Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2009. 11. 365.o.

CSILLAGÁSZAT ÉS RÉSZECSKEFIZIKA

Patkós András
ELTE Atomfizika Tanszék

Csillagászat 2009 A gyakran hallott állítás, hogy a két tudományterületen folyó kutatások szorosan összekapcsolódnak, leginkább a következő jelenségekre alapozható:

Alább ebből a három kategóriából mutatok be egy-egy témát. Nevezetesen a neutrínóoszcillációról, továbbá a kompakt csillagászati objektumok magja kvarkszerkezetének feltárását és a sötét anyag elemi kölcsönhatásainak kimutatását célzó kutatások helyzetéről lesz szó.

Tudatában vagyok annak, hogy a csillagászat klasszikus stílusú művelői számára ezek nem feltétlenül központi fontosságú témák. Sokuk kifejezetten félti az asztronómiát a részecskefizikai behatolástól. Simon White, a garchingi MPI für Astrophysik megfigyelő csillagász igazgatója 2007-ben, amikor a kizárólag csillagászati eszközökkel megfigyelhető "sötét energia" köré szerveződött kooperáció került a NASA alapkutatási projektjeinek élére, kemény hangvételű kritikát tett közzé [1]: "... ez a konvergencia káros lehet a csillagászat számára. A két közösség eltérő módszertant alkalmaz, tudományos kultúrájuk különböző. Kritikátlanul elfogadva egy idegen rendszer értékeit, a csillagászok kockára teszik jelenlegi sikereiket és területük jövőbeli életképességét. A sötét energia csillagászati eszközökkel történő vizsgálata tagadhatatlanul érdekes feladat, de csak egy a sok közül...". A válasz nem késett soká. Edward (Rocky) Kolb, a Chicagói Egyetem részecskefizikus indulású asztrofizika professzora válasz-esszéjében [2] a két kutatási stílust összekötő két erős "szálnak" nevezte a sötét energia és a sötét anyag megismerésének kihívását. "Természetesen a két területnek vannak sajátos intellektuális és együttműködési hagyományai, amelyek egyike sem tekinthető ideálisnak. Két különböző kultúrájú szakterület egyike sem ítélhető önmagában jónak vagy rossznak; egy adott feladatra alkalmazva derül ki, hogy használhatóak-e vagy sem. A csillagászat és a részecskefizika közösségei előtti kihívás a legjobb hagyományaik összekapcsolását követeli."

1. ábra

A részecskefizika jól reprodukálható események statisztikus értékelésével tesz kísérletet egy tipikus univerzum tipikus jelenségeinek értelmezésére. Ez a stílus tükröződik a részecskefizikai szemléletű asztrofizikai vizsgálati tervekben (pl. galaxistérképek alapján a látható anyag eloszlásának két- és soktest-korrelációs értékelése, amihez hasonlók az Univerzum röntgenforrás-térképei vagy neutrínóobszervatóriumok segítségével a kozmikus neutrínóforrásokról megalkotandó globális-átlagos kép). Gyakran hangoztatott tény, hogy a kísérleti részecskefizikában az individuális kutatási hozzájárulás pontos körülhatárolása egyre nehezebb. A csillagászok erősen hangsúlyozzák a megfigyelt univerzum vagy annak akár egyetlen csillaga vagy galaxisa egyediségét, részletes tulajdonságai általánosíthatóságának nehézségét. Ehhez a szemlélethez látszik illeszkedni a megfigyelő személyiségének szerepét, akár egyetlen objektum kitartó megfigyelésére áldozott kutatói pályáját megbecsülő tudósképük.

Szerencsére, tudunk már olyan, vitathatatlanul tudománytörténeti jelentőségűként számon tartott kutatási eredményekre hivatkozni, amelyek a két kutatási terület összehangolt tevékenységét hasznosították. Elsőként elevenítsük fel a legnevezetesebb példát!

Neutrínócsillagászat

2002-ben a három részre osztott Nobel-díj felén Raymond Davis Jr. (1914-2006) és Masatoshi Koshiba (1926-) osztozott "úttörő hozzájárulásukért az asztrofizikához, különösen a kozmikus neutrínók észleléséért". A részletesebb sajtóközlemény záró kulcsmondata a következőképpen fordítható magyarra: "Davis és Koshiba munkája váratlan felfedezésekhez és egy új, intenzíven kutatott területhez, a neutrínócsillagászat kialakulásához vezetett".

