Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1981/3. 81.o.

NEURONHÁLÓZATOK ÖNSZERVEZŐDÉSÉNEK EGY MATEMATIKAI MODELLJE

Zimányi József
Központi Fizikai Kutató Intézet, Budapest

1. Bevezetés

Az idegrendszer kutatásának egyik alapproblémája annak megmagyarázása, hogy hogyan szerveződik egy hatékonyan működő hálózatba a központi idegrendszerben levő óriási számú neuron. (Az ember központi idegrendszerében levő neuronok számát 3 × 1010-re tehetjük. Egy-egy neuron átlagosan mintegy 103 neuronnal van kapcsolatban.) E hálózat pontos megadásához olyan sok információra van szükség, hogy kizártnak tekinthetjük a teljes információ DNS-ben kódolt genetikai átvitelét. Genetikusan csak a hálózat globális vonásai lehetnek meghatározottak. Szükséges tehát feltételezni, hogy a neuronhálózatnak rendkívül hatásos önszerveződő képessége van, aminek révén az eredetileg véletlenszerűen, csak statisztikusan megadott módon kapcsolódó neuronok egy hatékony, koherensen működő hálózattá alakulnak.

A következőkben egy modell-rendszer vizsgálata kapcsán rámutatunk ezen önszerveződés egy lehetséges módjára. A modellünk [1] egymással kölcsönösen gátló kapcsolatban álló neuronokból áll. Az egyes neuronok aktivitását egy egyszerű, általános tanuló elv szabályozza. Megmutatjuk, hogy ez a rendszer, véletlen eloszlásban érkező ingerek hatására, bármílyen kezdő állapotból ugyanabba a jól meghatározott állapotba fejlődik.

A modellünkben felírt neuron egyenlet és memória egyenlet a [2]-ben javasolt egyenletekhez hasonló. A neuronhálózatok tárgyalásának bevezető jellegű összefoglalását [3]-ban írtuk le.

2. A modell leírása

Modellünk felállításában a kisagy szerkezetét tartottuk szemünk előtt. A bemenet N darab neuron axonból álló kötegen (1. ábra) érkezik (hasonlóan a kisagy párhuzamos szálakból álló rétegéhez). Egy adott időpontban a szálak egy része aktív, impulzust szállít, míg a többi inaktív.

(Egy impulzus hossza körülbelül egy ezred másodperc). Így a párhuzamos szálak kötegének egy metszetében "villogó ábrákat" észlelhetnénk (ez az elrendezés hasonló a független impulzusokat szállító optikai üvegszál köteghez). A párhuzamos szálakat megszámozzuk 1-től N-ig. A t időben a köteg keresztmetszetében észlelhető ábrát az A(t) vektorral adjuk meg. Az A(t) elemei a 0 vagy 1 értéket veszik fel aszerint, hogy a megfelelő párhuzamos szál aktív vagy inaktív volt-e a t időpillanatban :

képlet

képlet

Ezek az ábrák jelennek meg a P neuronok bemenetein. (A kisagyban a Purkinje sejtek valóban ilyen ábrákat "figyelnek" dendritjeik segítségével). A bemeneti helyek a párhuzamos szálak és a

1. ábra
1. ábra A kisagybeli Purkinje-sejt és a párhuzamos szálak kapcsolatának vázlatos képe

P neuron dendritje közötti szinapszisok. Minden szinapszishoz egy erősséget rendelünk. A k-ik párhuzamos szálat az i-ik neuronhoz kapcsoló szinapszis erősségét jelöljük képlet-val. Egy ehhez a szinapszishoz érkező impulzus a P neuron axon dombjának feszültségét Δv(t)-vel növeli. A szinapszis erősségét ezzel a potenciál változással definiáljuk:

képlet

Az i-ik P neuron gerjeszthetőségét a

képlet

érzékenységi vektorral karakterizálhatjuk. Az i index az i = 1, 2, ... , M értékeket veheti fel, ahol is M a P neuronok száma. Természetesen igen sok képlet zérus, mert egy P neuron nem csatlakozik az összes párhuzamos szálhoz.

Egy neuron működését a következő módon írjuk le.

