Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1955. 178.o.

Schmid Rezső tudományos munkássága

fotó A Farkasréti Temető egyik fehér márvány­síremlékén csak ennyi felirat olvasható: Dr. Schmid Rezső. Aki Őt ismerte, annak úgyis csak torzképet adhatott volna róla bármilyen tün­döklő sírfelirat is. Kegyelettel őrzött emlékek egész sora elevenedik meg előttem. Tizenkét éve már annak, hogy utoljára láttuk kedves, mosolygós arcát. Tizenkét éve beszélt nekünk utoljára, mondott - még néhány útbaigazítást munkánkkal kapcsolat­ban, és hazament, mert rosszul érezte magát. Csak néhány napig tartott a szörnyű betegség; rövide­sen a sírja mellett áll­tunk. Útbaigazításai most már egész életünkre szóló útravalókká lettek. ­Őszinteség, kedvesség, szerénység, ezek jellemezték Őt úgy is mint tudóst, úgy is mint embert. Azt hiszem, hogy mindenki meg­szerette, aki a közelébe került és megismerhette.

Schmid Rezső okl. ve­gyészmérnök és közgaz­dasági mérnök, bölcsészettudományi doktor, mű­egyetemi adjunktus, tudo­mányegyetemi magánta­nár, a Physical Society of London tagja, szüle­tett 1904. január 10-én Munkácson, és meghalt 1943. október 2-án Buda­pesten. Vegyészmérnöki oklevelét 1926-ban szerezte meg, doktori disszertációját 1927-ben nyújtotta be a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészet­tudományi Karához : »A kékszínű cobaltchlorid ol­datokban foglalt complex összetételéről« címmel. Az értekezés megírásához szükséges munkálatokat az Állatorvosi Főiskola Chemiai Intézetében végez­te Gróh Gyula professzor útbaigazításai mellett. A Műegyetem Gépész- és Vegyészmérnöki Karán Pogány Béla professzor mellett volt adjunktus. Tudományos kutató munkássága itt bontakozott ki és 15 évi folytonos felfelé haladás után itt sza­kadt meg tragikus hirtelenséggel, amikor még csak 39 éves volt. Nála 6 évvel fiatalabb munkatársa - Dr. Gerő Loránd - csak másfél évvel élte túl Őt. Schmid Rezső - nagyrészt Gerő Loránd­dal - mintegy nyolcvan dolgozatot írt 15 év alatt. A dolgozatok túlnyomó része a Zeitschrift für Physik-ben jelent meg, kutatásaik eredményei ma is számottevőek. Munkásságukkal nemcsak megteremtették hazánkban a spektroszkópiát, hanem a magyar spektroszkópiai kutatásokat külföldön is megbecsültté tették. Schmid Rezső, majd másfél év múlva Gerő Loránd halálával, azt hiszem, példa nélkül álló súlyos veszteség érte a magyar fizikai kutatásnak ezt a területét.

Schmid Rezső munkásságának ismertetése előtt szólok néhány szót a fizikának arról a területéről, amelyen dolgozott. A molekulaspektroszkópia a gerjesztett molekulák által kibocsátott szín­képek vizsgálatával foglalkozik. Az alapállapot­ban levő molekula és a - valamilyen energiaál­lapotba hozott - gerjesz­tett molekula elektronkon­figurációjához rendszerint számos diszkrét vibrációs. energia-lehetőség tartozik, amelyek mindegykén ­többnyire még nagyobb számú - diszkrét rotációs nívók létezhetnek. A mole­kula energianívóit az ún. termsémában szoktuk ábrázolni, egymás fölé helye­zett vízszintes vonalakkal, amelyek közei nagyjából érzékeltetik az energiakü­lönbségeket. A gerjesztett molekula elektronenergiá­jának megváltoztatása egy egész sávrendszer létrejöt­tét okozza. A sávrendszer sávokból áll, amelyek a molekula vibrációs ener­giájának megváltozását jellemzik. A rotációs ener­gia megváltozását a sávok finom struktúrája: a sáv­vonalak mutatják. - Meg­felelő nagyságú energia közlésekor a molekula atomjaira esik szét - disszociál - és innen kezdve nincsenek többé diszkrét energiaállapotai, vagyis nincsen többé sávos spektruma. Előfordul, hogy a disszociáció létrejöttéhez szükséges energia­mennyiségnél jóval kevesebb is elég a molekulá­nak ahhoz, hogy bizonyos valószínűséggel disszo­ciáljon: nevezetesen, ha módjában áll egy nem stabil állapotot is elfoglalni. Ez a predisszociáció jelensége, amely a spektrum megszakadásában vagy az éles vonalak kiszélesedésében mutatkozik. A molekulának különböző elektronkonfiguráció­jához tartozó, de egymáshoz nagyon közeleső energiatartalommal rendelkező vibrációs vagy rotációs energianívói zavarhatják egymást, meg­változtathatják egymás helyzetét, ez a perturbáció jelensége. A perturbált energianívókról származó spektrumvonalak a színképben nem a várt helyen találhatók. - A predisszociációk és perturbációk nagyon alkalmasak a molekula m nem is­mert elektronállapotainak a felkutatására.