2. ábra

Davis kísérlete a Homestake-bányában tárolt széntetraklorid (CCl4) felhasználásával a Nap magfúziós folyamatai során lejátszódó reakciósorban keletkező nyolcas atomszámú bór béta-bomlásából származó neutrínók kimutatását tűzte ki céljául:

képlet

Az észlelésre használt neutrínó-indukált reakció

képlet

volt. Bekövetkezésének kimutatása az argon-atomok kémiai kinyerésén alapult. A kísérlet végső változatát 1970-ben indították be és közel negyedszázadig működtették. 1998-ban közölték végső eredményét [3], miszerint 1970 és 1994 között 2200 argon-atomot nyertek ki az "uszodából". John Bahcall (1934-2005) már 1964-ben elméleti becslést adott a Nap-neutrínók spektrális teljesítmény-eloszlására a fúziós reakcióháló adatainak akkori ismerete alapján. Az ő modelljét nevezik Standard Napmodellnek. A javuló mérési adatokkal folyamatosan korrigálva számolásait, 2005-ben az 1. ábrán látható spektrumot tette közzé [4]. A mai észlelési eredmények egybehangzóan mutatják, amit Davis már 1972-ben az első (balatonfüredi) Neutrínó- konferencián jelzett [5]1: a Napból érkező elektronneutrínók fluxusa energiafüggő, de mindenképpen csak fele-harmada az előre jelzett értéknek.

A kanadai Sudbury-bányában 1000 m3 nehézvízzel töltött tartályban a Napból érkező neutrínófluxust azok úgynevezett semleges és töltött árama révén egyaránt lehet észlelni. A 2001-ben elvégzett észlelés értékelése szerint a semleges árammal indukált reakció a Standard Napmodellel egyező fluxusértéket jelzett, míg a töltött áramú reakció Davis kísérletével megegyezően a várt fluxus harmadát mutatta. A látszólagos ellentmondást a Bruno Pontecorvo (1913- 1993) és Vlagyimir Gribov (1930-1997) által már 1969-ben, a korai Davis-mérések értelmezésére ajánlott neutrínóoszcilláció feltételezése oldja fel. Ezt az értelmezést azóta további három perdöntő érv is alátámasztja.2 A kozmikus neutrínók észlelésének programja az elemi részek fizikájában egy alapvetően új, a részecskefizikai Standard Modellen túlmutató fejezet megnyitásában játszik kiemelkedő szerepet.

A Kamioka-hegységben Koshiba vezetésével az 1990-es évek közepére létrehozott SUPER-K neutrínóobszervatóriumban H2O-töltésű tartályban az elektronneutrínók a víz elektronjain szóródnak, és a meglökött elektronok Cserenkov-sugárzását észlelik:

képlet

Ez a technika lehetővé teszi a neutrínóforrás irányának meghatározását, sőt elég finom szögfelbontással és az intenzitáseloszlás hamis színezésével elkészíthető a Nap neutrínófénnyel rajzolt képe [6] (2. ábra). A Nap ilyen módon való azonosítását az égbolton kétségtelenül neutrínócsillagászati észlelésként fogadhatjuk el.

Koshiba 1/4 Nobel-díja kifejezetten a csillagászat és a részecskefizika kooperációjának első (nem-tervezett) példáját jutalmazta. A szenzációs megfigyelés 1987-ben történt, amikor a Kamiokande-detektor csapata eredeti célkitűzésén, a proton bomlásának megfigyelésén dolgozott. Koshiba párhuzamos célja a Nap-neutrínók valós idejű megfigyelése volt a fenti reakcióval. A detektor érzékenységének ehhez szükséges fokozását 1986 végére el is érte. Ettől kezdve a Cserenkov-detektorok folyamatosan működve a proton hipotetikus bomlása mellett a kozmikus neutrínók jelére is "figyeltek".

A proton véges élettartamára vonatkozó elképzelések mindmáig nem igazolódtak, viszont 1987. február 23-án az obszervatórium spontán átalakult neutrínócsillagászati berendezéssé.

