Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1974/7. hátlap

LEV ANDREJEVICS ARCIMOVICS
(1909-1973. március 1.)

L.A.Arcimovics1973. március 1-én Moszkvában elhunyt Lev Andrejevics Arcimovics akadémikus. 64 éves volt. Mint a moszkvai Kurcsatov Intézet igazgatója, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Elnökségé­nek tagja, az Akadémia Általános Fizikai és Asztronómiai Szakosztályának elnöke, az Európai Fizikai Társaság Tanácsának tagja, a Szovjet Fizikusok Bizottságának elnöke, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Elnöksége leszereléssel foglalkozó bizottságának tagja, és a Pugwash Konferenciák Nemzetközi Bizottságának tagja­ként Arcimovics csaknem két évtizedig játszott központi szerepet a szovjet tudomány fejlődésében és nemzetközi kapcsolatainak bővülésében.

Arcimovics érdeklődése a fizika számos terü­letére terjedt ki. Foglalkozott röntgen-sugarakkal, lassú-neutron-fizikával, gyors elektronok kölcsönhatásaival, pozitron-annihilációval, mágneses fé­kezési sugárzással, ion- és elektronoptikával, elektromágneses izotópszeparációval és gázkisülésekkel. Az utóbbi húsz évben tudományos érdeklődésének középpontjában a magas hőmér­sékletű plazmák fizikája állt. Ezen a területen mindenre kíváncsi, lehetetlent nem ismerő kísér­letező volt, aki a legegyszerűbb, de a legtöbb eredményt hozó megoldásokat kereste; olyan tudós, aki meg tudta őrizni magát a tudományos világot elárasztó divatoktól.

Vezetése alatt érte el a Kurcsatov Intézet első nagy sikerét 1962-ben, mikor először hoztak létre kísérletben mágneses tükröt; a részecske-össze­tartási időt ily módon több nagyságrenddel megnövelték.

A zárt mágneses rendszerek közül a legegysze­rűbb létrehozható konfigurációt, a kétdimenziós tóruszt vizsgálta intenzíven, ahol az összetartó mágneses tér létrehozásában a plazmában indu­kálódott áram maga is részt vesz. Az ezen az elven működő úgynevezett TOKAMAK berendezések egész sorozatát fejlesztették ki a Kurcsatov Intézetben. Arcimovics az első kiváló eredményeket 1965-ben publikálta, és az 1969-es dubnai konferenciáig eltelt négy év alatt a TOKAMAK­-okkal kivívták az egész tudományos világ elismerését.

Halála előtt a plazmafűtés módszerének és a mágneses konfigurációnak tökéletesítésével fog­lalkozott, remélve, hogy végül sikerül áthidalni az ionhőmérsékletben azt a tízes faktort, mely még elválasztja a TOKAMAK-okat a termonukleáris energiatermeléshez szükséges szinttől. Bár Arci­movics biztos volt benne, hogy laboratóriumban megteremthetők a szabályozott termonukleáris reakcióhoz szükséges körülmények, mégis ugyan­úgy biztos volt abban is, hogy a reakció gyakorlati alkalmazására az ő életében még nem kerül sor: ilyen hatalmas technológiai nehézségeket rejtő probléma megoldásához nélkülözhetetlen a folya­matok fizikájának jobb megértése.

Arcimovics érdeklődése messze túlterjedt a plazmafizikán. Hitte, hogy a legkülönbözőbb területeken végzett intenzív alapkutatások az egész tudomány javát szolgálják. Lelkiismeretes pedagógus volt; plazmafizikai előadásainak nép­szerűségére legalább annyira büszke, mint tudo­mányos eredményeire.

Nemcsak tanítványaihoz, de a tudomány minden művelőjéhez szólnak sorai: „A tudomány járatlan földjein a tehetséges ember számára egyszerre több út is nyílik. Mint a hegyek közt kanyargó utak, ezek sem vezetnek egyenesen; messzire nem látni, és az új dolgok a legváratlanabb helyeken bukkanhatnak elő. Ha valaki nyomain jártok, még ha a sarkában is, az első felfedezések öröme nem nektek adatik meg. Azoké lesz, akik, ha csak kicsit is, de előbbre járnak."

B. I.

(Az Uszpéhi Fizicseszkih Nauk és a Physics Today cikkei nyomán)