Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1961/02. 50.o.

Az elemek keletkezése II.

Az első részben megismertük az elemek gyakoriságáról összegyűjtött tapasztalati anyagot és az ebben felismerhető szabályszerűségeket. Láttuk, hogy valószínűleg a csillagok belseje az a "kohó", amelyben az elemek kialakulnak. Vázoltuk röviden azt a képet, amit az asztrofizika a csillagok belső szerkezetéről és fejlődéséről nyújt. Meg kell még ismerkednünk az elemeket létrehozó magreakciók főbb tulajdonságaival. Ezután fő problémánk felé fordulhatunk: hogyan alakul a legegyszerűbb anyag, a hidrogén, a világot alkotó mintegy száz elem több, mint 300 különféle izotópjává?

Magreakciók a csillagokban

Magreakciók bekövetkezésének legelső feltétele, hogy a két kölcsönhatásba lépő mag vagy mag-részecske közel jusson egymáshoz. Olyan közel, hogy a néhányszor 10-13cm hatótávolságú magerők működésbe léphessenek.

Ha töltött részecskék lépnek reakcióba egymással, valami módon nagy energiához kell juttatni őket, hogy legyőzhessék az elektromos taszítóerőt. Ha neutronok vagy gamma-kvantumok hoznak létre reakciókat, ilyen probléma nincs. Vizsgáljuk először azt az esetet, amikor töltött részecskék (protonok, alfa-részek, deuteronok vagy más atommagok) lépnek reakcióba.

Ilyenkor tehát a bombázó részecskének át kell törnie a Coulomb-potenciál alkotta gátat. A Coulomb-gát magassága azonban pl. két proton találkozása esetén nagyságrendileg 1 MeV. Nézzük meg, hogy a csillagok belsejében lehet-e ekkora energiája a protonoknak. A csillagot alkotó gáz részecskéinek, nagy hőmérsékletük miatt, jelentős kinetikus energiájuk van. Ha atommagok a gáz nagy hőmérséklete miatt jutnak a reakció megindulásához szükséges energiához, termonukleáris reakcióról beszélünk.

Milyen hőmérsékleten indulnak meg a termonukleáris reakciók? A T hőmérsékletű gáz atomjainak átlagos kinetikus energiája kt. kepl Boltzmann-állandó értéke 8,6·10-11 MeV/fok. Ahhoz, hogy a gáz részecskéinek átlagos energiája elérje az 1 MeV-ot, a gázt mintegy 100 milliárd fokra kellene felmelegíteni. Ilyen nagy hőmérséklet még egészen különleges csillagokban sincs, a főágbeli csillagok belsejében pedig, mint láttuk, mindössze néhány millió fok van. Így a potenciál-fal legyőzésében csak az alagút-effektus segíthet. A kvantummechanika szerint a potenciálfal magasságánál kisebb energiával is átjuthat a részecske a falon, mintegy alagúton átbújva, csak nagyon kis valószínűséggel. Az átjutás valószínűsége közelítően így függ a fal magasságától és a részecske energiájától:

1. ábra

Ha E sokkal kisebb E0-nál, az átjutás valószínűsége nagyon kicsi, α a részecske tömegével nő, tehát nehezebb részecske kisebb valószínűséggel jut át.

A termonukleáris reakciók hatáskeresztmetszete még más tényezőktől is függ, de az energia növelésekor hasonlóan nő, mint a fenti áthatolási valószínűség1 2. rajz).

2. ábra

A csillagok belsejének hőmérsékletén tehát az átlagos energiájú részecskék közül igen-igen kevés léphet reakcióba. A részecskék energiája azonban Maxvell-elosztású, tehát vannak - kis számban - az átlagosnál jóval nagyobb energiájúak is. Ezek már könnyebben áthatolnak a potenciálfalon. A részletesebb vizsgálat azt mutatja, hogy lényegében csak az átlagosnál 5-25-ször nagyobb energiájú részecskék hoznak létre reakciókat. Nevezzük ezek energiáját reakció-energiának. A szorzó pontos értéke a részecske-fajtától függ. Kisebb energián a hatáskeresztmetszet kicsisége, nagyobb energián a részecskék kis száma miatt kevés reakció jön létre.