3. ábra

A csillagászok február 24-én(!) észlelték a Nagy Magellán-felhőben felrobbant szupernóva fényét. A nukleáris fűtőanyagának kifogyása révén instabillá vált csillag gravitációs összeomlása egy sűrű objektum kialakulásával zárul. Az egyik lehetőség a neutroncsillag, amelynek elfajult, hideg neutron-anyaga Fermi-nyomásával ellensúlyozza a gravitációs vonzást. A robbanásban az összes fajta könnyű neutrínó és antineutrínó egyenlő mértékben keletkezik, részben inverz béta-bomlással, részben annihilációs reakciók végtermékeként (utóbbiakban antineutrínók is keletkeznek). Ezek szállítják el a robbanás 1059 MeV-re becsült energiájának 99%-át. Koshiba és munkatársai 1987. március 10-én küldték el beszámolójukat a Physical Review Letters szerkesztőinek arról, hogy a felfényesedést egy nappal megelőzően egy 13 másodperces intervallumban megtalálták annak a 12 neutrínó által meglökött elektronnak a Cserenkov-lenyomatát, amelyek beérkezési irányuk és észlelésük időpontja alapján azonosíthatók voltak a felrobbant objektumból származó, négyzetcentiméterenként milliárdnyi neutrínót tartalmazó részecskeáramnak a detektorral kölcsönhatásba lépett kisszámú alkotórészével.

Ez az eset mintát ad a csillagászok elektromágneses (optikai, infravörös vagy röntgentartománybeli) megfigyeléseinek összekapcsolására a kevésbé hagyományos sugárzások észlelésével. Akár a neutrínók, akár a gravitációs sugárzás kibocsátása megelőzi a kozmikus robbanásokat követő elektromágneses energiakisugárzást (az elektromágneses sugárzáshoz vezető felforrósodás a robbanáskor keletkező lökéshullámban következik be). Ezért e két egzotikus sugárzás perspektivikusan kiváló eszköze lehet a "korai riasztásnak", amellyel teljesebbé válhat például a szupernóvák robbanási folyamatának vagy például a kettős objektumok összeolvadásának megfigyelése és ennek révén asztrofizikájuk megértése.

Egzotikus kompakt csillagászati objektumok nyomában

A szupernóva-robbanás említése az annak nyomán legtöbbször visszamaradó pulzárokkal átvezet a kompakt csillagászati objektumok világába, amelyek természetének megértésében várható, hogy a hideg, nagy sűrűségű maganyag mellett fontos szerep jut az erősen kölcsönható anyag részecskefizikai alkotórészei termodinamikai állapotegyenletének is.

Az erős kölcsönhatás termodinamikai elmélete óriási léptekkel fejlődött az elmúlt három évtizedben a kvantumkromodinamika megjelenése óta. Jóslatai alapján biztosra vehető, hogy a "neutroncsillag" kategóriája valójában különböző belső szerkezetű égitesteket fog át, amelyeknek közös jellemzője a maganyagét többszörösen fölülmúló sűrűség mellett a 10 kilométert nem meghaladó sugár. Az elképzelések sokaságát a 3. ábra érzékelteti legjobban, amelyen megkísérelték ábrázolni a neutron-"kéreg" alatt feltételezetten elkülönült fázist alkotó mag különféle hadron kondenzátumait. A vázlaton megjelennek olyan kompakt objektumok is, amelyeknél a közbenső fázisban sincs szerepe a neutronanyagnak.

A neutroncsillag a magfúziós üzemmód végén, a Fe56 magokat tartalmazó legalacsonyabb energiasűrűségű maganyag alkotta végállapoti csillag gravitációs összeomlásakor jön létre. A protonok közötti Coulomb-taszítás emelte gátat a gyenge kölcsönhatás révén "szakítja át" a természet, inverz béta-bomlással semleges neutronná alakítva a proton-összetevőket. A Chandrasekhar- határt a Pauli-elvből származó taszítás és a gravitációs vonzás új egyensúlya kialakulásának feltétele adja meg: a Nap tömegének 1,4-1,5-szeresénél nagyobb tömegű maradványcsillagok összeomlása fekete lyuk keletkezésével jár. Hacsak nem derül ki az összeomlás folyamatában elért hadronszintű vagy kvarkszintű anyag állapotegyenletéről, hogy elegendően kemény az összezuhanás megállításához. A sok elképzelésből azt emeljük alább ki, amely a részecskefizikai ismereteket leginkább hasznosítja: a ritka anyag hipotézist és következményeinek megfigyelési kutatását.

