozást, átfordulást jelent, ebből alkotta meg Clausius az entrópia szót. Az eredeti görög kifejezés több ma is használatos szavunk gyökere. A "trópus" azt az éghajlati övet jelenti, amely az északi és a déli félgömböt választja el egymástól. "Trópikus" év a napfordulóra vonat­kozó év. A "tropizmus" a növények valamilyen irányba való fordulása, pl. fototropizmus, geotro­pizmus, stb. Szépirodalomban a szóképet, a képle­tes - megváltozott értelmű - kifejezést nevezik trópusnak, zenében pedig a gregorián énekek díszítő dallamfordulatait.)

A továbbiakban Clausius arra a következtetésre jutott, hogy az

N = képlet

kifejezés nem megfordítható körfolyamatok esetén csak pozitív lehet. Ezt írta:

"Az előzőekben már láttuk, hogy egy megfor­dítható körfolyamatban az átalakulások egyenér­tékösszege nullával egyenlő. Egy átalakulási for­mára - nevezetesen a különböző hőmérsékletű tes­tek közötti hővezetésre - egy, a hő lényegén ala­puló alaptételt fogadtunk el: azaz alacsonyabb hőmérsékletről magasabb hőmérsékletre (amely negatív átalakulást jelent) hőátmenet kompenzá­ció nélkül nem lehetséges. Erre támaszkodva bebizonyítottuk, hogy egy megfordítható körfolya­mat során az összes fellépő átalakulási értékek összege negatív nem lehet, mert minden visszama­radó negatív átalakulás egy alacsonyabb hőmérsék­letről magasabb hőmérsékletre való hőátmenetet jelentene minden más kompenzáció nélkül, ami lehetetlen.

Az átalakulási értékek összege pozitív sem lehet, mert elég csak a körfolyamatunkat fordított irány­ban végrehajtani és ismét ellentmondásba kerü­lünk alaptételünkkel.

A bizonyítás első része változatlanul érvényes marad olyan körfolyamatokra is, amelyekben nem megfordítható változások lépnek fel, tehát az átalakulási értékek összege negatív nem lehet.

Természetesen az ilyen körfolyamatokra már nem igaz, hogy az átalakulási értékek összege pozi­tív sem lehet. Kísérleti tények szólnak amellett, hegy ez az összeg pozitív lesz, ha a vizsgált körfo­lyamat nem megfordítható: pl. a súrlódás követ­keztében keletkezett hő vagy egy melegebb testből hidegebb testbe való spontán hővezetés önmagá­ban pozitív átalakulási értékű.

Tehát a korábban kimondott tételt a következő­képpen egészíthetjük ki:

Egy körfolyamat során fellépő átalakulások egyenértékösszege csak pozitív, vagy határesetben nulla lehet.

Az olyan átalakulásokat, amelyek egy körfolya­mat végén minden egyéb ellentétes átalakulás nélkül fennmaradnak, kompenzálatlan átalakulások­nak nevezzük.

Ezek szerint a fenti tételt egyszerűbben is megfogalmazhatjuk:

A kompenzálatlan átalakulások csak pozitívak lehetnek.

Az így kibővített tétel matematikai alakjának megkereséséhez csak emlékeztetnünk kell, hogy körfolyamat során az átalakulási értékek összegét
a képletintegrál értéke adja.

Ennek megfelelően az egyenletek általánosan - ­tehát mostmár akár megfordítható, vagy nem meg­fordítható folyamatokra - a következők lesznek:

képlet

Már csak egy fontos kérdés van hátra. Hogyan jutott Clausius eredetileg az átalakulási egyenértékek kiszámítási formuláihoz ?

Ezt a gondolatmenetet most azért közöljük rész­letesebben is az ő megfogalmazásában, mert így nyerhetünk valamelyes betekintést abba a mód­szerbe, ahogyan Clausius érvelt és gondolkodott:

"Az egyenérték mértékére vonatkozóan minde­nek előtt világos, hogy a munkának hővé való átalakulási értéke a keletkezett hő mennyiségével ará­nyos kell legyen, és ezenkívül már csak annak hő­mérsékletétől függhet. Tehát ha a munka T hőmér­sékletű Q hőmennyiséggé alakul át, az átalakulás egyenértékét teljesen általánosan a Q · f (T) kifeje­zéssel adhatjuk meg, ahol f (T) minden esetben ugyanaz a hőmérsékletfüggvény.