A lefényképezett sávrendszer sávjainak szer­kezetéből következtetni léket azokra az elektron­termekre, amelyek között az átmenet létrejött, vagyis hogy a kisugárzott spektrum melyik gerjesztett állapotról milyen állapotba való átmenet­nek felel meg. A sávok egymástól való távolsá­gaiból a molekula vibrációs állandóit, a sávvonalak energiaértékeinek különféle kombinációiból a molekula rotációs állandóit céhet meghatározni.

Nagyon sok türelem kell addig is, amíg a gerjesztési viszonyok, az expozíciós idő, a meg­felelő emulzió kérdései tisztázódnak. A lefényképezett spektrum kézbevétele azonban még csak a kezdet kezdete. Egy-egy sáv néha több száz vonal­ból áll, úgyhogy a kívánt analízis több ezer vonal megmérését jelenti. Ezeket az egymástól sokszor csak tizedmilliméterre levő vonalakat kompará­torban, ezredmilliméter pontosságra kell megmérni. ­Csak ezután jön a tulajdonképpeni analízis, a vonalak csoportosítása, kombinálása, majd a végén a konstansok számítása. Nagyon kell szeretni a spektroszkópiát ahhoz, hogy a sok türelmet és kínos pontosságot igénylő, rendkívül hosszadalmas számításokkal megküzdve, örömet okozzon a nehezen megszerzett eredmény. Schmid Rezső nagyon szerette a spektroszkópiát. Munkájával bekapcsolódott az akkor már több mint negyedszázada folyó külföldi kutatásokba és itt kiválóan képviselte a magyar tudományt.

Schmid Rezső tudományos munkásságát a nitrogénoxid molekula színképének tanulmányozásával kezdte. Négy évig folytak az erre vonat­kozó kutatósak; majd áttért a CO, CO2, CO+, CO++ molekulák színképének vizsgálatára, és ez folyt hat-hét évig. Közben és utána néhány dolgozat készült az O2, CN, CD, CH, N2, C2 és AgH moleku­lák vizsgálataival kapcsolatban is. Nagyon sokat foglalkozott az említett molekulák disszociációs energiáinak meghatározásával és a színképeikben észlelhető Zeeman-effektussal, különböző erősségű mágneses terek alkalmazása esetén. Közvetlenül halála előtt a vezetése alatt folyó vizsgálatok ismét a nitrogénoxid molekulára irányultak.

Ennek a kis megemlékezésnek a keretei nem teszik lehetővé, hogy Schmid Rezső értékes és érdekes munkásságáról egészen részletes, kielé­gítő ismertetést adjak. A nitrogénoxid molekulával kapcsolatos vizsgálatokról próbálok talán bővebben írni és a többi kutatásról csak vázlatos áttekintést adni.

Mint már említettem, Schmid Rezső tudomá­nyos munkássága és ezzel együtt a magyar spekt­roszkópiai kutatások, a nitrogénoxid molekulára vonatkozó vizsgálatokkal indultak meg. Amint az erre vonatkozó dolgozatokból kitűnik, a fel­vételek mind Hilger E1 típusú prizmás spektro­gráffal készültek. Először a γ sávokat fényképezte. A γ sávok egy része akkor már ismert volt, Maria Guillery1 1927-ben analizálta az NO γ rendszer (0,2), (0,3), (0,4) és (1,4) sávjait. Az ő munkáját folytatva Schmid Rezső az NO γ rendszer (0,0), (0,1), (1,0), (1,1), (2,3) és (3,4) sávjait analizálta és a (0, 2) sáv ágaiban M. Guillerynél mintegy húsz rotációs kvantumszámmal tovább haladt. Egy későbbi dolgozat arról számol be, hogy Farkas Dénes disszertációjának mérési eredményeit fel­használva további hét γ sáv rotációs analízise készült el, és részben M. Guillery, részben Schmid Rezső korábbi méréseiből négy γ sáv adatai jelentékenyen bővültek a magasabb rotációs állapotok felé.