Az erősen kölcsönható elemi részekből álló anyag legstabilabb állapotának keresése egy máig aktívan kutatott elképzelésre vezetett 1971-ben. A. R. Bodmer a hadronok zsákmodelljével arra a következtetésre jutott, hogy a maganyagnál az úgynevezett ritka anyag alacsonyabb energiasűrűségű. E. Witten 1984-es elemzése irányította igazán a kutatók figyelmét arra a feltételezésre, hogy az atommagokból álló közeg valójában metastabil, amelynek léte csak annak köszönhető, hogy az igazi alapállapotba történő átmenet nagyon hosszú. Az igazi alapállapot az u, d és s kvarkot azonos sűrűségben tartalmazza.

A zsákmodell feltételezi, hogy a belső tartomány (a "zsák") többlet energiasűrűséggel (B) jellemezhető a hadronmentes vákuumhoz képest, amely egyben negatív járulékot ad a teljes P nyomáshoz:

E = kvark gáz energiasűrűsége + B,
P = kvark gáz nyomása - B.

Amikor a végtelen kiterjedésű kvarkanyag energiaviszonyait nulla hőmérsékleten ideális kvarkgáz közelítésben vizsgáljuk, a kvarkok minden egyes "íze" (flavour) saját Fermi-gömbjét tölti fel. Az f fajta sűrűség-, energia- és nyomásjárulékára könnyen kapható (ha a kvark tömege elhanyagolható), hogy

képlet

Ezekben a képletekben µf az f kvarkíz kémiai potenciálja. A környezetünkben létező, kétfajta könnyű kvark, az u és d alkotta két-ízes kvarkanyag elektromos semlegességét a

képlet

mellékfeltétel biztosítja. Ez a reláció a sűrűségek fenti kifejezését használva, megköveteli a 21/3µu = µd kapcsolatot. A hadronon kívül a külső nyomás zérus, ezért a kvarkok nyomásával a B zsákállandó egyedül tart egyensúlyt. Ez viszont azt eredményezi, hogy az energia sűrűsége éppen 4B. A kvarkok mindegyike 1/3 bariontöltést hord, ezért az egységnyi bariontöltésre jutó energiát az

képlet

hányados adja. A sűrűségek és a zsákállandó vázolt módon számolható kapcsolatát felhasználva

képlet

A zsákállandó negyedik gyökének legjobb értéke 145 MeV, amit például a proton tömegének zsákmodelles kiszámítása határoz meg. A kétfajta könnyű kvarkból felépülő sűrű fázis egységnyi bariontöltésre jutó energiájára ezzel 934 MeV becslés adódik. Ez kicsit magasabb, mint a vasanyagra a kötési energia figyelembevételével számolt 930 MeV, azaz a két-ízű kvarkanyag a maganyagnál kevésbé stabil.

Három kvarkíz ideális Fermi-Dirac-gázából álló (az u és d mellett az s ritka kvarkot is tartalmazó) közegben a semlegességi feltétel:

képlet

aminek ρu = ρd = ρs, azaz µu = µd = µs a következménye a kémiai potenciálokra. Ezt a közeget a két-ízű közeggel hozzuk kontaktusba, megkövetelve, hogy ugyanakkora legyen a nyomása. Az ebből a követelményből meghatározott kémiai potenciállal kiszámolva az egységnyi bariontöltésre jutó energiát,

képlet

az eredmény (a fenti zsákállandó értékkel: 829 MeV). Az "igazi" alapállapot tehát egyenlő sűrűséggel tartalmazza mindhárom kvarkot.

A korai egyszerű becslésekből induló, egyre technikásabb megközelítés eredményeként létrejött a kondenzált kvantum-kromodinamikai anyag fizikájának [7] (egyelőre elméleti) kutatása. Az aszimptotikus szabadság következtében a nagy sűrűségű kvarkközegben az alkotórészek között gyengül a kölcsönhatás, ezért a perturbációszámítás legalacsonyabb rendjében elvégzett számolás elegendően pontos eredményt ad. Eszerint vonzás lép fel a Fermi-gömb átellenes felületén lévő kvarkok között, amennyiben szín-triplettet alkotnak. Végeredményben az erősen kölcsönható anyag alapállapota nagy barionsűrűségen az elektromágneses szupravezető állapothoz hasonló színes szupravezető lesz. (Miután a szupravezetés felületi hatás, a térfogati jellemzők fenti becslései néhány százaléknál többet nem változnak.)

