Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2009/7-8. 287.o

KOSÁLY GYÖRGY 1933-2009

Egy évvel ezelőtt megjelent utolsó munkája a biofizika területére esik, egy rendkívül eredményes, változatos elméleti fizikusi pálya befejezéseként. Első munkahelyén, a KFKI Reaktorfizikai Főosztályán a neutrontranszport és a stochasztikus folyamatok elméleti kérdései mellett elsősorban a neutronlassítás elemi folyamatai érdekelték, a neutronok szóródása a már moderátorként alkalmazott vagy jövőbeni alkalmazásokra szóbajövő egyéb neutronlassító folyadékok molekuláin. Mind a stochasztikus folyamatok, mind a folyadékfizika témaköre végigkísérte kutatói pályáján.

A hatvanas évek elején megjelent első munkáiban a molekulákon való neutronszórás kvantummechanikai tárgyalásában gyakran alkalmazott, de elméletileg kevéssé megalapozott "tömegtenzor" közelítés érvényességi feltételeit sikerült kidolgoznia, és ez az eredmény meghozta a nemzetközi elismerést. A következő néhány évben a molekulákból felépülő folyékony és szilárd anyag dinamikájának neutronszórással történő vizsgálata foglalkoztatta, akkor már a KFKI Elméleti Szilárdtestfizikai Osztályán, norvég, lengyel, dubnai kísérleti csoportokkal való együttműködés keretében. Azután 1969-től ismét reaktorfizikai témákon dolgozott a KFKI-ban és a rokon svájci intézetben, Würenlingenben.

1979-ben Franciaországba, majd az Egyesült Államokba emigrált, és családjával Seattle-ben telepedett le, ahol rövidesen az University of Washington Mechanical Engineering tanszékén lett professzor. Ez teljesen új kutatási területet jelentett, többkomponensű folyadékok turbulens áramlásakor létrejövő keveredési folyamatok, reakciók, égési és biológiai folyamatok tanulmányozását. Emellett feladata volt a termodinamika és folyadékfizika elméletének oktatása.

A matematikai fizika módszereinek alapos ismerete és kiváló kutatói intuíciója révén hamarosan ezen a területen is a nemzetközi élvonalba került.

A KFKI egykori reaktorfizikai, majd szilárdtestfizikai osztályán dolgozó kollégái, elméleti és kísérleti fizikusok számára egyaránt emlékezetesek maradnak Kosály György szemináriumi előadásai. A gázokon, folyadékokon és kristályos szilárd anyagokon való neutronszórásos vizsgálatok elméletét a legegyszerűbb, konkrét modellrendszerek, a harmonikus oszcillátor vagy a kétatomos súlyzó-molekula példáján mutatta be, így sikerült a "teljesen általános", de ennek megfelelően absztrakt formulák mondanivalóját világossá tennie, közel hoznia a többségükben kísérletezőkből álló hallgatósághoz is. Igaz, másoktól is mindenekelőtt a világos, egyértelmű kijelentéseket igényelte: "szóval azt mondod, hogy..." bevezetéssel gyakran fogalmazta meg minden jelenlévő számára érthetően egy előadó vagy vitapartner körülményesen kifejtett, vagy esetleg nem egészen megértett mondanivalóját. Eleven, világosságra törekvő, eredeti stílusa fizikus összejövetelek, téli iskolák, elméleti szemináriumok érdekes, vonzó színfoltja volt.

Kosály a "számolós", problémamegoldó kutatók közé tartozott, és bár szívesen hallgatta a "tisztán elméleti" alapkérdésekről szóló, időnként filozófiai irányba eltolódó vitákat is, valójában a kvantumelmélet apparátusának konkrét alkalmazásai, magyarázatra váró kísérleti eredmények, vagy új információt ígérő, a jövőben megvalósítható mérések érdekelték. Az elméletileg kapott formulák numerikus kiértékelése mindig izgalmas feladatot jelentett a számára, sokszor estig kopogott az (akkor még létező, zajos, de már osztani is tudó) elektromos számológépen, egy-két évvel később pedig fiatalabb kollégáival hajnalig együtt ragasztotta az elszakadó lyukszalagokat a Nehézipari Minisztérium éppen akkortájt (talán 1962-ben) üzembe helyezett és akadémiai kutatásokra néhány éjszakára kölcsönadott "nyugati" számítógépén.

Fiatalabb kollégáit a kutatómunkában és az eredmények publikálásakor is egyenrangúnak tekintette, és bár munkája mellett családja és széles baráti köre sok idejét lefoglalták, késő este, vasárnap, vagy akár szabadsága idején is bármikor szívesen vette, ha kollégái megkeresték és kérdésekkel vagy új ötletekkel zavarták.

Kosály György ez év június 8-án meghalt.

Solt György