Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1958/3. 97.o.

Dr. DEÉZSI IRÉN


Január 25-én kísértük utolsó útjára dr. Deézsi Irén tagtársunkat. Korai távozása súlyos veszteség a hazai spektroszkópiai kutatás számára.

Deézsi Irén 1917 január 2-án született Budapesten. A matematika és fizika szakokból gazdasági szaktanári, majd középiskolai tanári képesítést szerzett. A Közgazdasági Egyetemen Schmid Rezső és Gerő Lóránd fizikai előadásait hallgatta. Ez a két kiváló tudós honosította meg hazánkban a molekulák spektroszkópiai módszerrel történő tanulmányozását. Ők ébresztették fel a fiatal egyetemi hallgató lelkesedését e tudományág iránt. Az ő laboratóriumukba bejárva ismerte meg Dcézsi Irén a spektroszkópiai kutatómunkát. Élete végéig a molekulaspektroszkópia művelését tekintette hivatásának.

Schmid és Gerő korai halála miatt a műegyetemi spektroszkópiai laboratórium munkája megszakad. Deézsi Irén néhány évig vidéken (Ózdon, majd Pápán) tanít. Ebben az időben készíti el a C2-molekula disszociációs energiájával foglalkozó disszertációját és teszi le a doktorátust. 1950-ben a veszprémi egyetemen tanársegéd. Ekkortájt indul meg újra a kísérleti munka a budapesti Műszaki Egyetem spektroszkópiai laboratóriumában. Deézsi Irén hetenként vállalja az utazás fáradalmait és bekapcsolódik a kutatásba, itt tölti nyári szabadságának nagy részét is. 1951-ben megalakul a Központi Fizikai Kutató Intézet. Ennek közbenjárására lehetővé válik, hogy Deézsi Irén ez év tavaszán Veszprémből tudományos munkatársnak a molekulaspektroszkópiai kutatócsoportbaa jöjjön. Itt dolgozik 1958 január 20-án bekövetkezett haláláig.

Az ismét feléledő laboratórium kutatóinak legsürgősebb feladata a műszerek újonnan való bepontosítása volt.. Ezután Deézsi Irén bekapcsolódik a Sr0 rotációs színképének vizsgálatába, majd az NO-molekula felé fordul figyelme. E molekula meglehetősen bonyolult színképével évtizedek óta sok kutató, köztük több magyar is foglalkozik. Deézsi Irén a szerteágazó vizsgálatokról kritikai összefoglalót ír, majd a nyílt problémák megoldásába fog. Pontosabb értéket ad a disszociációs energiára, sávokat fedez fel, ezzcl vitatott kérdés eldöntését teszi lehetővé. Eredményeiről vándorgyűléseinken is előadások számolnak be.

Deézsi Irén Schmid Rezsőt vallotta tanítómesterének. Kegyelettel fejezte be, rendezte sajtó alá, majd vitte tovább Schmidnek az NO-színképpel foglalkozó munkáit. Lapunk részérc ő írta meg Schmid első tudományos életrajzát és méltatását.

Páratlan szorgalommal, odaadással dolgozott. Munkaaszeretete és tudományos lelkiismerete példamutató volt munkatársai előtt. Ha előszörre nem juthatott el a maga elé tűzött feladat megoldásához, mindig volt energiája az újrakezdéshez. Ilyenkor szokta mondani: "Talán előbb nem elég szeretettel fogtam hozzá." Akik csupán futólag ismerték Deézsi Irént, talán csak szerény, visszahúzódó egyéniséget láttak benne. Akik azonban vele együtt dolgozhattak, megcsodálták feltétlenül következetes jellemét, tudománytiszteletét, önzetlen segíteniakarását. Sok szenvedéssel teli, nehéz élete volt, de saját érdekeit soha nem tekintette. Legutóbb súlyos betegségében így sóhajtott fel : "Nem élet ez így, már ked-ves sem tudok lenni az emberekhez."

Deézsi Irén tudományos dolgozatai:

1. Deési Irén: Az O2, CO, N2 és NO molekulák; spektroszkópiailag meghatározható disszociációs energiáinak és az elektronütköztetési kísérletek eredményeinek összehasonlító vizsgálata. (Doktori értekezés.) Bp. 1947.
2. Deézsi Irén-Koczkás Edit-Mátrai Tibor: Újabb vizsgálatok a stronciumoxid kék sávjain. Fizikai Szemle 1952. 4-5-6. szám 1. oldal.
3. I. Deézsi, E. Koczkás und T. Mátrai: Rotationsanalyse einiger blauen Banden des SrO Moleküls. Acta Physica Hung. 3, 95. (1953) és Magyar Fizikai Folyóirat 2, 189 (1954)
4. Deézsi Irén: Schmid Rezső tudományos munkássága. Fizikai Szemle 1955. 6. szám 1. oldal.
5. Deézsi Irén: a nitrogénoxid molekula ún. g -, e -, b - és d -sávjairól. Magyar Fizikai Folyóirat 4, 489 (1956)
6. I. Deézsi and T. Mátrai: Further bands in the g , e   and b  band systems of the molecular spectrum of nitric oxide. Acta Phys. Hung. 7, 111 (1957)
7. I. Deézsi: Further rotational analysis of g -Bands of nitric oxide. Acta Phys. Hung. sajtó alatt.
8. Deézsi Irén: A NO-molekula színképében v'=7-es b-sávok észlelése. 1958. jan. hóban befejezett, az Acta, Phys. Hung.-nak szánt új dolgozat.