A gluonok közvetítette vonzás okán színes kondenzátum alakul ki:

képlet

A nulla tömegű ψ kvarktér balcsavarodású (L) és jobbcsavarodású (R) komponense független szabadsági fokként külön-külön kondenzálódik. A háromértékű színindexet görög betűkkel, a szintén háromértékű kvarkíz-indexet az (i,j,...) sorozatból választott latin betűkkel jelöljük. Feltüntetjük a Weyl-spinor indexeket is (a,b,...), amelyekben antiszimmetrizált kombináció alkot kondenzátumot. A kondenzátum antiszimmetrikus mind az íz-, mind a színindexekben. Miután az "A" indexre összegezés van, a kondenzátum összecsatolja a szín- és íz-komponenseket, ezért a QCD megfelelő fázisának neve: egybezárt-szín-íz (color-flavor locked, CFL) fázis. Az aszimptotikusan nagy sűrűségre elvégzett perturbatív számítás szerint ez a fázis a QCD valódi alapállapota. A maganyag sűrűségéhez közelebbi tartományban számos más jellegű közbenső fázis létezését javasolták, ezek viszont csak közelítő eredmények.

A 3. ábra bal alsó, világosszürke sarkában jelzett ritka csillag létezésének asztrofizikai kimutatásában az egyik fő irányzat ezen anyag kis darabkáinak, a strangeleteknek földi észlelése. A kozmikus sugárzásnak a régi kőzetekbe beépült alkotórészei között keresnek speciális, nagy tömegszámú magokat. A kozmikus sugárzás jó okkal feltételezett egyik fő forrása a kompakt csillagok ütközései, amelyek kvarkanyag tartalommal (is) bíró objektumok lehetnek. Egy-egy robbanásszerű ütközés óriási mennyiségű ritka anyag- darabkát szórhat szét, amelyek legfontosabb jellemzője a kis töltés/tömegszám arány (Z/A ~ 0,08), miután a közel egyenlő arányú u-d-s összetétel a semlegeshez közeli töltésű kvarkzsákokra vezet. Érdekes megemlíteni, hogy az egykor nagy szenzációként bejelentett Z = 1, A ~ 1000 esemény, amelyet 1975-ben mágneses monopólusként igyekeztek interpretálni, megfelel a fenti elvárásnak.

4. ábra

Az anyag érintetlenségét fokozandó, a Holdon gyűjtött kőzetek 15 grammnyi mintáján végeztek tömegspektroszkópiai vizsgálatot a Yale Egyetemen. Z = 5-11, A = 42-70 tartományba eső magok koncentrációjára adtak ez évben felső korlátot [8], miután ilyen objektumot nem tudtak kimutatni.

A közel makroszkopikus klasztereket a bolygókéreg nem tudja megállítani, azok átrepülnek a teljes térfogaton. Szeizmikus jelük a szokásos földrengésekétől lényegesen eltér. 2006-ban az Apollo-11 által a Holdon elhelyezett szeizmográfok adatainak vizsgálatával a Nap által megkötött sötét anyag mennyiségéhez viszonyított korlátot adtak a ritka anyagdarabok jelenlétére a 10 kg - 1 tonna tömegtartományban [9]. A kis Z/A arány miatt ezen anyagdarabok elektromágneses sugárzása tömegükhöz képest igen csekély, azaz hozzájárulhatnak a sötét anyaghoz. A közölt becslés szerint koncentrációjuk tizedét sem éri el a Nap gravitációs terében várt sötétanyag-többletnek.