A γ sávok ágaiban az intenzitásviszonyok megállapítására is több kísérlet történt. Zeiss regisztráló fotométerrel készültek el a fotometer­görbék. 1930-ban egy Zeiss-féle lépcsőzetes résű kondenzort szerzett be az Intézet és ennek alkal­mazása lehetővé tette Schmid Rezső számára a lemez feketedéseiből az intenzitásra való közvet­len átszámítást és így a mérési eredményeknek a Hill és van Vleck2-féle intenzitásformulákkal való kvantitatív összehasonlítását.

Az NO γ rendszer (0,2) és (0,1) sávjain vizs­gálta meg Pogány Béla és Schmid Rezső a rotá­ciós vonalak Zeeman felbomlását 26000 Gauss erősségű mágneses térben. A (0,2) sávban húsz vonalon át, a (0,1) sávban tíz vonalon át észleltek dublett felbomlást, amelynek nagysága rotációs kvantumszámmal csökkent.

Az NO molekula β sávrendszerét először Jenkins, Barton és Mulliken3 analizálták. Schmid Rezső irányításával König Theodora további tizenegy NO β sávot mért ki, amelyek a v' = 4, v" = 2 és v" = 3 vibrációs nívókkal bővítették az NO β sávok eddig ismert vibrációs termsémá­ját.

Az NO β sávokban fennálló intenzitásviszo­nyokat is megmérte és diszkutálta Schmid Rezső. Ezenkívül megvizsgálta, az NO β sávokon észlelhető Zeeman-jelenséget is, és megállapította, hogy ez analóg az NO γ sávokéval. Erről szóló dolgozatában Schmid Rezső megjegyezte, hogy tudomása szerint ∏-∏ átmenetnek megfelelő sávokon (az NO β sávok 2∏- 2∏ átmenetből szár­maznak) előtte még nem figyeltek meg Zeeman-jelenséget.

Az NO molekula δ sávrendszerét először Knauss4 észlelte. Aktív nitrogén utóvilágításban, Schmid Rezső is megkapta az NO δ sávjait. Fényképezni a (0,3), (0,4) és (0,5) sávokat tudta, de csak a (0,3) sávot volt érdemes rotációs analízisnek alávetni, mert a másik kettőt a γ és β sávok át­fedik. A legfőbb eredmény az volt, hogy Schmid Rezsőnek sikerült kimutatnia az NO δ sávok dublett voltát - spektrográfja ugyanis a Knauss által használthoz képest tízszeres felbontóképes­ségű volt. (Valójában ezek négyes fejek, mert egy P és egy Q fej tartozik a 21/2 és a 23/2 nívóhoz külön-külön. Újabb keletű jelöléssel a P1, Q1, P2 és Q2 ágaknak az °P12, P2, P1 és Q1 ágak felelnek meg.) A dublett fejek komponenseinek egymástól való távolsága megegyezik a γ sávokéval. Ezzel Schmid Rezső megerősítette Knaussnak azt a feltevését, hogy a δ és γ sávok kezdő nívója kö­zös. Felső állapotnak Schmid Rezső 2∑ állapotot feltételezett, feltevésének helyessége később iga­zolódott.

Intenzitáseloszlást a nagymértékű átfedődések miatt nem lehetett mérni. Annyit azonban meg lehetett állapítani, hogy az NO δ sávjaiban az ágak relatív intenzitásai kvalitatíve megegyeznek a γ sávokban uralkodó viszonyokkal.

Az NO molekula alapterme reguláris 2∏ term, azaz a 21/2 komponens kisebb energiatartalmú, mint a 23/2 komponens. Bródy Imre, Millner Tivadar és Schmid Rezső feltételezték, hogy ha a kétféle módosulat egymásba átalakulhat, akkor az NO gáz hűtésével a kisebb energiatartalom­mal rendelkező molekulák (21/2-lel jelölve) mennyisége a nagyobb energiatartalommal rendelke­zők (23/2) rovására szaporodni fog. Megfontolásai­kat kísérleteik teljes mértékben igazolták.

Az NO molekulával való foglalkozás itt kb. egy évtizedre megszakad. Röviddel Schmid Rezső halála előtt, vezetésével újra megindultak a vizs­gálatok az NO-val kapcsolatban. Lefényképezték az NO spektrumát az azóta beszerzett 6,5 m-es, hüvelyékenként 30 000 karcolatú konkáv rács-spek­trográffal. Az erre vonatkozó publikációk már csak Schmid Rezső halála után jelenhettek meg.