Amennyiben a formulában szereplő Q hőmennyi­ség negatív, akkor ez azt fejezi ki, hogy a Q hőmennyiség nem munkából hővé, hanem hőből munkává alakult át.

Hasonlóképpen a T1 hőmérsékletről T2 hőmér­sékletre átvezetett Q hő átalakulási értéke arányos kell legyen az átvezetett hő mennyiségével, és ezenkívül már csak a két hőmérséklettől függhet:

Q · F(T1, T2), ahol F (T1, T2) a két hőmérséklet­nek minden esetben ugyanazon függvénye, melynek pontos alakja jóllehet közelebbről még nem ismert, azonban az már eleve világos, hogy ebben a függvényben a két hőmérsékletet felcserélve a függvényérték előjele ellentétes kell legyen anél­kül, hogy numerikus értéke megváltozna:

F (T2, T1) = - F (T1, T2).      (1)

A kapott átalakulási értékeket a fenti ábrával szemléltetett megfordítható körfolyamatra alkalmazva, - ebben a T hőmérsékletű Q hőmennyiség munkává alakul, aminek átalakulási értéke ­Q& middot; f (T) és Q1 hőmennyiséget pedig T1 hőmérsék­letről T2-re vezetünk át, aminek átalakulási egyén­értéke Q1 · F (T1,T2), érvényes kell legyen a

- Q · f (T) + Q1 · F (T1, T2) = 0     (2)

Az ábrán szemléltetett körfolyamatot fordított irányban úgy hajtsuk végre, hogy a K1 és K2 hőtartályok, valamint a közöttük átvezetett Q1 hő ugyan­az maradjon mint korábban, de a T hőmérsékletű K hőtartály helyett egy másik T' hőmérsék­letű K' testet használjunk. Legyen az ebben az esetben a munka árán nyert hő Q', így:

Q' · f (T') + Q1 · F (T2 T1) = 0      (3)

ábra

A (2) és (3) egyenletet összeadva valamint (1) figye­lembevételével adódik:

- Q · f (T) + Q' · f (T') = 0     (4)

A két egymás után végrehajtott, körfolyamatot tekinthetjük egyetlen körfolyamatnak is. Ebben a K1 és K2 közti hőátmenetek már nem jönnek számításba, kölcsönösen kiegyenlítik egymást, te­hát csak a K hőtartályból elvont és munkává ala­kult Q hőmennyiséget, valamint a munka árán keletkezett és K' által felvett Q' hőmennyiséget kell figyelembe venni. Ez a két ugyanazon jellegű hő → munka átalakulás azonban felbontható két különböző jellegű átalakulásra. Nevezetesen úgy, hogy a Q és Q' hőmennyiségekben közösen meglevő rész minden további nélkül a K testből a K'-be vezetődik át, a fennmaradó rész pedig munkává ala­kul át (vagy fordítva, attól függően, hogy Q vagy Q' a nagyobb).

Legyen a T hőmérséklet nagyobb mint a T', így a hőátvezetés melegebb testből hidegebb test felé irányul, tehát pozitív. Eszerint a másik átala­kulás negatív kell legyen, tehát hő alakul át mun­kává, amiből következik, hogy a K által leadott Q hő nagyobb mint a K' által felvett Q'. Most bontsuk fel gondolatban a Q hőmennyiséget két részre: Q' és Q-Q'-re, ahol az első a K hőtartályból a K'-be átvezetett, utóbbi pedig a munkává átala­kult hőmennyiséget jelenti. Ezen felfogás szerint a fent leírt kettős folyamat ugyanolyan jellegű folyamatnak tekinthető, mint azok a folyamatok, amelyekből az összetevődött, tehát a Q' és Q-Q' hőmennyiségekre (2)-höz hason­ló összefüggés érvényes:

- (Q - Q') · f (T) + Q' · F (T,T')      (5)

A (4)-es és (5)-ös egyenletekből egyszerű átalakítá­sok után a következő egyenletet kapjuk:

F(T, T') = f (T') - f (T)

Tehát a második fajta átalakulási módra vonat­kozó hőmérsékletfüggvény teljesen általánosan visszavezethető az első fajta átalakulási módra érvényes hőmérsékletfüggvényre.