A 10 millió fokos gáz részecskéinek átlagos kinetikus energiája kb. 1 keV. Hidrogén esetén a reakció-energia szorzója 5, vagyis 10 millió fokos gáz esetén a hatáskeresztmetszet 5 keV-re érvényes értékével kell számolni. Azonban még ilyen energián is igen kicsi a hatáskeresztmetszet, olyan kicsi, hogy laboratóriumban szinte megfigyelhetetlenek a reakciók. Csak elméletileg számítható ki a reakciók száma.

A nagy hőmérséklethez tartozó kis reakcióenergia és a vele együtt kicsi hatáskeresztmetszet a magyarázata a csillagok - földi értelemben véve - roppant lassú fejlődésének. Az I. részben említettük, hogy a nagyobb, belül jobban felmelegedő csillagok gyorsabban fejlődnek. Most már ennek az okát is látjuk.

A termonukleáris reakció elnevezés csak a részecskék gyorsításának módjára utal. A reakciótermékek a legkülönbözőbbek lehetnek. Előfordulhat, hogy a bombázó részecskét, pl. protont, a mag elnyeli és nem repül ki semmilyen nehéz részecske, csak egy gamma-kvantum. Ilyenkor proton-befogásról beszélünk. Proton-befogáskor a mag rendszáma is, atomsúlya is eggyel nő. Más esetekben a bemenő proton hatására kirepül a magból egy neutron vagy egy alfa-rész. Ezt így jelöljük:

(p, n),    (p, α).

A zárójelben elől áll a bombázó részecske, hátul az, ami kirepül. Ha azt is fel akarjuk tüntetni, hogy milyen magon ment végbe, azt a zárójel elé, a reakció termékét pedig mögé írjuk:

C12 (p,  γ)  N13.

Ezt a reakciót így is írhatjuk:

C12  + p = N13 + γ

A csillagokban lezajló reakciók másik nagy csoportja neutronok hatására jön létre. Ezek a legkülönbözőbbek lehetnek, pl.: (n, p), (n, α) reakciók. Számunkra a neutron-befogás a legfontosabb, amikor csak egy gamma-kvantum jön ki a magból: (n, γ). Ilyenkor a reakció terméke ugyanazon elem eggyel nagyobb tömegszámú izotópja.

A neutronok reakcióba tudnak lépni a maggal, bármilyen kicsi az energiájuk, mert nem kell legyőzniük a Coulomb-tanítást. A gamma-kvantumokat sem taszítja a magok elektromos tere, mégis, csak akkor tudnak reakciót létrehozni, ha energiájuk 7-8 MeV felett van. Így csak igen forró csillagokban van szerepük.

A hidrogén "elégése"

Foglalkozzunk először a tiszta hidrogénből kondenzálódott csillagokkal. Az összehúzódó gáztömeg egyre jobban felmelegszik, és, ha elég nagy tömeg állt össze csillaggá, elérheti a 6-8 millió fokos hőmérsékletet is. Ezen a hőmérsékleten indul meg jelentősebb mértékben az egyetlen lehetséges magreakció, két proton deuteronná kapcsolódása, pozitron és neutrino kibocsátása közben:

1. kepl

E reakció még az egyéb termonukleáris reakciókhoz viszonyítva is lassú, annak ellenére, hogy a Coulomb-gát itt a legalacsonyabb. A lassúság oka az, hogy közben egy proton neutronná kell alakuljon. Ezt a folyamatot, a pozitron-bomlást, a gyenge kölcsönhatás hozza létre, amit éppen azért neveznek gyengének, mert kevésbé hatékony, mint a magerők-létrehozta erős kölcsönhatások.