A neuron v(i)(t) gerjesztési potenciálja, ha egyéb input nem érkezik, időben exponenciálisan csökken λ csökkenési állandóval. (A gerjesztési potenciált a neuron nyugalmi potenciáljától számítjuk).

A neuron aktívvá válik, ha potenciálja az axon dombon meghaladja az s(i) küszöb értéket. Ekkor a neuron egy τ hosszúságú, nem csökkenő impulzust emittál az axonja mentén. A P neuront gátló típusnak tekinthetjük, így axonjának minden szinaptikus csatlakozásánál gátló hatást fejt ki (azaz nem növeli, hanem csökkenti a hozzá csatlakozó neuron potenciálját). Ezt az aktivitást a w(i)(t) függvénnyel írjuk le:

képlet

A P neuron axonjának szinaptikus kapcsolata van a többi P neuronnal. Egy ilyen kapcsolat erősségét képlet-vel jelöljük; képlet-t azzal a potenciál csökkenéssel definiáljuk, mely az i-edik P neuronon jön létre, akkor amikor a j-ik P neurontól gátló impulzus érkezik.

A fenti diszkusszió alapján a neuron potenciál időbeli változását leíró egyenlet, mely megadja a potenciál t + τ időben felvett értékét a t időben mérhető adatok segítségével, így írható:

képlet

Ezek az egyenletek a neuron egyenletek. Azt mutatják, hogy a neuron potenciál a t + τ időben úgy kapható meg, hogy a t időbeli potenciálból levonunk egy kis vesztességi tagot, -λv(i)(t), hozzáadjuk a párhuzamos szálakon érkező gerjesztés hatását, ∑ckak; levonjuk a többi P neurontól érkező gátlások hatását megadó tagot, ∑-gjw(i). Végül egy szorzófaktort alkalmazunk, (1-w(i). Ennek a tényezőnek a hatására az impulzus-emisszió (tüzelés) után a neuron potenciál visszaáll az alapértékére és ott is marad a refrakter idő Tr = τ (kb. 1 ms) alatt. A refrakter idő alatt a neuron nem gerjeszthető. Áttekinthetőbbek az egyenletek, ha a gerjesztési potenciált a küszöb potenciál egységekben fejezzük ki. Definiáljuk tehát a relatív gerjesztettséget a következő módon:

képlet

Az u(i)(t) relatív gerjesztettség időbeli változására vonatkozó egyenletet az 5. egyenletből kapjuk úgy, hogy annak mindkét oldalát elosztjuk a s(i) küszöb feszültséggel:

képlet

A neuron egyenletnek ezt az alakját használjuk a továbbiakban.

Amikor a neuron hálózatnak az A(t) vektorral jellemzett ábrák "villogására" adott közvetlen válaszát számoljuk, a szinaptikus erősségeket gyakorlatilag konstansoknak tekinthetjük. Egy hosszabb időskálán azonban ezek az erősségek is változnak és ezáltal a hálózat tanulása lehetségessé válik. A szinapszis erősségének változására a Hebb féle tanulási elvhez [4] hasonló elvet használunk. Ezt a tanulási elvet a következőkben fogalmazzuk meg:

 1. ) ha egy, a képlet erősségű szinapszison érkező ak(t) gerjesztést a P neuron tüzelése követi (w(i) = 1), akkor ez a szinapszis erősödik (a hatásos gerjesztések erősítik a szinapszist);
 2. ) minden szinapszis erősség exponenciális törvényeknek megfelelően gyengül;
 3. ) a gátló szinapszisok g(i) erősségét konstansan tartjuk;
 4. ) egy P neuron összegezett gerjesztő szinapszis erősségét konstanson tartjuk (∑ · ck = η = konstans).

  A fentiekben megfogalmazott tanulási elvet a szinaptikus erősségek időbeli változására vonatkozó következő egyenlettel foglaljuk össze:

  képlet

  ahol a

  képlet

  normálási faktor biztosítja, hogy a gerjesztő szinapszis erősségek összege ne változzon:

  képlet

  A 8. egyenletet memória egyenletnek nevezzük.