Az első feladat volt az NO ε sávrendszerének vizsgálata, amelynek rotációs analízise még nem volt meg. Az ε sávokat először Leifson5 észlelte abszorpcióban és Bair6 emisszióban, ők ezeket a sávokat 3. pos. nitrogén csoportnak nevezték el. M. Guillery emissziós méréseiben is szerepelnek ezek a sávok, ő a γ sávok sémájába illesztette bele, mint amelyek a v' > 3 vibrációs nívókról származó átmenetekből jöttek létre. Az a rendszer felső elektronállapotának v' = 0 nívója ugyanis körülbelül oda esik, ahová az NO γ rendszer v' = 4 nívójának kellene esnie. Herzberg és Mundie7 az ε rendszert a γ rendszer folytatásának tekintették, és az ε sávok anomális intenzitását predisszociáció okozta látszólagos intenzitásnöve­kedésnek tulajdonították, amely csak abszorpció­ban észlelhető. Éppen ezért ők kétségbevonták M. Guillery sémájában szereplő v' > 3-ról származó γ sávok létezését emisszióban.

Gerő, Schmid és Szily 1943-ban a Die Natur­wissenschaften c. folyóiratban adtak számot arról, hogy emisszióban lefényképezték az ε rendszert, és hogy a sávok rotációs analízise azt bizonyítja, hogy a sávok alsó állapota azonos az NO 2∏ alap­termjével, a felső állapot pedig különbözik az NO γ sávrendszer felső állapotától. Egy fél év múlva Gaydon8 majd néhány évvel később Mige­otte és Rosen9 is ugyanerre az eredményre jutottak.

Az ε sávok rotációs analízisét Schmid, Gerő és Szily elvégezték a (0,2), (0,3) és (0,4) sávban. Eredményeik 1943. decemberében érkeztek be ­és 1944. márciusában publikáltattak a Physica 11 144 (1944) számban. A. G. Gaydon10 1944. januárjában juttatta el rotációs analízisét az NO ε rendszer (0,4) sávjáról a Proc. Phys. Soc. folyó­irathoz és ez az 56 160 (1944) számban jelent meg.

Tanaka11 1949-ben megpróbálta még abszorp­cióban nyert diffuz ε sávjait a Herzberg-Mundie­-féle hipotézissel magyarázni, 1952-ben azonban12 bizonyára új felvételei alapján - ő is a mellett foglalt állást, hogy az ε sávok külön rendszert alkotnak. Baer és Miescher13 1953-ban újabb bizonyítékát adták az NO ε rendszer önálló voltá­nak. Emisszióban lefényképezték az NO spektrum Schumann-tartományát. A kisülés N15-ben dúsí­tott NO gázban történt. Ezt összehasonlítva a közönséges NO-ban történt kisülés spektrumá­val az izotópeltolódás könnyen felismerhető és mérhető. Az ε sávok (0,1) és (1,0) sávjaiban az eltolódás ellenkező értelmű, míg a (0,0) sávban nincs eltolódás. Baer és Miescher elvégezték a számításokat az izotóp eltolódás nagyságára és irányára nézve, úgy is, hogy az ε sávokat a γ rendszer folytatásának tekintették és úgy is, hogy ezek külön rendszert képeznek. Számításaik kitűnő egyezésben vannak az utóbbi esettel és ez egyértelműen bizonyítja Schmid, Gerő és Szily eredeti feltevését, hogy az ε sávok külön rendszert alkotnak, és ez végérvényesen biztosítja az NO D 2+ elektronállapotának létezését.

Schmid Rezső és Gerő Loránd új NO felvételé­nek másik nagy eredménye az volt, hogy sikerült a β sávokat is lefényképezni közönséges Geissler-­kisülésben. Az NO β sávok ugyanis rendszerint csak az aktív nitrogén utánvilágításában szoktak megjelenni, ezek a spektrumok azonban nem alkalmasak magas, rotációs kvantumszámokig ter­jedő rotációs analízisre. A felvételen megjelent néhány erős β sáv rotációs analízisét Balleneg­ger Katalin doktori disszertációja tartalmazza (1943).

