Köszöntő

Novobátzky Károly
Egyet. Fiz. Int. Budapest

A meginduló Fizikai Szemle társadalmi és tudományos hivatást óhajt betölteni. Korunk elutasíthatatlan követélménye, hogy a szellemtudományokból kisarjadzott eddigi világnézet helyet engedjen annak az egyetemes szemléletnek, melyet a természettudomány alakít ki a gondolkodó elmében. A Szemle összefüggő cikksorozatokat közöl egy-egy fizikai diszciplina fejlődéséről és az olvasó személyes élményként veheti tudomásul azokat a tapasztalat alapján építő módszereket, a valóság korlátfájába fogódzkodó gondolati formákat, melyeket áthidalhatatlan űr választ el a dogmák kísértetvilágától. Vannak már kitűnő folyóirataink, melyek ugyancsak a természettudományi valóságérzék széleskörű kifejlesztésén dolgoznak, de ezek általában a nagyközönség felé tájékozódnak. A Fizikai Szemle elsősorban a szakfizikusok lapja. Nem kisebb célt tűzött maga elé, mint hogy ennek az értékes rétegnek összefogó szerve és irányítója legyen.

A mai társadalom széleslátókörű vezetői nem egyszer jelentették ki nyomatékos hanghordozással; hogy iparunk gyorsütemű fejlődésének egyik nélkülözhetetlen feltétele a korszerű fizikus együttműködése az üzemek mérnökeivel. Állapítsuk meg tárgyilagosan, milyenek a viszonyok ma. A technikai fizikusok első csapata még csak néhány év múlva hagyja el az egyetemet. A fizikusok tábora ma még kizárólag a középiskolák fizikus tanáraiból áll. Zömük abban a pillanatban szakadt el a fejlődő tudománytól, amelyben elhagyta az egyetemet. Hogy ez mit jelent, arra csak az tud feleletet adni, aki helyzeténél fogva a szakfolyóiratok tudományos termelését rendszeresen áttekintheti. Lélekzetfojtó iramban fejlődik a fizika, a világnak ez a legelső tudománya, melyet fontosságban más meg sem közelíthet. Nem hiába nevezte Einstein ötödik nagyhatalomnak. A mérőfizika hihetetlenül merész és hihetetlenül költséges módszerekkel kisajtolja az elemi részecskék utolsó rejtelmeit, az elmélet pedig sorra vizsgálja a lehetőségeket a természeti történés logikai áthatására. És mindebből a hivatásos hazai fizikus nem vehet tudomásul semmit. A költséges folyóiratok tömeges járatására valutáris szempontból gondolni sem lehet, de tanulmányozásuk különben is rendszeresen megosztott munkát kíván.

Ezen az áldatlan állapoton kíván a Fizikai Szemle gyökeresen változtatni. Feladatául tűzte ki, hogy lelkiismeretes irodalmi szemelvényezés után a legsürgősebb témaköröket közérthetően leközölje. Nem téveszti szem elől a didaktikai követelményeket sem. In medias res módszerrel tárgyalni olyan kiragadott problémákat, melyek elszigeteltségükben érthetetlenek, könnyű, de teljesen meddő eljárás.

A lap szerkesztősége sürgősségi sorrendet állapított meg az egyes közleményekre vonatkozólag és minden tárgykört fejlődési folyamatán végig hézagmentesen fog bemutatni. Aki a Fizikai Szemlét rendszeresen olvasni fogja, összefüggő egységként ismeri meg a probléma kialakulását és különösen mái állapotát. Könnyen olvasható újságot kap, amely mérföldekkel növeli távlatát és végre-valahára kapcsolatba hozza azzal a világgal, amelyhez hivatásánál fogva tartozik.

A szerkesztőség tudatában van annak is, hogy nagy hiba volna az olvasók öntevékenységének kikapcsolása. Éppen ezért feladatokat fog kitűzni és úgy a megoldók neveit, valamint a legszebb megoldásokat is közölni fogja. Egyszersmind tervbe vette; hogy külön rovatot nyit az újszerű vagy különösen szemléletes és megkapó bemutató kísérletek ismertetésére. Valószínű, hogy e kerül a rovat körül fog kikristályosodni az iskolai laboratóriumok standard-felszerelésének programja.

Kedves Kartárs ! Bizonyosan tisztában vagy azzal; hogy a Fizikai Szemle nem profitéhes vállalat kiadványa. Bizonyosan tudod, hogy feléd kinyújtott segítő kéz, mely kiragad a süppedékből és biztos talajra állít. Ragadd meg ezt a kezet azzal a szeretettel, amellyel feléd nyújtják. Lehetetlen, hogy ne éreznéd a hajnal szimatát. A tudomány területén is tetté vedlik a lázasan türelmetlen vágy, hogy századok mulasztását pótoljuk, hozzánk méltó állapotokat teremtsünk. A Te szűkebb tájaidon a Fizikai Szemle vállalja az útmutató szerepét. Kövesd a haladás nevében.