  Az itt javasolt tanulási mechanizmus nincsen ellentmondásban Szentágothai [5] és Marr [6] conjunctionális tanulási elvével, hanem alesetként tartalmazza azt. Nevezetesen a conjunctionális tanulási elv azt feltételezi, hogy a párhuzamos szál és a Purkinje-sejt közti szinapszis akkor erősödik, ha a párhuzamos szálon érkező ingerrel egyidőben a kúszó roston is érkezik inger. Mivel azonban a kúszó roston keresztül jövő inger minden esetben tüzelésre kényszeríti a Purkinje-sejtet. a conjuctionális tanulásnak ez a speciális esete az a) tanulási elv következményének is felfogható.

  3. A modell tulajdonságainak kvalitatív vizsgálata

  A 7. és 8. egyenletek meghatározzák a hálózat viselkedését adott bemenet esetén, ha a kezdeti értéket megadjuk. Tegyük fel, hogy a szinaptikus erősségek kezdőértékei véletlenszerűen oszlanak el ("tanulatlan állapot"). A parallel szálakon egy megadott A1 ábra villan fel többször egymás után. Ennek hatására az összes P neuron gerjesztettsége növekedni kezd. A gerjesztettség abban a neuronban - jelöljük ezt P(1)-gyel - növekszik a leggyorsabban, amelyiknek szinaptikus erősségeloszlásával képezett ∑ckak gerjesztési összeg a legnagyobb. Ez a P neuron éri el először a küszöb gerjesztést, amikor is tüzelni fog. A tanulási mechanizmus révén ennek a P neuronnak azok a szinapszisai fognak erősödni, amelyeken inger érkezett. Ennek a neuronnak a ∑ckak gerjesztési összege megnövekszik az A1 ábrára. Így a P(1) neuron egyre érzékenyebb lesz az A1 ábrára. Eközben P(1) többi, impulzust nem közvetített szinapszisai gyengülnek, így P(1) egyre kevésbé lesz érzékeny a másfajta ábrákra. Ha a P neuronok nem volnának kölcsönös gátló kapcsolatban, akkor ugyanez a folyamat a többi neuront is érzékenyítené az A ábrára. Azonban a kölcsönös gátlás révén a P(1) neuron, amikor elérte a küszöb szintre való gerjesztettséget, a többi P(1) neuronra gátló impulzust ad, és ezzel csökkenti azok gerjesztettségét. Így a többi P(i) neuronnak egyre hosszabb és hosszabb időre lesz szükséges ahhoz, hogy az A1 ábrára tüzeljen, és végül az A1 ábrára már egyáltalán nem fognak tüzelni, érzéketlenné válnak A1-re.

  Ugyanez a tanulási folyamat a különböző P(i) neuronokat különböző Ai ábrákra teszi érzékennyé.

  A fentieket összegezve a következóket állapíthatjuk meg. Egy neuron hálózatban, amelyben a szinaptikus kapcsolatok kezdetben véletlenszerűen, csak statisztikus törvények által meghatározottan voltak eloszolva, a különböző P neuronok

  2. ábra
  2. ábra Az egymást kölcsönösen gátló két P neuron rendszer vázlatos képe

  a párhuzamos szálakon át érkező különböző ábrákra szelektív érzékenységet fejlesztenek ki. Ez a fejlődés a kölcsönös gátlás és egy egyszerű, minden neuronra érvényes tanulási mechanizmus következményeként jön létre.

  4. Egyszerűsített modell, matematikai analízis

  A neuron hálózat kvalitatív analízise plauzibilis eredményre vezetett. Ennek megerősítésére és a hálózat önszervező tulajdonságának mélyebb megértésére kvantitatív analízist írunk le a következőkben. Egy nagy számú neuronból álló rendszer részletes vizsgálata, ahol minden neuronnak több tízezer szinapszisa van meghaladja a ma ismert matematikai módszerek teljesítőképességét. A következőkben két, egymással kölcsönös gátló kapcsolatban álló P neuront fogunk vizsgálni (2. ábra ). Mindegyik P neuron sok szinapszissal kapcsolódik a párhuzamos szálakhoz. A ∑ckak összeg kiszámításához azonban egy további egyszerűsítést is bevezetünk: a rendszernek két orthogonális ábrára vonatkozó adaptív tulajdonságát vizsgáljuk. (Két ábrát orthogonálisnak nevezünk, ha az ábravektoruk skaláris szorzata nulla.)