Az első reakció máris új magot hozott létre: deuteront, ezen kívül energiát is termelt. A termelt energia a bal és jobboldali részecskék tömegének a különbségéből számítható ki:

a. kepl

Ehhez még hozzá kell számítani a pozitron elektronnal történő szétsugárzásakor felszabaduló 1,02 MeV energiát, így az összes energiatermelés 1,44 MeV reakciónként. A felszabaduló hő egy részét a deuteron viszi el kinetikus energia formájában, ez a rész a csillag anyagát melegíti. Ugyancsak a hőmérsékletet emelik a pozitron szétsugárzásakor keletkező fotonok is. Az energia másik részét a neutrinó viszi el. Mivel azonban a neutrinó igen gyengén lép kölcsönhatásba az anyaggal, kiszökik a csillagból, anélkül, hogy energiájából valamit is leadott volna. A veszteség ennél a reakciónál 0,26 MeV, tehát az összes termelt energia 18%-a!

Vezessük be a reakciók sebességének a jellemzésére az átlagos reakció-időt, a magok - reakcióban való átalakulásukig számított - átlagos élettartamát. Ez a fogalom analóg a rádioaktív bomlásoknál a bomló magok átlagos élettartamával. Az átlagos reakció-idő - ami természetesen függ a hőmérséklettől és a gáz sűrűségétől - nagyságrendileg megegyezik azzal az idővel, ami alatt a magok felét "elfogyasztja" a reakció. A p + p reakció átlagos retakció-ideje, átlagos méretű csillag belsejében, 14 milliárd év! Ezért nem fogyott még el a Világegyetemet kezdetben alkotó hidrogén. Hiszen, mai tudásunk szerint, a Világegyetem kora - jelenlegi formájában - "mindössze" 5 milliárd év körül van.

Az (1) reakciót, két proton közvetlen egyesülését deuteronná, laboratóriumban még nagyobb energián sem lehet kimutatni, annyira kicsi a hatáskeresztmetszete (1 MeV-on kb. 1047 cm2!). Számítani azonban jól lehet, mert a kéttest-kölcsönhatásokat és a béta-bomlást viszonylag jól ismerjük.

Hogyan folytatódik a hidrogén "elégése"?

Az (1) reakcióban keletkező deuteron nagyon szívesen reakcióba lép a protonokkal:

2. kepl

(A deuteronok egymással még szívesebben reakcióba lépnének, de két deuteron találkozásának - a sok proton között - nagyon kicsi a valószínűsége.) Ez a reakció igen gyors - nincs benne béta-bomlás, a Coulomb-gát is alacsony -, az átlagos reakció-idő mindössze 6 másodperc. A keletkező deutérium tehát gyakorlatilag rögtön eltűnik. Éppen ezért külön magyarázatot kell majd keresnünk arra, hogy miért van mégis deutérium a világon.

A keletkezett He3 protonokkal nem lép reakcióba, hiszen a reakció-termék csak Li3 vagy Li4 lehetne, ezek pedig annyira instabilak, hogy még átmenetileg sem jönnek létre szívesen. Az egyetlen lehetőség, hogy két He3 találkozásakor

3. kepl

reakció menjen végbe. Természetesen ilyen találkozás ritkán következhet be. Átlagos körülmények között 1 millió év a reakcióidő. Az (1) - (2) reakciónak kétszer kell végbemennie, hogy a (3) egyszer bekövetkezhessen. A mérleg tehát, figyelembe véve, hogy a (3) reakció során 2 protont visszanyerünk,

b. kepl

Lényegében tehát az történt, hogy 4 protona héliummá, alfa-résszé "égett el", és felszabadult az alfa-rész kötési energiája.

Ezt a reakció-láncot, amit SALPETER állított össze, p - p-reakció-láncnak nevezzük. A tiszta hidrogénből álló csillagokban nincs is más "hidrogént-égető" folyamat. Láttuk azonban az I. részben, hogy a később keletkező csillagok már kezdettől tartalmaznak nehezebb elemeket is. A korai csillagokban felépülő nehezebb elemek a csillagközi térbe jutnak, elkeverednek a hidrogénnel és ebből a keverékből kondenzálódnak a későbbi, második generációs csillagok. Nézzük meg, ezekben milyen más reakciók mehetnek végbe és hogyan módosul az egyszerű SALPETER-reakciólánc.

