Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2006/3. 98.o.

FIZIKÁS HONLAPJAIM

Ifj. Zátonyi Sándor
Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Békéscsaba

A fizika tanítása ma már elképzelhetetlen az internet használata nélkül. Ha a tanítási órákon nem is alkalmazzuk a világhálót, de az órákra történő felkészülés során mindenképpen célszerű a neten elérhető anyagokat is felhasználni, illetve a mások számára is hasznosítható eredményeket, segédanyagokat a hálózaton (is) közreadni. Ebből kiindulva hoztam létre én is azt a három honlapot, amelyek reményeim szerint ma már sok fizikatanár munkáját segítik.

A FizFotó honlap

Egy kép többet ér ezer szónál - tartja a szólás. Különösen igaz ez a jó minőségű, színes felvételekre. Sajnos anyagi megfontolások miatt a tankönyveimben [1] csak fekete-fehér fényképek találhatók, de a www.tar.hu/fizfoto címen található honlapon ezek a fotók színesben is elérhetők. A jpg-formátumú képek többnyire 856x684 képpont méretűek.

A FizFotó honlapon jelenleg (2006. január 3.) 653 fénykép van. A fotók a fizika főbb fejezetei szerinti csoportosításban találhatók. Egy kép azonban több témakörhöz is kapcsolódhat. A FizF0034 jelű fotó például egy tűzijáték alkalmával készült. Ez a fénykép a Mechanika (pontrendszer fogalma) és a Rezgések és Hullámok (térbeli gömbhullám) témakör tanításához is felhasználható, ezért mindkét témakörnél szerepel.

Az asztallapra helyezett szappanbuborékot ábrázoló FizF0068 képen szintén több jelenség megfigyelhető, így az a Hőtan és a Fénytan témakörnél is megtalálható.

A rezgések és hullámok alcímu rész bejelentkezése

A honlapra számos olyan kép is felkerült, amely a könyveimben nem szerepel ugyan, de kapcsolódik az azokban található valamelyik képhez. Például a FizF0013 jelű kép megfeszített íjat ábrázol (Fizika 9. 57. oldal), a FizF0207 jelű kép pedig a kilövés utáni állapotban mutatja ugyanazt az íjat. (Ez már nem szerepel a könyvben.) A két képet összehasonlítva jól érzékelhető az alakváltozás.

Ugyanígy a Fizika 10. kötet 166. oldalán található, működő katódsugárcsövet ábrázoló FizF0156 képet jól kiegészítik a FizF0214 .... FizF0217 képek, amelyeken kikapcsolt állapotban, illetve mágneses mezőben is látható ugyanez az eszköz. A képeken jól látható, hogy a mágneses mező hatására a katódsugarak eltérülnek. Emiatt a máltai kereszt árnyéka a 3. képen magasabban, a 4. képen alacsonyabban van, mint a 2. képen.

Néhány ilyen képből összerakható egy olyan képsorozat, amellyel egy folyamat időbeli lefutása is szimulálható. Például a FizF0142 .... FizF0147 képek az ívkisülés kialakulását, a FizF099, FizF0209 .... FizF0213 fotók a szárazjég szublimációját, a FizF0227 .... FizF0230 fényképek a tóba dobott kő hatására kialakuló körhullámokat, a FizF0541 .... FizF0545 felvételek a relatív mozgást mutatják be. Ehhez hasonlóan szemléltethetők a térbeli változások is: például a FizF0582 .... FizF0590 képsorozattal a fénytörés, a FizF0287 .... FizF0291 fotókkal pedig a (geodéziai méréseknél használatos) derékszögű hármasszöglet (teljes fényvisszaverődésen alapuló) működése tanulmányozható.

Megfeszített és ernyedt íj Tűzijáték

A képeket az internetről saját gépre letöltve azok internetes kapcsolat nélkül, önmagukban bemutatva is alkalmasak a szemléltetésre. Az egymással összefüggő, sorozatot alkotó képek például a PowerPoint segítségével diasorozattá rendezhetők. A képeket ezután gyors egymásutánban levetítve a sorozat "életre kelthető". Néhány ilyen kész bemutató elérhető az alábbiakban ismertetendő FizTan honlap Letölthető rovatában.

A honlap fotói tehát jól használhatók a tankönyvsorozat kiegészítéseként, hiszen a képek nagy méretű, színes változatai jobb szemléltetési lehetőséget biztosítanak, mint a könyvekben szereplő fekete-fehér felvételek. Ráadásul az utóbbi két évben számos olyan fotó is felkerült a honlapra, amelyek nem szerepelnek a tankönyvekben, de jó kiegészítői lehetnek a tananyagnak. Különösen hasznosak ezek a képek akkor, ha olyan jelenséget, eszközt, tárgyat ábrázolnak, amelyek nem hozhatók be az iskolába, az osztályterembe, illetve kis méretük miatt más módon nehezen lennének bemutathatók. (Például: víz-, szél- és atomerőművek; gleccser; harangöntés; hidak, híd dilatációs hézagja, muzeális eszközök; működő elektroncső, hőelem gáztűzhelyen stb.) Nem elhanyagolható az sem, hogy a képeket az internet-hozzáféréssel rendelkező tanulók önállóan, iskolán kívül, otthon is megnézhetik, letölthetik. Sok tanulónál az internet használatának, valamint a színes fényképeknek kedvező motiváló hatása is lehet.