  Legyen a kiválasztott két P neuron egymás mellett, így a parallel szálaknak ugyanarról a területéről kapják mindketten a gerjesztést. Osszuk fel a két P neuron "látóterén" (perceptív területén) átmenő párhuzamos szálakat két egyenlő, diszjunkt halmazra. Jelöljük e két halmazt Gx és Gy-nal. Mindegyik n szálat tartalmaz. Egy általános információ során a Gx halmazból nx, a Gy halmazból ny lesz aktív. Ezek átlagos gerjesztő hatását a két P neuronra megkapjuk, ha a gerjesztési összeget két részre bontjuk.

  képlet

  Itt a két összegezés a Gx, illetve a Gy halmazhoz tartozó párhuzamos szálakra való összegezést jelöli. Definiáljuk az egyes halmazokban az átlagos szinaptikus erősséget a következő módon:

  képlet

  Ha a szinaptikus erősségeket ezen átlagokkal közelítjük, a gerjesztési tag nagyban egyszerűsödik:

  képlet

  Definiáljuk továbbá az effektív érzékenységi vektort, képlet, és az effektív ábra vektort, B = (Bx, By), a következő kifejezésekkel:

  képlet

  és

  képlet

  Ezekkel a definíciókkal a gerjesztési tagot így írhatjuk:

  képlet

  A normálási feltétel most a

  képlet

  alakot ölti.

  Abból a célból, hogy az eredményeket jól lehessen szemléltetni, a D(i)(t) és B(t) vektorokat polár koordinátákkal fogjuk megadni:

  képlet

  képlet

  Mivel a normálási feltétel egy összefüggést ír elő képlet és képlet között, a φ(i) érzékenységi szög teljesen megadja a P(i) neuron érzékenységi állapotát.

  Összegezzük az eddigieket. A modell hálózatunk két P neuronból áll, melyek egymást kölcsönösen gátolják. A P neuronokat a 14. egyenletben megadott érzékenységi vektorokkal jellemezzük. A párhuzamos szálakon érkező gerjesztést a 15. egyenlettel definiált két komponensű effektív ábra vektorral adjuk meg. A teljes redukált hálózatot a 3. ábra mutatja. E hálózat működését leíró neuron

  3. ábra
  3. ábra A redukált modell képe. képlet és képlet az effektív szinapszis erősségek, képlet és képlet a gátló szinapszisok erősségei, Bx és By a gerjesztő ábra komponensei.

  egyenletek, melyeket a 16. egyenletnek a 7. egyenletbe való helyettesítésével kapunk, a következők:

  képlet

  A modell memória egyenletét úgy kapjuk meg hogy a 8. egyenletet összegezzük képlet-re és képlet-ra, majd elosztjuk a kapott egyenleteket (i)-vel :

  képlet

  ahol

  képlet

  E modell hálózat viselkedésének tanulmányozására számológép programot készítettünk. 120 különböző bemenő ábrát alkalmaztunk. A β ábra erősségnek a β = 0,2, 0,3 és 0,4 értékeket adtuk. A Ψ ábra szögeknek 40 különböző értéket adtunk a [0, 90°] intervallumban. Az így nyert 120 ábrát véletlen sorrendbe állítottuk. Egy-egy ábrát 100-szor kapcsoltunk rá a hálózat bemenetelére mielőtt áttértünk a következő ábrának a bekapcsolására. A φ(1)(t) és φ(2)(t) érzékenységi szög változását minden ábra "felvillantása" után meghatároztuk. A φ(1)(t), φ(2)(t) számpárost minden 12 000. ábra felvillantása után kinyomattuk. Egy-egy ilyen számpárost egy-egy pont jelöl a 4. ábrán. Egy ilyen kinyomtatás után a számítás tovább folytatódott.