A legérdekesebb kihívás a csillagászati kimutatás. A szupernóva-robbanások nyomán visszamaradó kompakt objektumok közül a nagy tömegűek és anomálisan kis sugarúak (R < 10 km) keltik fel a ritka kvarkcsillag gyanúját. Hangsúlyozni kell, hogy a neutroncsillagok belsejében meghúzódó kvarkfázist tartalmazó úgynevezett hibrid csillagoktól a ritka anyag alkotta csillag különbözik. Utóbbinak csak vékony (néhány száz méternyi) felszíne lehet kis nyomású állapotban. A leghíresebb jelölt az ESA XMM-Newton röntgencsillagászati űrteleszkópjával az 1990-es évek második felében felfedezett RXJ1856 forrás, amelynek különlegessége, hogy rádióhullám tartományban nem észlelhető, de környezetének hőmérséklete elég magas a röntgensugárzás emissziójához (4. és 5. ábra). Ez különbözteti meg a többi ismert (kb. 1500) pulzártól. A kategóriájában öszszesen ismert hét forrás ("The Magnificent Seven") közül ez a legfényesebb, ami lehetővé tette távolságának és méretének meghatározását. Az 500 fényévre lévő objektum sugara ígéretesen kisebbnek adódott 10 km-nél.

5. ábra

Fontos újabb információt jelent, hogy a 2002 és 2006 között gyűjtött adatok alapján két olasz kutató kimutatta pulzációját 7 másodperces periódussal [10]. Ez a viselkedés hagyományos neutroncsillag modellekkel is értelmezhető. A neutroncsillagokat jellemző forgó mágneses térhez kapcsolt elektromágneses sugárzási veszteség miatti lassulás jövőbeli megerősítése vagy anomális hiánya nagy súlyt kaphat az objektum természetének eldöntésében.

Bár a ritka anyag kozmikus előfordulására irányuló eddigi kutatások nem hoztak egyértelmű eredményeket, a csillagászatot jellemző kitartó megfigyeléssel, az űrteleszkópok felvételeinek egyre finomodó adatbányászatával feltárható lesz a ma még egységesen neutroncsillag megnevezésű objektumok valódi természete.

Elemi részecskékből áll-e a kozmikus sötét anyag?

2006-ban szemmel is jól látható, közvetlenül érzékelhető érvet publikáltak a gravitációs hatást kifejtő, ám elektromágneses sugárzást ki nem bocsátó "sötét anyag" létezése mellett. A 6. ábrán látható az 1E 0657-56 jelű "puskagolyó-halmazról" készült felvétel elemzése. A halmaz valójában két ütközésben lévő galaxishalmazból áll, amelyek tömegeloszlását az elemzést elvégző csillagászok a kozmikus környezet képére gyakorolt lencsehatásuknak rekonstrukciójával rajzolták ki [11]. A két különállóan zárt görberendszer vonalai a gravitációs ekvipotenciális szintekkel jelzik a szétrepülő anyag tömegközéppontjainak helyzetét. A Chandra röntgenteleszkópnak ugyanerről az objektumról készült felvételével az elektromágnesesen világító forró intersztelláris gáz eloszlását is letapogatták (lásd a szürke skálával jelzett intenzitáseloszlást). Azonnal látható módon az elektromágnesesen is kölcsönható plazma lemarad az anyageloszlást meghatározó alig kölcsönható komponens mögött.

6. ábra

Ezen bizonyító erejű példa mellett a sötét anyag létezésére a galaxisok skálájától (rotációs görbék) a Világegyetem globális méretskálájáig (kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás anizotrópiájának értelmezése) állnak rendelkezésre bizonyítékok. A csillagászok hajlamosak a különböző skálán jelentkező láthatatlan tömeget különböző hatásoknak (esetleg éppen a gravitáció Newton- törvénye módosulásának) tulajdonítani. Ezzel szemben a részecskefizikusi megközelítés az egységes értelmezés lehetőségét keresi. A legkézenfekvőbb olyan nagy tömegű, hosszú élettartamú elemi részek kozmikus gázát feltételezni, amelyek az Univerzum forró korszakában keletkeztek és a Standard Modellt alkotó részecskékkel igen gyengén hatnak kölcsön. E tulajdonságaik összefoglaló rövidítése adja nevüket: a WIMP-ek (Weakly Interacting Massive Particles).

A Standard Modell minimális szuperszimmetrikus kiterjesztése minden ismert elemi részecskéhez egy ellenkező kvantumstatisztikát követő partner létezését tételezi fel. A legkönnyebb elektromosan semleges, feles spinű részecskét neutralínónak nevezik, és ez akár abszolút stabil részecske is lehet. Feltételezik, hogy önmaga antirészecskéje, azaz Majorana-típusú fermion. Ez azt jelenti, hogy két neutralínó annihilálódhat az ismert részecske-antirészecske párokba vagy fotonokba is. Az annihilációs reakció tartja termikus egyensúlyban a forró Univerzum többi alkotórészével.