Több dolgozat és doktori disszertáció utal arra, hogy Schmid és Gerő ennek a felvételnek az alapján átvizsgálták az NO γ sávok valamennyi elérhető vibrációs és rotációs nívóját, hogy magya­rázatot tudjanak adni a β és γ sávok vibrációs emeleteinek v' = 4 ill. v' = 3-nál történő meg­szakadásáról. A γ sávokon pontosan meg tudták állapítani a predisszociációs határgörbe helyét, a β sávokon pedig extrapolációval sikerült a predisszociációt lokalizálniok. A predisszociációt okozó repulziv term a γ és β sávoknak egymással igen csekély kölcsönhatásban levő felső állapotai közül a β sávokéval igen erős kölcsönhatásban van. Így a γ és β sávok rotációs termsorainak a β sávok predisszociációs határgörbéje felett levő (extrapolált) metszéspontjaiban akcidentális pre­disszociációt kellene észlelni a γ sávok megfelelő vonalain. Ennek az észlelésnek a megtörténtéről is beszámolnak az említett dolgozatok. Sajnos azonban Gerő Loránd közbejött szomorú halála és a háborús pusztulások miatt ebből az új fel­vételből éppen ezeknek a kérdéses γ sávoknak a publikálása maradt el. Valatin János a Proc. Phys. Soc. 60 533 (1948) számában közölte Gerő és Schmid megtalált kéziratát és ebben három γ sáv rotációs analízisét [az (1,0), (2,0) és (3,1) sávokét], ezek azonban nem igazolják megnyugtató módon az említett állításokat. A Valatin János által publikált kézirat tizenkilenc γ sáv új rotációs analíziséről tesz jelentést. Rendkívül örvendetes, hogy ezeknek a sávoknak kompará­lási jegyzőkönyvét és a Schumann-lemezek ki­vételével a felvételeket is az elmúlt hetekben megtaláltam. Sőt megtaláltam a 19-ből 18 sáv rotációs analízisét is, a hiányzó (2,0) sáv vonalai pedig megtalálhatók a Valatin által publikált cikkben. Így most már remélhető, hogy Schmid és Gerő hatalmas befektetett munkája nem me­rül feledésbe, sőt új eredményekhez vezet, hiszen ahogyan a felvételekből és az analízisből kitűnik, olyan magas rotációs kvantumszámokig jutottak el az egyes sávokban, amelyek messze felülmúlják az NO γ sávok legújabb - Ogawa14 által végzett - rotációs analízisét. ­

Időközben azonban az NO molekula színképé­ben található predisszociációkat többen magya­rázták és ezek a magyarázatok nem abban a hipotézisben látszanak nyugvópontra jutni, ame­lyeket Schmid Rezső és Gerő Loránd is vallottak. Sutcliffe és Walsh15 részletesen diszkutálják az NO spektrumában található predisszociációkat és perturbációkat, és kimutatják, hogy ezek mind megmagyarázhatók annak feltételezésével, hogy a β sávok B 2∏ felső állapotának potenciálgörbéje rendre metszi a γ sávok A 2+, a δ sávok C 2+ és az ε sávok D 2+ (felső) állapotának poten­ciálgörbéjét. Szerintük tehát nincs szükség arra, hogy hipotetikus repulzív görbét vezessünk be a különböző rendszerek perturbációinak meg­magyarázására.

Mint említettem, több dolgozat és doktori disszertáció utal a sávok újonnan elvégzett ana­lízisére és ezzel kapcsolatban az észlelt predisszo­ciációs jelenségekre. Schmid Rezső halála után Gerő Loránd publikálta kettőjük kutatásait a NO és ezzel kapcsolatban az N2 molekula disszo­ciációs energiájára vonatkozóan. Ezek szerint ők a NO molekula disszociációs energiáját 4,29 eV-ban (34 600 cm-1), az N2 molekula disszociációs energiáját 5,001 eV értékben állapították meg. Az irodalomban különféle elgondolások alapján különféle disszociációs energiák vannak forga­lomban az NO, ill. N2 molekulákra vonatkozóan. A kérdés megnyugtató módon még most sincs eldöntve. Sajnálatos, hogy Schmid Rezső és Gerő Loránd tragikus halála után megvédetlen maradt az ő álláspontjuk és mellőzötté vált az általuk javasolt disszociációs energiaérték mind az NO, mind az N2 molekulára vonatkozóan.

Az NO molekulával kapcsolatos kutatások első részének lezárulásával Schmid Rezső áttért a CO, CO+, CO2, CO2+ stb. molekulák színképei­nek vizsgálatára. 1932-ben mint a Rockefeller alapítvány ösztöndíjasa Chicagoba ment. A Ryer­son Physical Laboratory-ban, University of Chi­cago, Robert S. Mulliken professzor vezetésével végezte kísérleti munkáját. A fentebb említett molekulák színképeit az ottani 21 foot sugarú nagy konkáv ráccsal fényképezte le, különböző rendekben. Munkájáról két előzetes tájékoztatást és két cikket közölt a Physical Review c. folyó­iratban, de az ott készült lemezek kiértékelése és kutatási eredményeinek részletes publikálása már itthon történt, 1933-, 1934- és 1935-ben. Ezeknek a felvételeknek az alapján történt a III. pos. sávok, a CO2 színképén látható szingulett- és dublett sávok vonalain észlelhető Zeeman-effektus vizs­gálata, több CO2 sáv rotációs analízise és a kísér­letekből levonható tudományos következtetések részletes kifejtése. A szénoxid molekula már is­mert Ångström és Herzberg sávjainak hiányos rotációs analízisét Ő és Gerő Loránd kiegészítették, a rotációs konstansokat az eddiginél nagyobb pontossággal kiszámították, és az Ångström sávokon bekövetkező predisszociáció helyét pontosan megállapították. A Herzberg sávok felső, C 1∑ állapotán predisszociációt fedeztek fel, amely eredmény ismét egy lépéssel közelebb vitte őket a CO molekula disszociációs energiájának meg­határozásához.