A deutérium már a gravitációs kontrakció korai szakaszában reakcióba tud lépni a hidrogénnel, 1 millió foknál megindul a (2) reakció, és gyorsan el is fogyasztja a deutériumot. Hasonlóan "elég" hidrogénnel a Li, Be és a B is. 3 millió fokon indul meg a Li6 (p, α) He3 és a Li7 (p, α) He4 reakció, 4 millión gyullad be a Be9, 6-7 milliónál a Be10 és Be11, 7-8 millió között a Bl0 és B11.

Mire a csillag eléri a 10 millió fokos középponti hőmérsékletet, nincs benne D, Li, Be és B. De lehet benne He4 és lehet benne C12. Ezek lényegesen befolyásolhatják a hidrogén égését. Nézzük először, hogy a p - p lánc hogyan módosulhat. Ha már eleve van He4 a csillag anyagában, a (3) reakció helyett így is folytatódhat a reakciólánc:

4. kepl

Itt újra elágazhat a folyamat, elektron- vagy proton-befogás következhet:

56. kepl

A (4) reakció gyakorisága elérheti, sőt meg is haladhatja a (3)-ét, ha elég sok hélium van a csillagban és a hőmérséklet nagyobb, mint 14-15 millió fok. 15 millió körül az (5), 16-17 milliónál a (6) a gyakoribb folytatás.

Még nagyobb hőmérsékleten, 17 millió fok felett a második generációs csillagokban egy újabb folyamat válik egyre jelentősebbé. Ez az ismert BETHE-WEIZSÄCKER-féle szén-ciklus, ami következő reakciókból áll:

c. kepl

Miért éppen így zajlik le a ciklus? Nézzük meg a 3. rajzot. A (6 protonból, 6 neutronból) álló C12 befog egy protont, ezzel proton-fölöslege lesz. (A könnyű magoknál azok az izotópok a legstabilabbak, amelyekben a protonok és neutronok száma egyenlő. Ha ettől a "stabilitási vonaltól" eltérünk, a mag igyekszik visszajutni oda.) A proton-fölöslegtől pozitron-emisszióval lehet megszabadulni, ez tehát a körvetkező lépés. Most újra proton-befogás következik, ez azonban stabil magot eredményez, újabb proton-befogás, majd pozitron-bomlás jön. A N15-nél 104: 1 arányú elágazás van. A N15 befoghat egy protont, mint a C13 vagy a N14. Ez azonban csak minden tízezredik esetben következik be. Ugyanis a He4 viszonylag nagy kötési energiája. miatt sokkal több energia szabadul fel, ha kilép a magból egy alfa-részecske. Ekkor azonban Cl2 mag marad vissza, vagyis visszajutottunk a kiinduláshoz. A szénre csak mint "katalizátorra" van szükség, az elágazástól eltekintve a szén nem fogy.

3. ábra

A szén-ciklus mérlege, ha az elágazást nem vesszük figyelembe:

d. kepl

Az energiába a neutrinók által elvitt 1, 7 MeV (6%) nincs beleszámítva. Lényegében itt is 4 proton alfa-résszé alakulása történt. Vagyis akármilyen módon "ég el" a hidrogén, végül hélium lesz belőle. A hélium pedig, nagyfokú stabilitása miatt, nehezen alakul tovább. Látjuk máris, miért van a nehéz elemekhez viszonyítva nagyon sok hélium a Világegyetemben. A szénciklus leglassúbb folyamata a C12 + p (10 millió év) és a N14 + p (320 millió év) reakció. A C13 nem annyira stabil, mint a C12, hamarabb befog egy protont, 106 év az átlagos reakcióideje.