Az utóbbi függvény rövidítésére egy egyszerű jelölést veztünk be. Azonban bizonyos okokból célszerű nem magát a függvényt, hanem annak reciprokértékét az új jellel megjelölni:

képlet

τ a hőmérsékletnek egy ismeretlen függvénye:

képlet

Az átváltozási értékekben szereplő τ függvény a körfolyamatot végző test anyagi minőségétől független, ezért alakját bármely test állapotváltozásá­nak segítségével meghatározhatjuk. Válasszuk ehhez újra az ideális gázt, és ezzel gondolatban végez­zünk el egy egyszerű körfolyamatot, melyben a gáz egy bizonyos T hőmérsékletnél hőt vesz fel, és egy másik T1 hőmérsékleten pedig hőt ad le. A felvett és leadott hőmennyiségek abszolút értékét jelölje Q, ill. Q1.

Ideális gáz esetén:

képlet

Másrészt erre az egyszerű körfolyamatra a egyenlet alkalmazva:

képlet

A két egyenletet összevetve a következő összefüg­gést kapjuk:

képlet

T-t egy tetszés szerinti: T1-et pedig egy adott hőmérsékletnek tekintve az előző egyenlet a következőképpen írható:

τ = T · constans

s ezáltal a τ hőmérsékletfüggvény egy konstans faktor erejéig meghatározott. A konstans faktor értékeként a legkényelmesebb értéket, az egységet választva:

τ = T

Eszerint a τ hőmennyiségfüggvény minden további nélkül az abszolút hőmérséklettel egyenlő.

A τ hőmérsékletfüggvény itt levezetett meghatározása a gázokra kapott egyenletekre támaszkodik, így az alkalmazásánál a gázokra tett azon feltevés - miszerint egy ideális gáz, ha konstans hőmérsékleten kitágul, csak annyi hőt vehet fel amennyi külső munkát végez - olyan megszorítás, amelyen a meghatározás alapszik. Ha valakinek ezek miatt kételye támad ezt a meghatározást teljesen megbízhatóként elismerni, akkor az a τ-val jelölt hőmérsékletfüggvényt még ismeretlenkén megtarthatja. Azonban nézetem szerint az ilyen kétely nem indokolt, ezért a továbbiakban τ helyén mindig T áll majd."

1865-ben Clausius már világosan látta, hogy mindkét főtétel egy-egy állapotjelzőt rendel a testhez, és azt is tudta, hogy sem a hő, sem a munka nem lehetnek állapotjelzők.

A belső energia fogalmát "molekulárisan" is értelmezte gázokra, az entrópia fogalmához azon­ban nem fűzött semmilyen molekuláris értelme­zést.

Hangsúlyozta, hogy az entrópia a test jellem­zője, de az entrópia változását úgy értelmezte, mint a reverzibilisen átalakuló hő átalakulási egyen­értékét. Clausiusnál még a hőnek is volt hőmér­séklete, s a hő átalakulási egyenértéke jelentette az entrópiaváltozást.

Nem csoda, hogy az entrópia mikroszkópikus értelmezése a legnagyobb elmék hosszú, fáradsá­gos munkája nyomán született csak meg.

Clausius szellemi alkotása még évtizedekig jelen­tett kihívást a fiatal tehetségek számára. Elég, ha két példát említünk:

1866-ban, egy évvel a clausiusi entrópia megszü­letése után a 22 éves Boltzmann doktori disszertá­ciójának témájául a második főtételnek mechani­kai elvekből való levezetését választotta.

1879-ben, három évvel Clausius összegyűjtött munkáinak első kiadása után a 21 éves Planck doktori disszertációjában a clausiusi második főtételt vetette szigorú kritikai elemzés alá.

Mit nyújthat a mai fizikatanár számára a clau­siusi entrópiafogalom megismerése?

Biztosan segít megérteni, mi köze az entrópiá­nak a szó görög eredetijéhez.

Valószínűleg élvezetet okoz megismerni Clausius szintetizáló elméletalkotó módszerét.

Lehet, hogy felkelti az érdeklődést Boltzmann, Planck vagy éppen Szily Kálmán kutatásai iránt, melyekhez Clausius alkotása adta az ösztönzést.

De jó lenne, ha emellett még növelné a mai középiskolai tanárok alkotókedvét, önbizalmát az a felismerés, hogy az az ember, akiben ezek az ötletek megszülettek, gimnáziumi tanár volt.

Igaz, több mint 130 évvel ezelőtt.

A felhasznált legfontosabb forrásmunkák:

Rudolf Clausius: Die mechanische Wärmetheorie. Braunschweig, 1876.
Zábrádi Antal: Clausius élete és termodinamikai munkás­sága (Szakdolgozat) ELTE, 1976.