Még 1935-ben jelent meg az O2+ sávok Zeeman-­effektusának vizsgálatáról szóló rövid értesítés - Bozóky László és Schmid Rezső munkája -. Ebből kiderül, hogy a sávokat már nem prizmás spektrográffal, hanem stigmatikus leképezéshez montírozott 21 foot sugarú, inchenként 15000 karcolatú ráccsal fényképezték az Intézetben.

Egy 1935 novemberében beküldött, de a Phys. Zschr.-ben csak 1936-ban megjelent - a CO 11,6 Voltnál levő predisszociációs határáról beszámoló - dolgozatban Schmid Rezső elmondja, hogy ezek a felvételek sokkal fényerősebbek, mint a megelőző, ugyanerről a spektrumról készült felvételek (készültek a Ryerson Physical Labora­tory-ban, University of Chicago). Ezt úgy érte el, hogy az Intézet inchenként 30 000 karcolatú, 6,5 m-es konkáv rácsát Hochheim-ötvözettel vonatta be (Dr. E. Hochheim, Heidelberg-Rohr­bach). Akkor nemrégiben - vált ismeretessé, hogy a Hochheim-fémmel bevont tükör reflexióképes­sége más fémekét messze felülmúlja. A rács eseté­ben érdekes módon az intenzitás mellett a vonal­élesség és a vonalak definiált volta is többszörö­sére növekedett. Ez a szerencsés fordulat a rácsok használhatóságában lehetővé tette néhány olyan sávrendszer fényképezését nagy - 1,2 Å/mm ­diszperzióval, amelyek eddig elérhetetlenek vol­tak a nagy rácsok fényszegénysége miatt. Ez a dolgozat jelzi, hogy ilyen módon lefényképezték az O2+ és a CO IV. pos. sávjait, és ezek teljes rotációs analíziséről később Bozóky L. ill. Gerő L. számoltak be.

Ezzel a kitűnő spektrográffal folytatódtak a vizsgálatok. A CO molekula termsémájának kiegészítése volt a következő cél. Az a' 3#sum;+ CO-állapot rezgési nívóinak helyét részben a meg­figyelt a' 3+ ← X1+ abszorpciós ill. a' 3+ → a 3∏ emissziós sávokból, részben az A 1∏ ill. b 3+ állapotokon található perturbációkból állapították meg. Később két további pertur­báló term - az e 3- és I 1- - rezgési és rotá­ciós rendszerét állították fel a CO-nak A 1∏ álla­potán talált többi perturbációból. Egy harmadik dolgozat a d 3∏ és a 3∏ termek rezgési és rotációs nívóit állítja fel, ezzel a különböző CO sávokban található - valamennyi perturbáció magyarázatot kapott. A perturbáló term rotációs konstansai­nak az okozott perturbációkból való meghatáro­zására Coster és Brons16, Schmid és Gerő, majd ­Kovács István dolgoztak ki megfelelő módszere­ket. Kovács István dolgozatában17 elméletileg tárgyalta az azonos multiplicitású termék közötti perturbációkat.

Schmidnek és Gerőnek sikerült lefényképezniök a CO »3A« sávjait, amelyek eddig - a többi sávok­kal való összeesések miatt - rotációs analízis szempontjából megközelíthetetlenek voltak. A »3A« sávok rotációs analízisét is elvégezték. A kitűnő reflexió- és feloldóképességű, nagy disz­perziójú rács-spektrográffal sikerült lefényképezni emisszióban a CO molekula ún. Cameron sávjait (a 3∏ → X 1∑ interkombinációs átmenet). A (0,0) sáv is fényerősen jelentkezett, amelyet addig emisszióban egyáltalában nem sikerült észlelni. - A Cameron sávokat abszorpcióban is lefény­képezték, egymástól függetlenül Budapesten és Darmstadtban. A nem egészen egyforma körülmények között készült két felvétel összevetését és a (0,0) és (1,0) sávok rotációs analízisét L. Gerő, G. Herzberg és R. Schmid közösen publikálták. A két sáv nulla-vonalainak helyét J = 0-ra való extrapolációval határozták meg az képlet adatokból, hivatkozva Budó Á.18 dolgozatára, amely meggyőz az eljárás helyességéről. - Schmid Rezső és Gerő Loránd több predisszociációt fedeztek fel a CO spektrumban, és ezek alapján meg­határozták a CO molekula disszociációs energiá­ját. A megállapított D(CO) = 6,89 eV-os érték - az NO disszociációs energiájához hasonlóan - csak egy a többi között; sajnos a különböző felfogások és magyarázatok között az ő észrevé­teleik és okos meggondolásaik már nem lehetnek ott.