A N15 + p = O16 + γ reakció fogyasztja, a szenet az oxigén javára. A Napban ez nem jelentős, mert, mint a fenti reakció-időkből látható, a Nap eddigi élete (4,5 milliárd év) folyamán mindössze 14 teljes ciklust ment végbe. De a nagy tömegű csillagokban, főleg ha, kevés bennük a szén a hidrogénhez képest, jelentős összetétel-változást okozhat.

A szén-ciklus reakcióinak hatáskeresztmetszetéről már vannak kísérleti adatok is. Az ilyen kísérletek nehézségét mutatja, hogy pl. a N14 + p = O15 + γ reakció kiméréséhez 100 keV-es, de 1 A-nyi proton-áramot adó lineáris gyorsítót kellett használni. (A "közönséges" magfizikai méréseket 10-6 - 10-4 A-es ionárammal szokás végezni!)

A mi Napunk középponti hőmérséklete, a legújabb vizsgáltok szerint, nem nagyobb 15-16 millió foknál. Ilyen hőmérsékleten és a Nap középpontjában uralkodó nyomáson a p - p-ciklus dominál. Mivel a Napban van elég hélium, a p - p-lánc (4)-en átmenő ága látszik valószínűnek. De hogy a (4) reakció után az (5) vagy a (6) a folytatás, azt elméletileg nem lehet biztonsággal eldönteni. Ha 15 millió fok a középponti hőmérséklet, akkor az elektron-befogás, ha 16, a Be7 + p reakció a valószínűbb. De vajjon nem tudjuk-e mérésekkel eldönteni, hogy melyik az igaz? Nem lehet-e valamilyen módon "benézni" a Nap közepébe? Mostanáig úgy látszott, hogy nem. Legújabban azonban MARX GYörgy megmutatta,2 hogy a kibocsátott neutrino-sugárzás vizsgálatával el lehet dönteni nemcsak azt, hogy vajon (5) vagy (6) a helyes folytatás, hanem azt is, hogy milyen a szénciklus és a p - p lánc aránya. Ugyanis a különböző folyamatokban keletkező neutrinóknak más és más a maximális energiája. Bár a neutrinók nagyon gyengén lépnek kölcsönhatásba az anyaggal, a mai kísérleti technika már lehetővé teszi detektálásukat. Ha sikerül a hozzánk érkező neutrinók energiáját is meghatározni, közvetlenül észlelhetjük majd a Nap belsejének állapotát.

A Napról azért már ma is elég sokat tudunk. A Nap és a hozzá hasonló főág-beli csillagok szerkezete viszonylag egyszerű. Kevés és jól ismert magreakció megy végbe bennük, ezért számítással jól követhető fejlődésük. Ilyen számításokból tudjuh, hogy a Nap H-tartalma eredetileg, a főágba érkezéskor, mintegy 80% volt, most 30%. A középponti hőmérséklet a kezdeti 13 millió fokról 15-16 millió fokra, a középponti sűrűség 90 g/cm3-ről 130-180 g/cm3-re emelkedett. A kisugárzott energia is növekedett az idők folyamán. 2 milliárd évvel ezelőtt még csak annyit sugárzott a Nap, hogy a Föld átlagos hőmérséklete 0 C° volt! Tehát magfizikai meggondolások alapján kijelenthetjük, hogy a földi élet nem lehet 2 milliárd évnél idősebb. (A Föld 4-4,5 milliárd éves.)

Az eddig megbeszélteken kívül más magok is "elégnek" a hidrogénnel, ha elég nagy a csillag hőmérséklete. Pl. 50-60 millió fokon O16 + p = F17, F17 = O17 + e+ + γ, O17 + p = N17 + α stb. reakciók mehetnek végbe. Ezeknek azonban, kis számban való bekövetkezésük miatt, sem a csillag fejlődésében, sem az elemek kialakulásában nincs lényeges szerepük ebben a szakaszban.