Világegyetembeli előfordulási gyakoriságának időbeli változását a megfelelő Boltzmann-egyenlettel lehet követni:

képlet

ahol n(t) a WIMP sűrűségének időfüggését írja le, H(t) a Világegyetem tágulását jellemző Hubble-paraméter, amelynek időbeli változását az egyidejűleg megoldandó Fridman-egyenletből kapjuk. képlet az annihiláció hatáskeresztmetszete és az annihilálódó részecskék relatív sebessége szorzatának átlagos értéke. Az időbeli változást a termikus egyensúlytól eltérő sűrűség, illetve a Világegyetem tágulása hajtja, amint az egyenlet jobb oldalán ez nyilvánvaló. A sötét anyag lecsatolódás utáni, ma megfigyelhető átlagos koncentrációja éppen akkor kerül a kozmológiai megfigyelések alapján elvárt tartományba, ha annihilációs hatáskeresztmetszete a Standard Modell szuperszimmetrikus kiterjesztéséből számolttal nagyságrendileg megegyezik. Ezt az egybeesést szokás a szuperszimmetria természeti megvalósulása melletti erős érvként hangoztatni.

Amikor a tágulás üteme meghaladja az annihilációs ütközések időbeli gyakoriságát, a sötét anyag koncentrációjának annihilációs csökkenése leáll. Ettől kezdve az alkotórészek gáza a tágulás ütemében hűl tovább, és alkothatja a globálisan homogén eloszlású sötét anyagot. Kis sűrűségingadozásai gravitációs instabilitás révén felerősödnek, anyaguk csomósodik és a formálódó galaxisok csíráit hozza létre. Csillagászati kimutatásuk egyik irányzata feltételezi, hogy a sötét anyag a galaxisunk centrumát uraló szupermasszív fekete lyuk környékén feldúsulva fordul elő. Hideg univerzumbeli átlagsűrűsége lokális megnövekedésével részecskéinek annihilációs rátája helyileg újból átlépheti az észlelhetőségi határt. Ezért remélhető a sötét részecskék kimutatása a galaxisunk centrumából érkező annihilációs termékek, például kemény (nagyenergiás) fotonok, pozitronok vagy antiprotonok észlelésével.

A 2006 júniusában egy orosz műhold fedélzetén felbocsátott PAMELA (Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics) misszió mágneses spektrométerével 2008 februárjáig mért antiproton- és pozitronspektrumokat 2009 elején két, nagy visszhangot kiváltott közleményben tették közzé [12]. A szokásos elképzelés szerint antianyag csak a kozmikus sugárzás nagyenergiás részecskéinek ütközéseiben bekövetkező másodlagos párkeltéssel kerülhet kozmikus környezetünkbe. A PAMELA által talált antiprotonfluxus és annak energia szerinti eloszlása jól magyarázható ezzel a kiindulással. Ugyanakkor a pozitronspektrum a korábbi mérésekhez képest a kisenergiás (< 5 GeV) tartományban kisebb fluxust, a nagyobb energiákon (> 10 GeV) a korábbiakkal szemben az energiával határozottan növekvő fluxust jelez (7. ábra). Előbbire a napszél hatásának a Nap 22 éves mágneses ciklusa során bekövetkező polaritásváltása kínál magyarázatot, míg utóbbi szignifikánsan meghaladja a kozmikus sugárzás galaxison belüli terjedése során bekövetkező ütközésekre épített elméleti becslést (a 7. ábra folytonos görbéje). A modellek minden bizonytalansága ellenére egyértelmű, hogy a másodlagosan keltett pozitronoknak a töltött leptonokhoz viszonyított arányában az energia növekedésével csökkenést kellene tapasztalni. A mért többletfluxus valamiféle elsődleges forrás(ok) jelenlétét valószínűsíti.

7. ábra

Az elmúlt közel egy év asztrofizikai irodalma tele van a lehetséges elsődleges forrásokra vonatkozó javaslatokkal. Ezek a pontszerű (pulzár) forrásoktól egészen az úgynevezett kozmikus húrok bomlástermékeiig terjednek. Természetesen számos elemzés született a sötét anyag eredetére is, amelyet az antiprotonspektrumban nem észlelt extra komponens nagyon erős korlátok közé kényszerít.