  Mivel az érzékenységi vektorok normáltak, a. két P neuronból álló rendszer érzékenységét teljesen leírja a két, φ(1)(t) és φ(2)(t) érzékenységi szög. Így egy pont a (φ(1), φ(2)) "érzékenységi fázis síkon" (4. ábra) teljesen megadja a modell érzékenységi állapotát, és az út, amelyen ez a pont halad, az érzékenységnek a tanulás folyamán létrejövő változását adja meg. A 4. ábrán az útra rajzolt nyíl a fejlődés irányát mutatja. Két szomszédos pont közt eltelt idő mindig azonos, éspedig a 12 000 ábra "felvillantásának" megfelelő idő. A különböző utak különböző kezdő érzékenységnek felelnek meg. A paramétereknek az értéke e számítás során a következő volt:

  képlet

  A rendszer szimmetrikus a két P neuronra vonatkozóan, és ezért a rendszer viselkedése a I. tartományban tükörképe a II. tartománybeli viselkedésének. (4. ábra).

  5. Összefoglalás

  Az egyszerűsített modell numerikus analízise alátámasztja a hálózat kvalitatív analízise során nyert következtetéseket. A 4. ábra világosan mutatja, hogy a rendszernek fix pontjai vannak az "érzékenységi állapot fázis síkon". Ez azt jelenti, hogy a rendszer tetszőleges kezdeti állapotból mindig ugyanabba a "tanult állapotba" szervezi magát a véletlenszerű eloszlásban érkező ingerek hatására. Ebben a tanult állapotban a két-P-neuron rendszer felosztja az ábrateret két egyenlő részre, és az egyik P neuron csak az egyik részhez, a másik neuron csak a másik részhez tartozó ábrákra lesz csak érzékeny. (Egy kis szakaszon, a két rész határán, minkét neuron érzékelheti az ábrát (lásd az 5. ábrát).

  A bemutatott matematikai analízisből beláttuk, hogy tetszőleges kezdeti szinapszis erősség eloszlással bíró P neuronok esetén is a rendszer mindig ugyanabba a fix tanult állapotba szervezi magát. Ebben az állapotban diszkriminálni képes a beérkező gerjesztések között. A rendszernek ez az önszervező képessége a kölcsönös gátló kapcsolat és a neuron sejtre a 8. egyenletben megfogalmazott egyszerű tanulási elv következménye.

  Végezetül megjegyezzük, hogy a fentiekben leírt önszervező képesség akkor is létrejön, ha a kölcsönös gátlás interneuronokon keresztül valósul meg. Úgyszintén megjegyzendő, hogy ez az önszerveződés nem zárja ki a "tanító segítségével történő

  4. ábra
  4. ábra. A rendszer fejlődése az érzékenységi fázis síkon. A φ(1) és φ(2) érzékenységi szögeket megadó pont ezen a síkon a rendszer egy meghatározott érzékenységi állapotának felel meg. Két egymás melletti pont között 12 000 ábrával "ingereltük" a rendszert. A nyilak a fejlődés irányát mutatják. A rendszer fejlődési végpontjainak, a fix pontoknak a koordinátái (φ(1), φ(2)) = (22.5°, 67.5°) és (67.5°, 22.5°)
  5. ábra
  5. ábra A P(1) és P(2) neuronok tüzelési valószínűségei a Ψ ábraszög függvényében a tanulás előtt (a) és után (b)  tanulást", azaz a P neuronnak a kúszó rost segítségével létrejövő tanulását. A két mechanizmus egymástól függetlenül vagy éppen egymással együttműködve is működhet.

  HIVATKOZÁSOK

  [1] L. P. Csernai and J. Zimányi, Mathematical model for the self-organization of neural networks. Biological Cybernetics, 34 43-48 (1979)
  [2] E. R. Caianiello, Outline of a theory of thought-processes and thinking machines. Journal of Theoretical. Biology 1, 204-235 (1961)
  [3] Zimányi J. és Csernai L., Az idegrendszer matematikai modelljei, Fizikai Szemle, XXVIII, 295-302, (1978)
  [4] D. O. Hebb, The organization of behaviour. Wiley, New York, (1949)
  [5] J. Szentágothai, Proc. IEEE 56, 960-968 (1968)
  [6] D. Marr, A theory of cerebellar cortex Journal of Physiology (London) 202, 437-470, (1968)

  ________________________

  Előadás az .MTA 1980. évi közgyűlése alkalmából rendezett biofizikai ülésszakon.