Az összes többi reakció, mint fentebb láttuk, végeredményben héliummá alakítja a hidrogént. Mégis azt kell mondanunk, hogy más magokat is létrehoznak. Gondoljuk meg: amikor elfogy a hidrogén, és ezért leáll a hidrogén égése,  p- p lánc és a szén-ciklus minden tagja jelen van. Mégpedig annál nagyobb gyakoriságban, mennél hosszabb az őt átalakító reakció átlagos ideje. A gyakoriság, a tapasztalat szerint, megfelel ennek a meggondolásnak. Ez az elmélet erős bizonyítéka.

A hidrogén égése néhány milliárd évig tart. Ezalatt a csillag a H-R diagramm főágában van. A hidrogén elfogyása után, mint az I. részben láttuk, gravitációs kontrakció és ennek következtében a középponti hőmérséklet erős emelkedése következik.

Hélium-égés, alfa-reakciók

Ha a hidrogén elfogyását követő kontrakció után a középponti hőmérséklet eléri a 100 millió fokot, a sűrűség pedig a 105 g/cm3-t, az eddig közömbös hélium-magok reakcióba lépnek egymással,

He4 + He4 = Be8

reakció indul meg. Azonban a berillium-8, a hélium nagy kötési energiája miatt, nem stabil. Mintegy l0-15 másodperc alatt szétesik újra két hélium-magra. Ezért a reakciót inkább így kell írni:

e. kepl

Egy kis ideig azért mégis csak "él" a Be8-mag. Nagy hőmérsékleten előfordulhat, hogy még elbomlása előtt ütközik egy újabb He4-gyel és végbemegy a

Be8 + He4 = C12 + γ

reakció. A C12 már stabil mag. Ha a hőmérséklet elég nagy, befoghat alfa-részeket. Ilyen módon felépül az O16, Ne20 és Mg24. Ezeket "alfa-magoknak" nevezhetnénk, hiszen éppen 3, 4, 5 vagy 6 alfa-részből összetettnek tekinthetjük őket.

Miért csupa ilyen mag jön létre ebben a folyamatban? Ennek az a magyarázata, hogy ezeknek nagy a kötési energiájuk a szomszédaikéhoz képest. Mármost igaz ugyan, hogy a hélium égése jóval nagyobb hőmérsékleten zajlik le, mint a hidrogéné de, magfizikai szempontból, még itt is kicsi az átlagos energia. A termonukleáris reakció-energia mindössze 200-300 keV. Ezért csak a sok energiát felszabadító, (nagy kötési energiájú magra vezető) reakciók mennek végbe. A Mg24 az utolsó, ami létrejön, mert a következő "alfa-mag", a Si28 kialakulásához már nincs elég energia.

Meg kell említenünk, hogy a C12 kialakulása nem csak a fent leírt módon mehet végbe. A nagy nyomás és a nagy hőmérséklet miatt elég gyakori három alfarész összeütközése is. Ilyenkor a három részecske egyszerre, közvetlenül C12-vé kapcsolódhat össze. Egyes szerzők szerint e folyamat valószínűsége még nagyobb, mint a Be8-on keresztül történő kialakulásé.

Milyen a C12, O16, Ne20 és Mg24 aránya? Amelyik mag (α, γ)-hatáskeresztmetszete nagyobb, abból gyorsabban épül fel a következő, amelyiké kisebb, abból lassabban. Ilyen módon a hatáskeresztmetszetekből ki lehet számolni az elemek arányát. Az eredmény meglepően egyezik a tapasztalati gyakorisággal!

Mintegy 107 év alatt minden He elfogy a csillag magjából. Hogy ezután mi történik a csillaggal, attól függ, hogy mekkora a tömege. Ha kicsi: az energia-termelés leállását követő gravitációs kontrakció nem tudja annyira felmelegíteni a középső részt, hogy újabb reakciók indulhassanak meg. Arra elég csak a felmelegedés, hogy a csillag külsőbb részeit ledobja. A hélium "égéstermékei" így a csillag-közi térbe jutnak. Nagy csillagban sok energia szabadul fel, a középponti hőmérséklet eléri az 1-3 milliárd fokot is. Ezen a hőfokon a hőmérsékleti sugárzás fotonjai között már nagy energiájúak is vannak. Olyan nagy energiájúak, hogy magreakciókat hoznak létre:

f. kepl

Az így keletkező alfa-részecskék energiája elég nagy ahhoz, hogy nehezebb magokkal is reakcióba lépjenek:

g. kepl

Ezeket nevezzük alfa-reakcióknak. Ilyen módon kialakul a Si28, S32, A36, Ca40, esetleg a Ca44 és Ti48 is.

Az O16 - Mg24 termonukleáris reakciók révén alakult ki. A forró hélium-gáz magjai épültek be nehezebb magokba. Si28 - Ca40 már nem termonukleáris reakciókban jön létre, hanem mag-fotoeffektus, azaz (γ, α) reakciók során keletkező alfa-részek beépülésével.

3 milliárd fok felett a hélium égéstermékei egymással is reakcióba lépnek:

h. kepl

A hőmérséklet növekedtével egyre több és több reakció indul meg. Nemcsak a számuk nő, a sebességük is. A hidrogén-égéshez több milliárd év kellett, a hélium-égéshez már csak 10 millió. Az alfa-részecskékkel való továbbépüléshez elég 100-10 000 év. Ennyi idő alatt az 50-es atomsúlyig kialakul az összes alfa-részecskékből összetett (tehát  = 4k, Z = 2k típusú) mag. Arányukat az őket egymásba átvivő reakciók sebessége szabja meg.

Kialakul az említett típusú magokon kívül még néhány másfajta is, mert - kisebb mértékben - ilyen reakciók is végbemennek:

i. kepl

Azonban nagyon sok 50-es atomsúly alatti mag hiányzik még, nagyobb atomsúlyú pedig egyáltalán nincs.

Egyensúlyi reakciók

Az 50-es atomsúly fölötti magok csak olyan csillagokban alakulhatnak ki, amelyek még melegebbek. Ha a hélium égése és az égéstermékek reakciói már nem adnak több energiát, újabb gravitációs kontrakció következhet. Ilyenkor a csillag közepén a sűrűség elérheti a 104 - 109 g/cm3-t, a hőmérséklet pedig meghaladhatja a 3 milliárd fokot.

Ilyen körülmények között termikus egyensúly áll be egyrészt a különböző magok, másrészt a magok és a sugárzási tér között. Egyensúlyban a legnagyobb stabilitású alakzatokból van mindig a legtöbb. Mivel, mint tudjuk, a magok a vas környékén a legstabilabbak, gyors reakciók révén vanádiummá, mangánná, vassá, kobalttá és nikkellé alakul a csillag középső része. Vasból lesz a legtöbb, ezért az említett elemekből álló, a gyakorisági görbén élesen kiugró csúcsot vas-csúcsnak nevezik (I. rész 1. ábra).

Az egyensúly jól számolható és a számítás az egyes elemek és izotópok gyakoriságára a tapasztalattal nagyon jól egyező eredményt ad, ha a hőmérsékletet 3,5 - 4·109 K°-nak vesszük (I. 2. ábra). A csillag szerkezete az egyensúly fennállása idején ilyen:

vas mag - alfa-reakciók termékei
He-zóna - H-zóna

Az ilyen szerkezetű csillag nem nagyon stabil. Szerencsére a vas-csúcs kialakulására elég néhány perc. Ezután katasztrofális változások mennek végbe a csillagban.

(Folytatása következik)
A cikk I. része
Pócs Lajos

Központi Fizikai Kutató Intézet

_____________

1 A termonukleáris reakciókról további részleteket lehet találni a Fizikai Szemle 7. évfolyam 2-3. számában, a 39. oldalon (1957).

2 MARX Gy., MENYHÁRD N., Az MTA Csillagvizsgáló Intézetének Közleményei, 48. sz. (1960), MARX Gy., Fizikai Szemle, 9., 167. old. (1959).