A PAMELA misszió adatgyűjtése legalább 2009 végéig tart. Az adatsor továbbnövelése lehetővé teszi a spektrum 300 GeV-ig statisztikailag megbízható meghatározását. Az annihilációs mechanizmus az annihilálódó részecskék tömegének közelében éles levágást követel. Ez a karakterisztika nagyon világos útmutatást adna a CERN LHC kísérleteiben az új (szuperszimmetrikus) részecskék kereséséhez. Ugyanakkor a környezetünk galaktikus röntgenforrásait minden korábbinál részletesebben feltérképező FGST (Fermi Gamma Ray Space Telescope) misszióval a pozitrontöbblethez esetleg járulékot adó pulzárforrások megtalálásában is jelentős előrehaladás várható. Ugyanez a berendezés a galaxisunk centrumában lévő szupermasszív fekete lyuk környezetéből észlelt röntgenfotonokkal alkalmas a sötét anyag annihilációjából származó fotonok kimutatására, bár ezek leválasztása az egyéb forrásokról erősen modellfüggő.

A példák alapján világos lehet e cikk szándéka: a csillagászati és részecskefizikai szemléletű kutatási programok összehangolt megvalósítása előnyeinek hangsúlyozása. Remélhetőleg az egymás törekvéseit kölcsönösen kioltó ellenpropaganda-kampányok korszakát a világ szerkezetére vonatkozó tudásunkat kölcsönösen kiegészítő ismeretekkel gazdagító együttműködés korszaka váltja le.

Irodalom

 1. S.D.M. White: Fundamentalist physics: why Dark Energy is bad for Astronomy. Rept. Prog. Phys. 70 (2007) 883-898.
 2. E. W.Kolb: A Thousand Invisible Cords Binding Astronomy and High-Energy Physics. Rept. Prog. Phys. 70 (2007) 1583-1596.
 3. Cleveland, B.et al.: Measurement of the solar electron neutrino flux with the Homestake chlorine detector. Astrophys. Journal 496 (1998) 505.
 4. J. N.Bahcall, A.Serenelli, S. Basu: New solar opacities, abundances, helioseismology, and neutrino fluxes. Astrophys. Journal Letters 621 (2005) L85.
 5. Davis, R.et al., 1972 Proc. of the Neutrino '72 Conference, Balatonfüred, Hungary. (szerk.A. Frenkel, G.Marx) OMKDK- TECHNOINFORM, Budapest 1972, vol.1, p.3.
 6. Forrás: http://apod.nasa.gov/apod/ap980605.html
 7. K.Rajagopal, F.W ilczek: The Condensed Matter Physics of QCD.in Handbook of QCD (szerk.M. Shifman) World Scientific, 2001, vol.3, pp.2064-2138.
 8. Ke Han et al.: Search for stable Strange Quark Matter in lunar soil. Phys. Rev. Lett. 103 (2009) 092302.
 9. E.T .Herrin, D.C.Rosenbaum, V.L.Teplitz: Seismic search for strange quark nugget. Phys. Rev. D 73 (2006) 043511.
 10. A.Tiengo, S.Mereghetti: XMM-NEWTON discovery of 7s pulsations in the isolated neutron star RX J1856.5-3754. The Astrophysical Journal 657 (2007) L101-L104.
 11. Clowe, Douglas, et al.: A Direct Empirical Proof of the Existence of Dark Matter. The Astrophysical Journal 648 (2006) L109-L113.
 12. O. Adriani et al.: New Measurement of the Antiproton-to-Proton Flux Ratio up to 100 GeV in the Cosmic Radiation. Phys. Rev. Letters 102 (2009) 051101; An anomalous positron abundance in cosmic rays with energies 1,5-100 GeV. Nature 458 (2009) 607-609.

_________________

A Csillagászat Nemzetközi Éve alkalmából az MTA XI. Osztálya által rendezett 2009. november 10-ei ülésszakon tartott előadáson alapuló cikk. Apróbetűs részleteit a technikai kérdések iránt érdeklődőknek szánta a szerző.

 1. A Nobel-díj részletes szakmai indoklása ezt a cikket is felsorolja Raymond Davis díjazott felfedezéseinek publikációi között!

 2. Lásd Ligeti Zoltán friss áttekintését a Fizikai Szemle 2009. októberi számában!