A FizRajz honlap

A rajzok a fényképeknél elvontabb, egyszerűsítettebb formában szemléltetnek egy-egy eszközt, jelenséget, folyamatot. Szerepük a tanítás/tanulás folyamatában azért is jelentős, mert olyan objektumok is szemléltethetők rajzokkal, amelyek a valóságban nem láthatók, vagy amelyekről nem készíthetők fényképek. Például a sebesség, a gyorsulás, az erő sohasem látható, ezek a fogalmak csupán rajzokon szemléltethetők. A vezetőben mozgó töltéshordozóról vagy a csillagok belsejéről nem készíthető fénykép, ezeket is csak rajzokkal szemléltethetjük.

Katódsugárcsö

A fizikatanár munkáját jelentősen könnyítené, a magyarázatot és a megértést segítené, ha a könyvekben szereplő rajzok nagy méretben is bemutathatók lennének az órákon. Az ábrák fénymásolóval történő felnagyítása jelentősen felnagyítja a nyomdai hibákat is, így ez a módszer többnyire nem használható. Hasonló a helyzet az episzkóppal történő kivetítésnél is, ráadásul az episzkópok fényereje miatt általában teljes sötétítésre van szükség.

A fentiek megoldására egy internetes honlapot hoztam létre, amelyen fokozatosan elérhetővé válnak a tankönyveimben szereplő rajzok. A honlap a www.tar.hu/fizrajz címen érhető el. A jpg-formátumú képek többnyire 1024x768 képpont méretűek. A honlap jelenleg 149 rajzot tartalmaz. A képeket (akárcsak a FizFotó honlapnál) a fizika fő témakörei szerint csoportosítottam.

Egy-egy cím alatt általában több (3-8) rajzból álló sorozat található. Egy-egy bonyolultabb rajznál ugyanis nem csak a kész rajzot, hanem a rajz ezt megelőző egyes fázisait is célszerű bemutatni. Például az egyenletes körmozgással kapcsolatban a centripetális gyorsulás levezetésénél a könyvben szereplő egyetlen rajz helyett a honlapon egy hét rajzból álló sorozat található. Ezeket egymás után bemutatva jobban követhető a levezetés menete, mert az egyes rajzok mindig csak az adott ponton lényeges dolgokra irányítják a figyelmet.

Kerékrárszelep mozgása

A rajzsorozatok alkalmasak az időbeli folyamatok megjelenítésére is. Például az itt látható, 9 képből álló sorozat egy kerékpárszelep mozgását, és a ciklois alakú pálya kialakulásának egyes fázisait (és a mozgás viszonylagosságát) szemlélteti.

A képeket gyors váltásokkal egymás után megtekintve/ bemutatva jól érzékelhető a mozgás, illetve a cikloispálya létrejötte.

A rajzsorozatok alkalmasak a térbeli változások megjelenítésére is. Például az r09_34a .... r09_34c jelű rajzok bemutatják, hogy egyenes vonalú mozgásnál milyen módon célszerű felvenni a koordináta-rendszert. Ugyanígy szemléltethetők különféle folyamatok, jelenségek is. Például az r10_217a .... r10_217b rajzokkal egyszerűen bemutatható a Graetz-kapcsolás (kétutas egyenirányítás) működése, vagy az r11_238a ....r10_238d rajzokkal a Nap mellett elhaladó fény irányváltozása. A rajzokat például egy PowerPoint bemutatóba illesztve a gyors lapozás egyszerűen megvalósítható. Néhány ilyen előre elkészített PowerPoint bemutató a FizTan honlap Letölthető rovatában megtalálható.

A FizTan honlap

A honlap létrehozásával lehetőséget kívántam biztosítani a fizika tanításával kapcsolatos, elsősorban módszertani írások közreadására. A mai gyors változások mellett a papír alapú megjelentetés túl lassú, költségei pedig elviselhetetlenül magasak, ezért választottam az internetet. Mindezzel a jónak tartott megoldások, módszerek, ötletek elterjesztését szeretném segíteni. A honlap a www.tar.hu/fiztan címen érhető el. Rovatai: Hírek, Módszertan, Felmérés, Szertár, Könyvespolc, Látnivaló, Letölthető, Ki-Kicsoda? és Kapcsolódó Oldalak.

A honlapra bárki írhat cikket, természetesen ezt elektronikus formában kell beküldeni. A folyóiratokhoz hasonlóan az írás csak akkor jelenhet meg, ha tartalma a kitűzött célokkal összhangban van, és megfelel az elvárható formai követelményeknek is.

A FizTan leggyakrabban frissített rovata a Hírek, amelyben például 2005-ben 74 hír jelent meg. A fizikatanárok közti közvetlen kapcsolatfelvételt segíti a Ki-Kicsoda? rovat, amelybe bárki kérheti a felvételét. Természetesen itt csak olyan adatok jelenhetnek meg, amelyeket a honlap szerzői és olvasói e-mail formájában megadnak magukról. A Kapcsolódó Oldalak rovatban a fizikatanárok számára hasznos (többnyire magyar nyelvű) honlapok címe található.

A FizTan-VIP hírlevél

Mivel mindhárom honlap anyaga folyamatosan bővül, a változások segítség nélkül nehezen lennének követhetők. Ezért a FizTan, FizFotó és FizRajz honlapjaimon történt minden változtatásról hírlevelet küldök azoknak, akik ezt igénylik, és ehhez megadják e-mail címüket. (Természetesen ez független attól, hogy az illető szerepel- e a FizTan honlap Ki-Kicsoda? rovatában, továbbá ezt az e-mail címet természetesen másnak nem adom tovább.) A hírlevél megrendelésével és lemondásával kapcsolatos tudnivalók elérhetők a FizTan honlap nyitóoldaláról.

Remélem, hogy az ingyenesen elérhető, folyamatosan frissített FizFotó, FizRajz és FizTan honlapjaim, illetve a hozzájuk kapcsolódó hírlevél sok fizikatanárnak jelentenek valódi segítséget.