A CO fotokémiai bomlásával kapcsolatos spektroszkópiai meggondolásokról is készülőben volt egy dolgozatuk. Ennek első fogalmazását a szerzők halála után J. G. Valatin közvetítésével W. Jevons közölte a Proc. Phys. Soc. 58. köteté­ben, 1946-ban. A. G. Gaydonnak a dolgozatban foglaltakra vonatkozó kérdéseire J. G. Valatin válaszolt ugyanennek a folyóiratnak következő kötetében, 1947-ben.

Több dolgozat foglalkozik a kétatomos hid­ridek és deuteridek disszociációs sémájával kap­csolatos problémákkal. A CH és CD spektrumát több tartományban lefényképezték, predisszo­ciációs jelenségeket figyeltek meg, és elvégezték az ultraibolya rendszer vibrációs analízisét. Feast19 1951-ben rámutatott arra, hogy az ultraibolyában fekvő Schmid és Gerő által észlelt CH és CD sávo­kat már Douglas és Herzberg20 sem észlelték 1942-ben készített felvételeiken. Majd Pearse és Gaydon21 1950-ben összeállított sávfejtáblá­zataiból megállapította, hogy Schmid és Gerő által a CH+ és CD+ ionok emissziójának tulajdo­nított ultraibolya sávok adatai megegyeznek a Mrozowski,22 ill. Mrozowski és Szule23 munkáiban vizsgált HgH+ és HgD+ sávok adataival, és ebből ő azt a következtetést vonta le, hogy Schmid és Gerő sávjai a vakuum-rendszerükben levő Hg szennyeződésből erednek. - Ezzel persze még egyáltalában nem döntötte el a kérdést, ez csak már meglevő irodalmi adatokra - való hivatkozás, amely adatoknak a helyessége és pontossága - ellenvélemény híján - természetesen biztosítottnak látszik. Nagyon sokat kerestem a kérdéses felvételeket, sajnos nem találtam meg, a felvételek megismétlésére pedig még nem kerülhetett sor.

A CO molekula 6,9 Voltos disszociációs ener­giájának alapulvételével Schmid és Gerő megvizs­gálták a cián molekula disszociációs termékeit, meghatározták a CN disszociációs energiáját, foglalkoztak az N2 molekula IV. pozitív sávrend­szerével és az N2 molekula disszociációs energiá­jának meghatározásával, behatóan vizsgálták az ezüsthidrid molekula szűzképét, és ennek 1∑ - 1∑ rendszeréből 60 sávot analizáltak.

Meg kell emlékezni még Schmid Rezső két fordításáról; az egyik Sommerfeld Arnold »A fé­mek elektronelméletéről és az elektron természeté­ről« című előadásának fordítása. Ezt az előadást Sommerfeld 1930. január 27-én tartotta Buda­pesten az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat ülésén. A másik fordítás francia eredetiből készült: P. Zeeman, Hendrik Antoon Lorentz élete és munkássága.

Schmid Rezső volt tehát az, aki Magyarorszá­gon meghonosította a spektroszkópiát, és az akkori viszonyok nehézségeit legyőzve olyan laboratóriumot teremtett meg, amelynek már spektrográfjai is előkelő helyezést biztosítottak az itt készült analízisek számára. Munkássága igen nagy megbecsülésre talált mindenhol, erről tanúskodik a külföldi irodalomban fellelhető számos hivat­kozás. Gondos, lelkiismeretes analíziseiből több olyan eredmény származott, amely mai ismere­teink fő pillére, vagy amelynél tovább még ma sem jutottak el a spektroszkópusok.

Schmid Rezső munkásságának azonban itt nincs vége. Sokszor elő kellett bújnia a műhely­ből, vagy a spektrumok közül, mert várták a fiatalok. Fáradhatatlanul nevelte tanítványait. Számos disszertáció készült itt, a Műegyetem Fizikai Intézetének alagsorában. Tanítványai kö­zül nem egy ma is kitűnő művelője ennek a tudománynak.

De nemcsak spektroszkópiát lehetett Tőle tanulni. Ha megjelent piszkos, olajos köpenyé­ben, akkor Vele együtt a derű is megjelent; pillanatok alatt bohókás, finom kedvességgel vette körül azt, aki a közelébe került. Kimondhatatlan szerénységgel és mély alázattal boncolgatta a molekulák titkait, járta a »nagyszakállú tudo­mány« útjait. Soha nem látott megbecsüléssel fordult az emberek felé, tanított, segített, vígasz­talt és bátorított, tréfásan közeledett, de mindenki megérezte, hogy ebben mennyi együttérzés és szeretet van: - »Ne tessék búsulni, nem érdemes .... rázta fel a nekiszomorodottakat. - Hogy hogyan kell elkezdeni egy szakdolgozatot?« .... mosoly­gott kedvesen az aggodalmaskodó »gyerekek«-re csak egyféleképp lehet: »Már a régi görögök is .... « és hogyan lehet folytatni ? .... »úgy, mintha egy hatalmas könyvnek a bevezetését írnánk, sűrűn szabadkozva, hogy a dolgozat csak 50 oldal lehet, így nincs mód a fejünkben, levő tudásanyag részletes kifejtésére.« - Az ügyetlenkedőnek is odaszólt: »hogyan, hát nem megy? Pedig én azt hit­tem, hogy csak a markába köp, megpödri a baju­szát, és máris kész az egész!« És így tovább.

Tizenkét éve már annak, hogy ezek elhangzot­tak, tizenkét éve már, hogy Ő nincsen többé. De közöttünk marad tiszta emléke, amelyet nem enged megfakulni a szívünkbe oltott szeretet.

Ezt a szeretetet fejezi ki, emlékének ápolását szolgálja az Eötvös Loránd Fizikai Társulatban 1950. óta minden évben kiosztásra kerülő Schmid-­díj. A Társulat által alapított díjat olyan fiatal fizikusok kapják, akik kísérleti vagy elméleti kutatásaikkal méltónak bizonyultak arra, hogy Schmid Rezső emléke előtt meghajolva mondja­nak köszönetet munkájuk elismeréséért.

Schmid Rezső rövid életének hatalmas mun­kájáról ez a kis ismertetés csak nagyon vázlatos képet nyújthatott. Sokkal egységesebb és teljesebb az a mérhetetlen megbecsülés és szeretet, amely még ma is körülveszi Őt volt barátai, munka­társai és tanítványai részéről.

Deézsi Irén
Központi Fizikai Kutató Intézet
Spektroszkópiai Osztálya

IRODALOM

 1. M. Guillery, Z. Physik 42 121 (1927).
 2. E. L. Hill, J. H. van Vleck, Phys. Rev. 32 261 (1928).
 3. F. A. Jenkins, H. A. Barton, R. S. Mulliken, Phys. Rev. 30 150 (1927).
 4. H. P. Knauss, Phys. Rev. 32 415 (1928).
 5. S. W. Leifson, Astrophys. J. 63 73 (1926).
 6. W. H. Bair, Astrophys. J. 52 301 (1920).
 7. G. Herzberg, L. G. Mundie, J. Chem. Phys. 8 263 (1940).
 8. A. G. Gaydon, Proc. Phys. Soc. London 56 95 (1944).
 9. P. Migeotte, B. Rosen, Bull. Soc. roy. d. Sci. de Liége 19 343 (1950).
 10. H. G. Gaydon, Proc. Phys. Soc. London 56 160 (1944).
 11. Y. Tanaka, Journ. Sci. Res. Inst., Tokio 43 160 (1949).
 12. Y. Tanaka, Technical Report, Chicago (1952).,
 13. P. Baer, E. Miescher, Helv. Phys. Acta 26 91 (1953).
 14. M. Ogawa, Science of Light 3 90 (1955).
 15. L. H. Sutcliffe, A. D. Walsh, Proc. Phys. Soc. 66 209 (1953).
 16. D. Coster, F. Brons, Physica 1 634 (1934).
 17. I. Kovács, Z. Physik 111 640 (1939).
 18. A. Budó, Z. Physik 98 437 (1936).
 19. M. W. Feast, Proc. Phys. Soc. A. 64 692 (1951).
 20. A. E. Douglas, G. Herzberg, Canad. J. Res. A. 20 71 (1942).
 21. Pearse-Gaydon: The Identification of Mole­cular Spectra (London) 1950.
 22. S. Mrozowski, Acta Phys. Polon. 4 405 (1935).
 23. S. Mrozowski-M. Szulc, Acta Phys. Polon. 6 44 (1937).

Schmid Rezső publikációi

Fordítások: